Grad Požega, Trg Sv. Trojstva 1, 34000 Požega

Dokumenti

Službene novine - 2007. godina

Datum objave: 28.12.2007.

AKTI GRADSKOG VIJEĆA

 • Rješenje o razrješenju gradonačelnika Grada Požege
 • Rješenje o izboru gradonačelnika Grada Požege
 • Rješenje o razrješenju člana Gradskog poglavarstva Grada Požege
 • Zaključak o primanju na znanje Izvješća Mandatne komisije o mirovanju mandata vijećnika, te o prestanku mirovanja mandata vijećnika i početku obnašanju dužnosti vijećnika u Gradskom vijeću Grada Požege
 • Rješenje o nastavku obnašanja dužnosti vijećnika u Gradskom vijeću Grada Požege na osnovu prestanka mirovanja vijećničkog mandata
 • Rješenje o mirovanju vijećničkog mandata i početak obnašanja dužnosti zamjenika vijećnika u Gradskom vijeću Grada Požege
 • Rješenje o razrješenju člana Mandatne komisije Gradskog vijeća Grada Požege
 • Rješenje o imenovanju člana Mandatne komisije Gradskog vijeća Grada Požege
 • Rješenje o razrješenju člana Odbora za izbor i imenovanja Gradskog vijeća Grada Požege
 • Rješenje o imenovanju člana Odbora za izbor i imenovanja Gradskog vijeća Grada Požege

Datum objave: 21.12.2007.

AKTI GRADSKOG VIJEĆA

 • Izmjene i dopune Proračuna Grada Požege za 2007. godinu
 • Izmjene Programa rada Gradskog vijeća i Gradskog poglavarstva za 2007. godinu
 • Izmjene i dopune Programa izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2007. godinu
 • Proračun Grada Požege za 2008. godinu
 • Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Požege za 2008. godinu
 • Program rada Gradskog vijeća i Gradskog poglavarstva za 2008. godinu
 • Program održavanja komunalne infrastrukture i Opseg radova na održavanju uređenog građevinskog zemljišta u Gradu Požegi i prigradskim naseljima za 2008. godinu
 • Odluka o stavljanju van snage Programa održavanja komunalne infrastrukture i Opseg radova na održavanju uređenog građevinskog zemljišta u Gradu Požegi i prigradskim naseljima za 2007. godinu
 • Odluka o mjerilima i načinu rasporeda sredstava komunalne naknade za komunalne djelatnosti za 2008. godinu
 • Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2008. godinu
 • Odluka o izmjeni Odluke o organizaciji i načinu naplate parkiranja u Gradu Požegi
 • Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja zone gospodarske namjene Sjever, Industrijska ulica, Požega
 • Odluka o donošenju Detaljnog plana uređenja zone izdvojene gospodarske namjene Alaginci – Požega
 • Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja Varelovac III u Požegi
 • Odluka o izmjeni Odluke o sudjelovanju investitora u gradnji javnih parkirališta
 • Odluka o povjeravanju obavljanja poslova izdavanja lokacijskih dozvola, rješenja o uvjetima građenja i potvrda glavnog projekta, drugih akata vezanih uz gradnju, te provedbu dokumenata prostornog uređenja Požeško – slavonskoj županiji za područje Grada Požege
 • Rješenje o razrješenju dva člana Upravnog vijeća Gradske knjižnice i čitaonice u Požegi
 • Rješenje o imenovanju dva člana Upravnog vijeća Gradske knjižnice i čitaonice u Požegi
 • Rješenje o razrješenju člana Školskog odbora OŠ Antuna Kanižlića u Požegi
 • Rješenje o imenovanju člana Školskog odbora OŠ Antuna Kanižlića u Požegi
 • Rješenje o imenovanju člana Kazališnog vijeća Gradskog kazališta u Požegi

Datum objave: 19.12.2007.

AKTI GRADSKOG POGLAVARSTVA

Odluka o radnom vremenu prodavaonica i drugih oblika trgovine na malo

Datum obvajve: 12.12.2007.

AKTI GRADSKOG POGLAVARSTVA

 • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o kriterijima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva u Gradu Požegi za 2007. godinu
 • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu upravnih tijela Grada Požege

Datum objave: 22.11.2007.

AKTI GRADSKOG POGLAVARSTVA

 • Rješenje o imenovanju člana Stručnog povjerenstva za pripremu i provedbu postupka nabave opreme putem ograničenog prikupljanja ponuda u JVP Požega
 • Rješenje o imenovanju člana Stručnog povjerenstva za pripremu i provedbu postupka nabave vatrogasnog vozila putem ograničenog prikupljanja ponude u JVP Grada Požege

Datum objave: 31.10.2007.

AKTI GRADSKOG POGLAVARSTVA

 • Odluka o osnivanju Stručnog Povjerenstva za pripremu i provedbu postupka nabave za izvođenje radova na izgradnji dijela priorgljavske ulice (spojna cesta Primorske i Ulice Stjepana Radića) u Požegi i prijedlog teksta javnog nadmetanja
 • Odluka o dodjeli stipendija za akademsku godinu 2007/2008

Datum objave: 18.10.2007.

AKTI GRADSKOG POGLAVARSTVA

 • Odluka o osnivanju Stručnog povjerenstva za pripremu i provedbu postupka nabave za organizaciju dočeka Nove 2008. godine na Trgu Sv. Trojstva u Požegi
 • Odluka o osnivanju Stručnog povjerenstva za pripremu i provedbu postupka nabave za nabavu sadnog materijala za sadnju drvoreda u gradu Požegi
 • Odluka o lokacijama za oglašavanje (plakatiranje) političkih stranaka za vrijeme trajanja izborne kampanje za parlamentarne izbore na području Grada Požege
 • Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o operativnom planu rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola Grada Požege
 • Odluka o odabiru ponude ponuditelja u postupku izravne pogodbe u pregovaračkom postupku bez objave poziva za izradu projektne dokumentacije za uređenje Trga Svete Terezije u Požegi

Datum objave: 04.10.2007.

AKTI GRADSKOG POGLAVARSTVA

 • Odluka o osnivanju Stručnog povjerenstva za pripremu i provedbu postupka ograničenog prikupljanja ponuda za izvođenje radova na rekonstrukciji nogostupa u Novim Mihaljevcima
 • Odluka o osnivanju Stručnog povjerenstva za pripremu i provedbu postupka ograničenog prikupljanja ponuda za izmjenu javne rasvjete u ulici Matice Hrvatske u Požegi
 • Pravilnik o dopuni Pravilnika o stipendiranju i drugim oblicima potpore studentima Grada Požege

Datum objave: 27.09.2007.

AKTI GRADSKOG VIJEĆA

 • Polugodišnji obračun Proračuna Grada Požege za 2007. godinu
 • Odluka o agrotehničkim mjerama na poljoprivrednom zemljištu
 • Plan gospodarenja otpadom Grada Požege za razdoblje 2007. – 2015. godine
 • Odluka o donošenju Detaljnog plana uređenja Orljava – autobusni kolodvor
 • Odluka o izmjeni Odluke o prometovanju autobusa na području Grada Požege
 • Odluka o sudjelovanju investitora u gradnji javnih parkirališta
 • Odluka o osnivanju Savjeta mladih Grada Požege
 • Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o grbu, zastavi i danu Grada Požege
 • Rješenje o razrješenju člana Školskog odbora Osnovne škole Antuna Kanižlića u Požegi
 • Rješenje o imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole Antuna Kanižlića u Požegi

Datum objave: 19.09.2007.

AKTI GRADSKOG POGLAVARSTVA

 • Odluka o osnivanju Stručnog povjerenstva za pripremu i provedbu postupka ograničenog prikupljanja ponuda za izmjenu javne rasvjete u Cirakijevoj ulici u Požegi
 • Odluka o osnivanju Stručnog povjerenstva za pripremu i provedbu postupka ograničenog prikupljanja ponuda za izmjenu javne rasvjete u Njemačkoj ulici u Požegi

Datum objave: 07.09.2007.

AKTI GRADSKOG POGLAVARSTVA

 • Odluka o izmjeni Odluke o operativnom planu rashoda za nabavu dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola Grada Požege
 • Izmjena i dopuna Plana nabave za 2007. godinu
 • Odluka o osnivanju Stručnog povjerenstva za pripremu i provedbu postupka ograničenog prikupljanja ponuda za nabavu i dostavu uredskog materijala i sitnog inventara
 • Odluka o osnivanju Stručnog povjerenstva za pripremu i provedbu postupka ograničenog prikupljanja ponuda br. 26-07 za uređenje ugostiteljskog objekta na sportsko – rekreacijskom centru u Požegi

Datum objave: 20.08.2007.

AKTI GRADSKOG POGLAVARSTVA

 • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o stipendiranju i drugim oblicima potpore studentima Grada Požege
 • Pravilnik o stipendiranju i drugim oblicima potpore studentima Grada Požege – pročišćeni tekst
 • Odluka o osnivanju Stručnog povjerenstva za pripremu i provedbu postupka nabave za uređenje pješačke staze u Dervišagi

Datum objave: 13.08.2007.

AKTI GRADSKOG POGLAVARSTVA

 • Odluka o osnivanju Stručnog povjerenstva za pripremu i provedbu postupka nabave radi dovršenja radova na gospodarskom objektu na groblju Krista Kralja u Požegi
 • Odluka o osnivanju Stručnog povjerenstva za pripremu i provedbu postupka nabave za uređenje pješačke staze u Dervišagi
 • Rješenje o osnivanju i imenovanju Zajedničkog povjerenstva za tumačenje Kolektivnog ugovora za zaposlene u Dječjim vrtićima Požega
 • Lokalni program obilježavanja nacionalne kampanje za borbu protiv obiteljskog nasilja nad ženama

Datum objave: 02.08.2007.

AKTI GRADSKOG POGLAVARSTVA

 • Odluka o osnivanju Stručnog povjerenstva za pripremu i provedbu postupka ograničenog prikupljanja ponuda br. 21-07 za pojačano održavanje Ulice Josipa Muževića u Vidovcima
 • Odluka o osnivanju Stručnog povjerenstva za pripremu i provedbu postupka ograničenog prikupljanja ponuda br. 22-07 za izvođenje radova na izradi javne rasvjete oko Vatrogasnog spremišta u Inudstrijskoj ulici u Požegi
 • Odluka o osnivanju Stručnog povjerenstva za pripremu i provedbu postupka nabave radi uređenja okoliša Vatrogasnog spremišta u Industrijskoj ulici u Požegi
 • Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu upravnih tijela Grada Požege
 • Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu upravnih tijela Grada Požege – pročišćeni tekst

Datum objave: 09.07.2007.

AKTI GRADSKOG POGLAVARSTVA

Odluka o osnivanju Stručnog povjerenstva za pripremu i provedbu postupka nabave radi pružanja usluga tjelesne zaštite osoba i imovine u 2007. godini

Odluka o osnivanju Stručnog povjerenstva za pripremu i provedbu postupka nabave radi nabave i dostave reprezentacije i sredstava za čišćenje i održavanje

Plan skupljanja otpadnih vozila koje je nepoznata osoba odbacila u okoliš na području Grada Požege

Odluka o osnivanju Stručnog povjerenstva za pripremu i provedbu postupka javne prodaje pilanskih trupaca i drva za ogrijev

Pravilnik o stipendiranju učenika Srednjih škola sa područja Grada Požege

Datum objave: 06.07.2007.

AKTI GRADSKOG VIJEĆA

 • Izmjene i dopune proračuna Grada Požege za 2007. godinu
 • Izmjene Programa rada Gradskog vijeća i Gradskog poglavarstva za 2007. godinu
 • Izmjena i dopuna Programa izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2007. godinu
 • Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o donošenju Generalnog urbanističkog plana Grada Požege
 • Odluka o raspolaganju poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH za ostale namjene raspolaganja
 • Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Grada Požege u 2007. godini
 • Zaključak o davanju suglasnosti na Statut Gradskog kazališta Požega
 • Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Požega
 • Rješenje o razrješenju i imenovanju predsjednice Odbora za pronatalitetnu politiku, humanitarne djelatnosti i socijalna pitanja Gradskog vijeća Grada Požege

Datum objave: 15.06.2007.

AKTI GRADSKOG POGLAVARSTVA

Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu upravnih tijela Grada Požege

Datum objave: 04.06.2007.

AKTI GRADSKOG POGLAVARSTVA

 • Odluka o osnivanju Stručnog povjerenstva za pripremu i provedbu postupka prikupljanja ponuda za provođenje stručnog nadzora nad izvođenjem radova na dovršetku izgradnje Vatrogasnog spremišta u Industrijskoj ulici u Požegi
 • Odluka o osnivanju Stručnog povjerenstva za pripremu i provedbu postupka nabave radi nužnog uređenja Odmarališta Baška
 • Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu upravnih tijela Grada Požege
 • Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o operativnom planu rashoda za nabavu dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola Grada Požege

Datum objave: 27.04.2007.

AKTI GRADSKOG POGLAVARSTVA

 • Odluka o osnivanju Stručnog povjerenstva za pripremu i provedbu postupka ograničenog prikupljanja ponuda br. 12-07 za izvođenje radova na izgradnji javne rasvjete u Industrijskoj ulici – odvojak u Požegi
 • Odluka o osnivanju Stručnog povjerenstva za pripremu i provedbu postupka ograničenog prikupljanja ponuda br. 13-07 za izvođenje radova na izmjeni javne rasvjete u Ulici Sv. Rok u Požegi
 • Odluka o osnivanju Stručnog povjerenstva za pripremu i provedbu postupka ograničenog prikupljanja ponuda br. 14-07 za izvođenje radova na izmjeni javne rasvjete u Ulici Sv. Josipa u Požegi
 • Odluka o osnivanju Stručnog povjerenstva za pripremu i provedbu postupka ograničenog prikupljanja ponuda br. 16-07 za izvođenje radova na izmjeni javne rasvjete u Dubrovačkoj ulici u Požegi
 • Odluka o osnivanju Stručnog povjerenstva za pripremu i provedbu postupka ograničenog prikupljanja ponuda br. 15-07 za izvođenje radova na izmjeni javne rasvjete u Orljavskoj ulici u Požegi
 • Odluka o osnivanju Stručnog povjerenstva za pripremu i provedbu postupka nabave radi dovršetka radova na izgradnji Vatrogasnog spremišta u Industrijskoj ulici u Požegi i prijedlog teksta Javnog nadmetanja

Datum odjave: 11.04.2007.

AKTI GRADSKOG VIJEĆA

 • Odluka o gradskim porezima Grada Požege
 • Godišnji obračun proračuna Grada Požege za 2006. godinu
 • Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2006. godinu
 • Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja na održavanju komunalne infrastrukture u Gradu Požegi i prigradskim naseljima u 2007. godini - održavanje kolnika od kamenog materijala
 • Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja na održavanju komunalne infrastrukture u Gradu Požegi i prigradskim naseljima u 2007. godini - održavanje javne rasvjete
 • Odluka o izboru najpovoljnije ponude za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području Grada Požege
 • Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o sigurnosti prometa u Gradu Požegi
 • Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o uvjetima, načinu i postupku prodaje građevinskog zemljišta u vlasništvu Grada Požege
 • Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Kazališne kuće u Požegi
 • Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Javne vatrogasne postrojbe Grada Požege
 • Davanje autentičnog tumačenja članka 108. i 88. Odluke o donošenju Generalnog urbanističkog plana Grada Požege (Službene novine Grada Požege, br. 8/06. i 18/06.)

AKTI GRADSKOG POGLAVARSTVA

 • Odluka o osnivanju Stručnog povjerenstva za pripremu i provedbu postupka nabave računalne opreme za službene potrebe Gradske uprave Grada Požege
 
 
Powered by Phoca Download

Grad Požega, Trg Sv. Trojstva 1, 34000 Požega - Hrvatska
Email: info@pozega.hr - Telefon: 034 / 311 300 Fax: - 034 / 311 344
Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama je od 7:30 do 14:30 sati od ponedjeljak do petka

OIB: 95699596710, MB: 02575957, Žiro račun: HR81 2360000-1835100008