Grad Požega, Trg Sv. Trojstva 1, 34000 Požega

Dokumenti

Službene novine - 2008. godina

Datum objave: 22.12.2008.

AKTI GRADSKOG POGLAVARSTVA

 • Plan prijma u službu službenika i namještenika u upravna tijela Grada Požege u 2009. godini
 • Plan prijma u službu vježbenika u upravna tijela Grada Požege u 2009. godini
 • Plan klasifikacijskih oznaka i brojčanih oznaka stvaralaca i primalaca akata upravnih tijela Grada Požege za 2009. godinu

Datum objave: 19.12.2008.

AKTI GRADSKOG VIJEĆA

 • Izvješće Mandatne komisije Gradskog vijeća Grada Požege
 • Izmjene i dopune Proračuna Grada Požege za 2008. godinu
 • Izmjene Programa rada Gradskog vijeća i Gradskog poglavarstva za 2008. godinu
 • Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o mjerilima i načinu rasporeda sredstava
 • komunalne naknade za komunalne djelatnosti za 2008. godinu
 • Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture i Opseg radova na održavanju uređenog građevinskog zemljišta u Gradu Požegi i prigradskim naseljima za 2008. godinu
 • Izmjena i dopuna Programa izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2008. godinu
 • Proračun Grada Požege za 2009. godinu
 • Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Požege za 2009. godinu
 • Program rada Gradskog vijeća i Gradskog poglavarstva za 2009. godinu
 • Odluka o stavljanju izvan snage Programa održavanja komunalne infrastrukture i Opsega radova na održavanju uređenog građevinskog zemljišta u Gradu Požegi i prigradskim naseljima za 2008. godinu
 • Odluka o mjerilima i načinu rasporeda sredstava komunalne naknade za komunalne djelatnosti za 2009. godinu
 • Program održavanja komunalne infrastrukture i Opseg radova na održavanju uređenog građevinskog zemljišta u Gradu Požegi i prigradskim naseljima za 2009. godinu
 • Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2009. godinu
 • Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o mjerilima i kriterijima za financiranje redovitih programa u Dječjim vrtićima Požege
 • Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za obavljanje dimnjačarskih poslova u Požegi
 • Odluka o davanju nadležnosti Službeničkom sudu u Požeško-slavonskoj županiji u postupcima povrede službene dužnosti
 • Zaključak o imenovanju članova Službeničkog suda u Požeško - slavonskoj županiji
 • Odluka o izmjeni Odluke o povjeravanju obavljanja poslova izdavanja lokacijskih dozvola, rješenja o uvjetima građenja i potvrda glavnog projekta, drugih akata vezanih uz gradnju, te provedbu dokumenta prostornog uređenja Požeško – slavonskoj županiji za područje Grada Požege
 • Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Požege u 2009. godini
 • Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom redu
 • Odluka o komunalnom doprinosu
 • Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o sigurnosti prometa u Gradu Požegi
 • Odluka u svezi Konačnog prijedloga Urbanističkog plana uređenje Varelovac III
 • Odluka o raspisivanju javnog natječaja za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području Grada Požege i prijedlog Natječaja za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH
 • Odluka o izboru najpovoljnije ponude za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području Grada Požege
 • Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o određivanju imena ulica i trgova u Gradu Požegi
 • Odluka o nagradama učenicima i prosvjetnim radnicima za posebna postignuća učenika na međužupanijskim, državnim i međunarodnim natjecanjima, susretima i smotrama
 • Rješenje o razrješenju i imenovanju jednog člana Upravnog vijeća Dječjih vrtića Požega
 • Rješenje u svezi imenovanja v.d. ravnatelja Dječjih vrtića Požega
 • Rješenje u svezi imenovanja v.d. ravnatelja Gradskog muzeja Požega
 • Rješenje u svezi imenovanja v.d. ravnatelja Gradske knjižnice i čitaonice Požega
 • Zaključak o davanju suglasnosti na Statut Osnovnih škola Grada Požege

a) OŠ Antuna Kanižlića
b) OŠ Dobriša Cesarić
c) OŠ Julija Kempfa

Datum objave: 04.12.2008.

AKTI GRADSKOG POGLAVARSTVA

 • Odluka o izmjeni Odluke o pravu na novčanu pomoć umirovljenicima na području Grada Požege
 • Odluka o početku postupka javne nabave električne energije putem pregovaračkog postupka bez prethodne objave
 • Zaključak o obnovi zemljišne knjige u k.o. Novo Selo

Datum objave: 27.11.2008.

AKTI GRADSKOG POGLAVARSTVA

 • Odluka o početku postupka javne nabave za postupka javne nabave za izradu autorskog djela – skulpture putem pregovaračkog postupka bez prethodne objave, (EMV-09/08)

Datum objave: 06.11.2008.

AKTI GRADSKOG POGLAVARSTVA

 • Odluka o početku postupka javne nabave za nabavu umjetnog montažnog klizališta putem najma
 • Odluka o financiranju prehrane korisnika Socijalnog programa Grada Požege u 2009. godini
 • Zaključak o izmjeni i dopuni Zaključka o zonama javnih parkirališta i cijeni parkirne karte
 • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu upravnih tijela Grada Požege
 • Zaključak o načinu rada Umjetnog montažnog klizališta i cijeni klizanja

AKTI UPRAVNOG ODJELA ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI I GOSPODARENJE

 • Rješenje o imenovanju Povjerenstva za provedbu natječaja za prijam u službu samostalnog upravnog referenta za građevinske dozvole i višeg upravnog referenta za lokacijske dozvole u Upravni odjel za komunalne djelatnosti i gospodarenje Grada Požege

Datum objave: 23.10.2008.

AKTI GRADSKOG POGLAVARSTVA

 • Odluka o početku postupka javne nabave za izvođenje radova na zaštiti iskopa koji prethode dogradnji Gradske knjižnice i čitaonice u Požegi putem pregovaračkog postupka bez prethodne objave
 • Odluka o početku postupka javne nabave za radove na uređenju nogostupa u Ulici Kralja Krešimira u Požegi
 • Odluka o dodjeli stipendija za akademsku godinu 2008/2009
 • Odluka o dodjeli izvanredne stipendije za akademsku godinu 2008/2009
 • Zaključak o izmjeni i dopuni Zaključka o zonama javnih parkirališta i cijeni parkirne karte
 • Plan rada zimske službe u Gradu Požegi za razdoblje 2008/2009. godine

Datum objave: 14.10.2008.

AKT GRADSKOG POGLAVARSTVA

 • Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o itinireru (smjeru kretanja) linijskog prijevoza putnika

Datum objave: 10.10.2008.

AKTI GRADSKOG POGLAVARSTVA

 • Odluka o početku postupka javne nabave za nabavu i dostavu reprezentacije i sredstava za čišćenje i održavanje
 • Zaključak o realizaciji projekta između Sveučilišta J. J. Strossmayera, Umjetničke akademije u Osijeku i Grada Požege
 • Zaključak o prihvaćanju na dar biste, rad akademskog kipara Antuna Augustinčića

Datum objave: 03.10.2008.

AKTI GRADSKOG POGLAVARSTVA

 • Odluka o početku postupka javne nabave za izradu UPU Poslovne zone Rekreacijske zone Požega – sjever u Požegi EVV 07/08
 • Odluka o početku postupka javne nabave za prijevoz učenika osnovnih škola putem pregovaračkog postupka bez prethodne objave

Datum objave: 23.09.2008.

AKTI GRADSKOG VIJEĆA

 • Odluka o stavljanju izvan snage Odluke Gradskog vijeća Grada Požege, KLASA: 022-05/07-05/59, URBROJ: 2177/01-03/01-07-3 od 4. srpnja 2007. godine
 • Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o pružanju usluge korištenja hladne komore na Groblju Krista Kralja u Požegi
 • Odluka o pružanju usluge korištenja hladne komore Tekije d.o.o. na Groblju Krista Kralja u Požegi

Datum objave: 15.09.2008.

GRADSKOG POGLAVARSTVA

 • Odluka o davanju na upravljanje dijela gospodarskog objekta na Groblju Krista Kralja u Požegi Tekiji d.o.o.
 • Odluka o povjeravanju poslova pružanja usluge hladne komore na Groblju Krista Kralja u Požegi
 • Odluka o izmjeni Odluke o kadrovskim stanovima

Datum objave: 12.09.2008.

AKTI GRADSKOG VIJEĆA

 • Polugodišnji obračun Proračuna Grada Požege za 2008. godinu
 • Izvješće o obavljenoj reviziji Proračuna Grada Požege za 2007. godinu
 • Odluka o donošenju Izmjena i dopuna Prostornoga plana uređenja Grada Požege
 • Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja „Turističke zone Mihaljevci"
 • Odluka o izradi Urabanističkog plana uređenja „Gospodarska zona Požega – Istok"
 • Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja „Poslovne i rekreacijske zone Požega – sjever"
 • Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja „Emovački Lug 2"
 • Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja „Emovački Lug 1"
 • Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja „Luka"
 • Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o sigurnosti prometa u Gradu Požegi
 • Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu
 • Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnoj naknadi
 • Odluka o izmjeni Odluke o visini spomeničke rente na području Grada Požege
 • Odluka o pružanju usluge korištenja hladne komore na Groblju Krista Kralja u Požegi
 • Informacija o stanju zaštite i spašavanja na području Grada Požege u 2007. godini
 • Odluka o osnivanju i imenovanju Gradskog zapovjedništva civilne zaštite Grada Požege
 • Odluka o osnivanju, ustrojstvu, popuni i opremanju postrojbi civilne zaštite Grada Požege
 • Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Grada Požege u 2008. godini
 • Odluka o mjerilima i kriterijima za financiranje redovitih programa u Dječjim vrtićima Požega

Datum objave: 05.09.2008.

AKTI GRADSKOG POGLAVARSTVA

 • Odluka o početku postupka javne nabave osobnog automobila putem operativnog leasinga
 • Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o visini zakupnine za zakup javnih površina i neizgrađenog građevinskog zemljišta
 • Rješenje o razrješenju predsjednice Koordinacijskog odbora akcije „Gradovi i općine prijatelji djece"
 • Rješenje o imenovanju predsjednice Koordinacijskog odbora akcije „Gradovi i općine prijatelji djece"

Datum objave: 29.08.2008.

AKTI GRADSKOG POGLAVARSTVA

 • Zaključak o izmjeni Zaključka o visini cijene karte linijskog prijevoza putnika na području Grada Požege
 • Odluka o sufinanciranju unutarnjeg linijskog prijevoza na području grada Požege

Datum objave: 19.08.2008.

AKTI GRADSKOG POGLAVARSTVA

 • Odluka o izmjeni Odluke o operativnom planu rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola Grada Požege
 • Zaključak o visini cijene karte linijskog prijevoza putnika na području Grada Požege

Datum objave: 12.08.2008.

AKTI GRADSKOG POGLAVARSTVA

 • Odluka o početku postupka javne nabave za prijevoz učenika osnovnih škola na području Grada Požege
 • Odluka o početku postupka javne nabave za radove na zaštiti iskopa koji prethode dogradnji Gradske knjižnice i čitaonice u Požegi

Datum objave: 26.07.2008.

AKT GRADSKOG POGLAVARSTVA

 • Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu upravnih tijela Grada Požega

Datum objave: 24.07.2008.

AKTI GRADSKOG POGLAVARSTVA

 • Odluka o utvrđivanju cijene programa koji se provode u Dječjim vrtićima Požega
 • Zaključak o izmjeni Zaključka, KLASA: 022-05/06-05/72, URBROJ: 2177/01-01-02/01-06 -1 od 8. lipnja 2006. godine
 • Zaključak u svezi zamolbe Matice hrvatskih umirovljenika za pokroviteljstvo i financijsku potporu 7. susreta umirovljenika Požeško – slavonske županije

Datum objave: 07.07.2008.

AKTI GRADSKOG POGLAVARSTVA

 • Zaključak u svezi Zamolbe UNICEF-a za financijsku potporu u realizaciji projekta Mreža škola bez nasilja
 • Odluka o itinireru (smjeru kretanja) linijskog prijevoza putnika
 • Zaključak u svezi davanja suglasnosti za korištenje poslovnog prostora u Gimnastičkoj dvorani Sokol u Požegi

Datum objave: 26.06.2008.

AKTI GRADSKOG POGLAVARSTVA

 • Odluka o početku postupka javne nabave za pružanje usluga tjelesne zaštite osoba i imovine
 • Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o visini zakupnine za zakup javnih površina i neizgrađenog građevinskog zemljišta
 
 
Powered by Phoca Download

Grad Požega, Trg Sv. Trojstva 1, 34000 Požega - Hrvatska
Email: info@pozega.hr - Telefon: 034 / 311 300 Fax: - 034 / 311 344
Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama je od 7:30 do 14:30 sati od ponedjeljak do petka

OIB: 95699596710, MB: 02575957, Žiro račun: HR81 2360000-1835100008