Grad Požega, Trg Sv. Trojstva 1, 34000 Požega

Službene novine - 2009. godina

Datum objave: 23.12.2009.

AKTI GRADONAČELNIKA

 • Zaključak o stavljanju izvan snage Zaključka Gradskog poglavarstva Grada Požege, KLASA: 402-08/09-01/178, URBROJ: 2177/01-04/02-09-3 od 17. veljače 2009. godine......
 • Zaključak o pokroviteljstvu i financijskoj potpori Zoranu Teodoroviću organizatoru koncerta rock grupe „Opća opasnost" iz Županje
 • Zaključak o pokroviteljstvu i financijskoj potpori Udruzi „Požeška zlatna dolina"
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi MK INDEPENDENT
 • Zaključak o financijskoj potpori Plesnoj radionici Ilijane Lončar iz Požege
 • Zaključak o financijskoj potpori Požeškoj udruzi manekena
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore GSD „Požega 1871"
 • Zaključak u svezi dodjele financijske potpore Udruzi Dan Motora Požega
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi za zaštitu životinja „Sirius"
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi slijepih Požeško-slavonske županije
 • Zaključak u svezi dodjele financijske potpore Udruzi udovica poginulih hrvatskih branitelja Domovinskog rata
 • Zaključak u svezi dodjele financijske potpore Udruzi žena u Domovinskom ratu
 • Zaključak u svezi dodjele financijske potpore UDVDR-a
 • Zaključak o pokroviteljstvu za organiziranje koncerta sa dočekom djeda Božićnjaka, te financijskoj potpori za organizaciju istog
 • Izmjena i dopuna Plana nabave za 2009. godinu ( iz mjeseca rujna i prosinca)
 • Zaključak o prihvaćanju na dar zemljišta u suvlasništvu Ane Hoster iz Koluta i Maje Hoster iz Požege
 • Odluka o davanju na korištenje, upravljanje i održavanje športskih objekata u vlasništvu Grada Požege
 • Zaključak u svezi najma dvorana za osnovne škole Julija Kempfa i Antuna Kanižlića
 • Zaključak o prihvaćanju na dar zemljišta u vlasništvu Zvonka Miheleca iz Rijeke, Slavka Rauchera iz Velike, Ljube Carević iz Požege i Anđele Kovačić iz Požege za opće dobro put
 • Zaključak o prihvaćanju na dar zemljišta u vlasništvu Minaco d.o.o., Zagreb, za opće dobro – put
 • Zaključak o uspostavi prava služnosti postavljanja i održavanja kabelskog voda produžetka kabelskog dalekovoda za MINACO – Požega na zemljištu u vlasništvu Grada Požege
 • Zaključak o financijskoj potpori Gradskoj glazbi „Trenkovi panduri"
 • Zaključak o financijskoj potpori TS „Bekrije" za snimanje pjesme „Što je lijepo neka traje"
 • Zaključak o financijskoj potpori Šah klubu „Požega"
 • Zaključak o davanju suglasnosti Tekiji d.o.o. za novi obračun i visinu cijene sakupljanja, odvoza i zbrinjavanja komunalnog otpada
 • Zaključak o izmjeni i dopuni Zaključka o zonama javnih parkirališta i cijeni parkirne karte
 • Zaključak o korištenju imena Grada Požege

Datum objave: 11.12.2009.

AKTI GRADSKOG VIJEĆA

 • Izmjene i dopune Proračuna Grada Požege za 2009. godinu
 • Izmjene i dopune Programa rada upravnih tijela Grada Požege za 2009. godinu
 • Zaključak o korištenju sredstava proračunske zalihe za mjesec:

a) rujan 2009.
b) listopad 2009.
c) studeni 2009.

 • Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o mjerilima i načinu rasporeda sredstava komunalne naknade za komunalne djelatnosti za 2009. godinu
 • Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture i Opseg radova na održavanju uređenog građevinskog zemljišta u Gradu Požegi i prigradskim naseljima za 2009. godinu
 • Izmjene i dopune Programa izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2009. godinu
 • Proračun Grada Požege za 2010. godinu
 • Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Požege za 2010. godinu
 • Program rada upravnih tijela Grada Požege za 2010. godinu
 • Program javnih potreba u kulturi za 2010. godinu
 • Program javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju za 2010. godinu
 • Program javnih potreba u športu za 2010. godinu
 • Program javnih potreba u socijalnoj skrbi za 2010. godinu
 • Program javnih potreba u turizmu i ostalih udruga i društava građana za 2010. godinu
 • Odluka o stavljanju izvan snage Programa održavanja komunalne infrastrukture i Opsega radova na održavanju uređenog građevinskog zemljišta u Gradu Požegi i prigradskim naseljima za 2009. godinu
 • Odluka o mjerilima i načinu rasporeda sredstava komunalne naknade za komunalne djelatnosti za 2010. godinu
 • Program održavanja komunalne infrastrukture i Opseg radova na održavanju uređenog građevinskog zemljišta u Gradu Požegi i prigradskim naseljima za 2010. godinu
 • Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2010. godinu
 • Odluka o komunalnom redu
 • Odluka o sakupljanju, odvozu i postupanju sa skupljenim komunalnim otpadom
 • Odluka o organizaciji i načinu naplate parkiranja u Gradu Požegi
 • Odluka o prodaji poslovnog udjela u društvu Miroslav Kraljević d.o.o.
 • Odluka o prodaji k.č.br. 627/1, oranica gradsko područje, upisana u zk.ul.br. 5390, k.o. Požega
 • Odluka o prestanku rada stočnog sajma Vilare u Požegi
 • Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Požege u 2010. godini
 • Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Grada Požege za 2008. godinu
 • Smjernice za organizaciju i razvoj zaštite i spašavanja na području Grada Požege u 2009. godini
 • Informacija o stanju zaštite i spašavanja na području Grada Požege u 2008. godini
 • Odluka o sufinanciranju smještaja djece u Dječjem vrtiću „Radost" i Dječjem vrtiću „Sv. Leopold Mandić"
 • Rješenje o imenovanju Povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda
 • Rješenje o imenovanju Povjerenstva za raspolaganje poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH na području Grada Požege
 • Rješenje o imenovanju člana Znanstvenog vijeća Zavoda za znanstveno istraživački rad HAZU u Gradu Požegi
 • Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu
 • Odluka o dopuni Odluke o komunalnoj naknadi
 • Odluka o izmjeni Odluke o organizaciji linijskog prijevoza na području Grada Požege
 • Odluka o izmjeni Odluke o mjerilima i kriterijima za financiranje redovitih programa u Dječjim vrtićima Požega
 • Odluka o izmjeni Odluke o visini spomeničke rente na području Grada Požege
 • Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o sigurnosti prometa u Gradu Požegi
 • Izmjene i dopune Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području Grada Požege
 • Odluka o izmjenama Odluke o davanju u zakup javnih površina i neizgrađenog građevinskog zemljišta
 • Zaključak u svezi davanja suglasnosti na Statutarnu Odluku o izmjeni i dopuni Statuta Javne vatrogasne postrojbe Grada Požege
 • Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Javne vatrogasne postrojbe Grada Požege
 • Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora OŠ Dobriše Cesarića
 • Rješenje o osnivanju i menovanju Povjerenstva za popis birača
 • Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o imenima i promjeni imena ulica i trgova u Gradu Požegi

Datum objave: 06.11.2009.

AKTI GRADONAČELNIKA

 • Rješenje o imenovanju zamjenika zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe Grada Požege
 • Odluka o osnivanju Povjerenstva za pripremu i provedbu postupka javne prodaje pilanskih trupaca
 • Zaključak o javnoj prodaji pilanskih trupaca
 • Zaključak o financijskoj potpori Hrvatsko-ruskom društvu prijateljstva za organizaciju izložbe „Povijest ruskog kazališta"
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore NK Croatia Mihaljevci
 • Zaključak o dodjeli financijskoj potpori Požeškom športskom savezu za dodjelu stipendija vrhunskim športašima
 • Zaključak o financijskoj potpori Plesnoj radionici Ilijane Lončar iz Požege
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi udovica poginulih hrvatskih branitelja Domovinskog rata
 • Zaključak u svezi upućivanja poziva građanima u pronalaženja autora grafita na pročeljima zgrada u Gradu Požegi i dr.
 • Zaključak o financijskoj potpori Ramskoj zajednici Požega
 • Zaključak o financijskoj potpori firmi Goltra d.o.o. za organizaciju manifestacije „4. Croatia-ENO Gastro Tour"
 • Zaključak o zaduženju Tekije d.o.o., Vodovodna 1, Požega za nabavu montažnog klizališta za sezonu 2009/2010, te za organizaciju rada i upravljanje klizalištem
 • Zaključak o odobravanju prodaje 53 m3 pilanskih trupaca (drvo smreka)
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi Dan Motora Požega za organizaciju Martinja za motoriste
 • Zaključak o financijskoj potpori Miroslavu Vernotu za kupnju konja-ponija i završetak zgrade konjušnice
 • Zaključak o financijskoj potpori Stjepanu Mlinariću radi odlaska kćeri Ivane Mlinarić na operaciju kralježnice
 • Zaključak o financijskoj potpori NK „LIPA"
 • Zaključak o financijskoj potpori Zavičajnom klubu Beščana – Podružnici Požega
 • Zaključak u svezi akcije "Nitko ne smije biti sam"
 • Zaključak o darivanju obitelji s petero i više djece sa područja Grada Požege i prigradskih naselja u prigodi blagdana Sv. Nikole
 • Zaključak o darivanju djece oboljelu od celijakije, dijabetesa i fenilketonurije prigodnim poklonima a povodom Božićnih blagdana
 • Zaključak o darivanju stopedeset socijalno ugroženih obitelji, s područja Grada Požege i prigradskih naselja a povodom Božićnih blagdana
 • Zaključak o darivanju djece socijalno ugroženih obitelji s područja Grada Požege i prigradskih naselja, poklon paketom a povodom Božićnih blagdana
 • Zaključak o financijskoj potpori Gimnastičkom društvu Sokol za sudjelovanje na Prvenstvu Hrvatske
 • Odluka o dodjeli stipendija za akademsku godinu 2009/2010.
 • Odluka o dodjeli izvanredne stipendije za akademsku godinu 2009/2010. godinu
 • Zaključak o financijskoj potpori Koordinaciji udruga proisteklih iz Domovinskog rata
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi raseljenih stanovnika Bosanske Posavine

Datum objave: 26.10.2009.

AKTI GRADONAČELNIKA

 • Rješenje o imenovanju Kolegija za bodovanje i utvrđivanje liste kandidata za najam stanova
 • Rješenje o imenovanju Povjerenstva za prodaju građevinskog zemljišta
 • Rješenje o imenovanju Povjerenstva za prodaju poslovnih prostora
 • Rješenje o imenovanju Povjerenstva za prodaju stanova
 • Rješenje o imenovanju Povjerenstva za zakup poslovnih prostora
 • Zaključak o financijskoj potpori Letačkom klubu „Bumbar"
 • Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o visini zakupnine za zakup javnih površina i neizgrađenog građevinskog zemljišta
 • Zaključak o financijskoj potpori Rock grupi „WE COME ONE"

Datum objave: 19.10.2009.

AKTI GRADONAČELNIKA

 • Zaključak o financijskoj potpori Josipu Blažaninu radi sudjelovanja na Međunarodnom natjecanju klasične harmonike u Portugalu
 • Zaključak o raspisivanju Natječaja „Dobriša Cesarić" za neobjavljenu zbirku pjesama
 • Rješenje o osnivanju i imenovanju Počasnog odbora i Organizacijskog odbora književne manifestacije „VIII. dani Dobriše Cesarića"
 • Rješenje o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za dodjelu nagrade književne manifestacije „VIII. Dani Dobriše Cesarića"
 • Zaključak o književnoj nagradi „Dobriša Cesarić" za neobjavljenu zbirku pjesama
 • Zaključak o financijskoj potpori Društvu energetičara Požega
 • Zaključak o financijskoj potpori ŽKK „Požega"
 • Zaključak o stavljanju izvan snage Zaključka Gradskog poglavarstva Grada Požege od 23. siječnja 2004. godine
 • Zaključak o financijskoj potpori članovima Judo kluba Judokan Požega
 • Zaključak o financijskoj potpori Mariji Iličić za izdavanje zbirke pjesama
 • Zaključak o financijskoj potpori Hrvatskom Viteškom Redu Templara O.S.M.T.H. iz Požege
 • Zaključak o financijskoj potpori UHDDR-a, Podružnici Požeško – slavonske županije

Datum objave: 05.10.2009.

AKTI GRADSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA GRADA POŽEGE

 • Završno izvješće o visini i izvorima sredstava koje su pojedini kandidati za gradonačelnika Grada Požege koristili za finaniranje izborne promidžbe

Datum objave: 01.10.2009.

AKTI GRADONAČELNIKA

 • Zaključak o financijskoj potpori Konjogojstvenoj udruzi "Vallis Aurea"
 • Zaključak o financijskoj potpori Športskom tiplerskom klubu "Požega"
 • Zaključak o financijskoj potpori za organizaciju Međunarodne konferencije "Kreativni pristup osposobljavanju učitelja"
 • Odluka o sufinanciranju prijevoza učenika srednjih škola
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Šah klubu "Grgin dol"
 • Zaključak o pokroviteljstvu nad 135. Obljetnicom DVD-a Požega, te financijskoj potpori za organizaciju istog
 • Zaključak u svezi dodjele financijske potpore Milki Kantor
 • Zaključak o pokroviteljstvu nad obilježavanjem "45. Godišnjice Udruge invalida rada Požega"
 • Zaključak o izmjeni Zaključka o financijskoj potpori za organizaciju Međunarodne konferencije „Kreativni pristup osposobljavanju učitelja"
 • Zaključak o financijskoj potpori udruzi "Požeška Zlatna Dolina" za organizaciju manifestacije "Pismom kroz Slavoniju"
 • Rješenje o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za dodjelu stipendija Grada Požege
 • Zaključak o financijskoj potpori za organizaciju proslave 10 godina osnivanju podružnice SDLSN RH Podružnice PU Požeško – slavonske, te organizaciju domjenka povodom Dana policije
 • Odluka o broju stipendija i novčanom iznosu stipendije u akademskoj godini 2009/2010
 • Zaključak o financijskoj potpori Hrvatskom zavodu za poljoprivredno savjetodavnu službu, Ispostavu Požega
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi slavenskih manjina za organizaciju izložbe "Ljepota Dječjih snova"
 • Zaključak o financijskoj potpori Gradskom vijeću srpske nacionalne manjine Požega

Datum objave: 11.09.2009.

AKTI GRADSKOG VIJEĆA

 • Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja "Luka"
 • Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja "Emovački Lug 1"
 • Odluka o donošenju urbanističkog plana uređenja "Emovački Lug 2"
 • Zaključak u svezi Izvješća o korištenju proračunske zalihe za mjesec: svibanj, lipanj, srpanj i kolovoz 2009. godine
 • Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Požege za 2009. godinu
 • Izmjene i dopune Proračuna Grada Požege za 2009. godinu
 • Izmjene i dopune Programa rada Upravnih tijela Grada Požege za 2009. godinu
 • Izmjene i dopune Programa izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2009. godinu
 • Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o mjerilima i načinu rasporeda sredstava komunalne naknade za komunalne djelatnosti za 2009. godinu
 • Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Požegi i prigradskim naseljima za 2009. godinu
 • Izvješće o obavljenoj reviziji Proračuna Grada Požege za 2008. godinu
 • Odluka o izmjenama Odluke o gradskim porezima Grada Požege
 • Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu
 • Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu
 • Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o uvjetima, načinu i postupku prodaje
 • građevinskog zemljišta u vlasništvu Grada Požege
 • Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o uvjetima, načinu i postupku prodaje stanova u vlasništvu Grada Požege
 • Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o uvjetima, načinu i postupku prodaje poslovnih prostora u vlasništvu Grada Požege
 • Odluka o izmjeni Odluke o davanju u zakup javnih površina i neizgrađenog građevinskog zemljišta
 • Odluka o izmjeni Odluke o visini naknade i uvjetima priključivanja na komunalnu infrastrukturu
 • Odluka o izmjenama Odluke o organizaciji i načinu naplate parkiranja u Gradu Požegi
 • Odluka o izmjenama Odluke o sigurnosti prometa u Gradu Požegi
 • Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o ustrojstvu upravnih tijela Grada Požege
 • Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o grbu, zastavi i danu Grada Požege
 • Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o javnim priznanjima Grada Požege
 • Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o utvrđivanju komunalnom djelatnošću blokiranja nepropisno parkiranih vozila na javnim površinama na području Grada Požege
 • Odluka o komunalnoj naknadi
 • Odluka o visini spomeničke rente na području Grada Požege
 • Odluka o utvrđivanju slobodno ugovorene najamnine
 • Odluka o davanju u najam gradskih stanova
 • Odluka o uvjetima i postupku natječaja o davanju u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Grada Požege
 • Odluka o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina
 • Odluka o uklanjanju i uništavanju ambrozije na području Grada Požege
 • Odluka o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju pisanog ugovora u Gradu Požegi
 • Odluka o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju koncesije u Gradu Požegi
 • Poslovnik o radu Gradskog vijeća Grada Požege
 • Pravilnik o stipendiranju i drugim oblicima potpore studentima Grada Požege
 • Odluka o socijalnoj skrbi Grada Požege
 • Rješenje o imenovanju ravnatelja

- Dječjih vrtića Požega
- Gradskog muzeja Požega
- Gradske knjižnice i čitaonice Požega

 • Odluka o odobravanju prijenosa koncesije za distribuciju prirodnim plinom na području Grada Požege
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za dodjelu koncesije za obavljanje autotaksi prijevoza osoba na području Grada Požege
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za radove na održavanju komunalne infrastrukture u dijelu za održavanje kolnika od kamenog materijala u Gradu Požegi i prigradskim naseljima u 2009.

Datum objave: 09.09.2009.

AKTI GRADONAČELNIKA

 • Zaključak o financijskoj potpori MNK „Požega 2000"
 • Zaključak o financijskoj potpori Hrvatskom Viteškom Redu Templara iz Požege
 • Zaključak o financijskoj potpori Šah klubu „Grgin dol"
 • Zaključak o financijskoj potpori Mariu Pluščec iz Karlovca
 • Z aključak o financijskoj potpori Plesnoj radionici Ilijane Lončar iz Požege
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi K.A.M.P. za program Castrum films-a
 • Odluka o izmjeni Odluke o sufinanciranju smještaja djece u privatnim vrtićima na području Grada Požege
 • Zaključak o financijskoj potpori Požeškoj biskupiji, Župi sv. Marije Magdalene iz Štivice
 • Zaključak o financijskoj potpori Glazbenoj školi Požega
 • Zaključak o financijskoj potpori Požeškom tamburaškom orkestru
 • Zaključak o financijskoj potpori Društvu naša djeca
 • Zaključak o financijskoj potpori LD „Jelen-Požega"
 • Zaključak u svezi nagrada za najslušanije pjesme s prošlogodišnjeg Festivala "Zlatne žice Slavonije" Požega 2008.
 • Zaključak o pokroviteljstvu i financijskoj potpori organizacije Smotre folklora
 • i narodnih običaja „Oj Požego sve ti je na glasu, zlatne žice, kolo ljepotice"
 • Odluka o načinu plaćanja obveza prema dobavljačima Grada Požege
 • Zaključak o financijskoj potpori Hrvatskom društvu političkih zatvorenika, Podružnica Požega i Udruzi ratnih veterana „Hrvatski domobran", Ogranak Požega
 • Zaključak o financijskoj potpori Vijeća franjevačkih zajednica u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini
 • Zaključak o financijskoj potpori UHDDR-u, Podružnici Požeško-slavonske županije
 • Zaključak o financijskoj potpori Ivoni Kordiš
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Republike Hrvatske, Podružnici Požeško-slavonske županije
 • Zaključak o financijskoj potpori Boćarskom klubu Nada
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi „Bicikl-Posega" iz Požege
 • Zaključak o financijskoj potpori Rock grupi "WE COME ONE" iz Požege

Datum objave: 30.06.2009.

AKTI GRADONAČELNIKA

 • Zaključak o financijskoj potpori za organizaciju Ivanjskog krijesa
 • Zaključak o financijskoj potpori MNK Bonita
 • Zaključak o financijskoj potpori Požeškoj udruzi manekena „PUM-a"
 • Zaključak o financijskoj potpori Moto klubu Independenta organizaciju 3. moto susreta
 • Zaključak o financijskoj potpori Športskoj udruzi slijepih „Zlatna dolina"
 • Zaključak o financijskoj potpori Požeškom športskom savezu za školovanje kadrova
 • Zaključak o financijskoj potpori Boćarskom klubu Nada
 • Zaključak o financijskoj potpori Požeškom športskom savezu za sanaciju Gradske kuglane Požega
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata
 • Izmjene i dopune Plana prijma u službu vježbenika u upravna tijela Grada Požege za 2009. godinu
 • Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za radove na uređenju nogostupa u Mihaljevcima
 • Odluka o osnivanju Savjetodavno-stručnog tijela Gradonačelnika Grada Požege
 • Rješenje o imenovanju člana Savjetodavno-stručnog tijela Gradonačelnika Grada Požege

Datum objave: 19.06.2009.

AKTI GRADSKOG VIJEĆA

 • Rješenje o izboru Mandatne komisije Gradskog vijeća Grada Požege
 • Zaključak u svezi izvješća Mandatne komisije Gradskog vijeća Grada Požege
 • Rješenje o prestanku mandata vijećnika i početku obnašanja dužnosti zamjenika vijećnika u Gradskom vijeću Grada Požege
 • Rješenje o izboru Odbora za izbor i imenovanje Gradskog vijeća Grada Požege
 • Rješenje o izboru Odbora za statutarno – pravna pitanja Gradskog vijeća Grada Požege
 • Rješenje o izboru predsjednika Gradskog vijeća Grada Požege
 • Rješenje o izboru potpredsjednika Gradskog vijeća
 • Rješenje o izboru Odbora za financije Gradskog vijeća Grada Požege
 • Rješenje o izboru Odbora za međugradsku i međunarodnu suradnju Gradskog vijeća Grada Požege
 • Rješenje o izboru Odbora za određivanje imena ulica i trgova Gradskog vijeća Grada Požege
 • Rješenje o izboru Savjeta za zaslužne građane i javna priznanja Gradskog vijeća Grada Požege
 • Rješenje o razrješenju Upravnog vijeća Dječjih vrtića Požega
 • Rješenje o razrješenju Upravnog vijeća Gradskog muzeja Požega
 • Rješenje o razrješenju Upravnog vijeća Gradske knjižnice i čitaonice Požega
 • Rješenje o razrješenju Upravnog vijeća Kazališnog vijeća Gradskog kazališta Požega
 • Rješenje o razrješenju Upravnog vijeća Javne vatrogasne postrojbe Grada Požege
 • Rješenje o razrješenju Nadzornog odbora Tekije d.o.o. Požega
 • Rješenje o prijedlogu razrješenja člana Skupštine Tekije d.o.o Požega
 • Rješenje o razrješenju Upravnog vijeća Glazbene škole Požega
 • Rješenje o imenovanju Upravnog vijeća Dječjih vrtića Požega
 • Rješenje o imenovanju Upravnog vijeća Gradskog muzeja Požega
 • Rješenje o imenovanju Upravnog vijeća Gradske knjižnice i čitaonice Požega
 • Rješenje o imenovanju Kazališnog vijeća Gradskog kazališta Požega
 • Rješenje o imenovanju Upravnog vijeća Javne vatrogasne postrojbe Grada Požege
 • Rješenje o imenovanju Nadzornog odbora Tekije d.o.o Požega
 • Rješenje o prijedlogu imenova člana Skupštine Tekije d.o.o Požega
 • Rješenje o imenovanju Upravnog vijeća Glazbene škole Požega
 • Rješenje o prijedlogu imenova člana Skupštine Županijskog radija d.o.o. Požega
 • Statut Grada Požega
 • Odluka o plaćama i naknadama dužnosnika Grada Požege

Datum objave: 20.05.2009.

AKTI GRADSKOG POGLAVARSTVA

 • Plan nabave za 2009. godinu
 • Plan aktivnosti provedbe posebnih mjera zaštite od požara u 2009. godini
 • Zaključak o prihvaćanju inicijative za pokretanje postupka za vođenje pregovora u svezi potpisivanja Kolektivnog ugovora za zaposlene u Dječjim vrtićima Požega i Sporazuma o osnovici za obračun plaće za zaposlene u Dječjim vrtićima Požega

Datum objave: 12.05.2009.

AKTI GRADSKOG POGLAVARSTVA

 • Odluke o početku postupka javne nabave za radove na uređenju nogostupa u Mihaljevcima

Datum objave: 04.05.2009.

AKTI GRADSKOG POGLAVARSTVA

 • Zaključak o izmjeni Zaključka o isplati poticaja proizvođačima gljiva u 2009. godini, KLASA: 320-01/09-01/5, URBROJ: 2177/01-05-02/15-09-18 od 16. travnja 2009. godine
 • Zaključak o kupnji dijela nekretnine u k.o. Požega radi izgradnje prometnice

Datum objave: 17.04.2009.

AKTI GRADSKOG POGLAVARSTVA

 • Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za radove na pojačanom održavanju kolnika i nogostupa u Gundulićevoj ulici u Požegi
 • Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za radove na izgradnji javne rasvjete na spojnoj cesti Osječka – Vidovci
 • Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za radove na pojačanom održavanju kolnika i nogostupa u Ulici Josipa Andrića u Požegi
 • Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za radove na zaštiti iskopa koji prethode dogradnji Gradske knjižnice i čitaonice u Požegi – II faza
 • Zaključak u svezi isplate poticaja proizvođačima gljiva u 2009. godini
 • Odluka o uključenju u program POS-a
 • Odluka o osnivanju stručnog povjerenstva za provedbu natječaja za listu kandidata za kupnju stanova iz programa POS-a
 • Odluka o uvjetima i kriterijima za kupnju stanova prema programu POS-a
 • Zaključak o izmjeni Zaključka o zonama javnih parkirališta i cijeni parkirne karte

Datum objave: 08.04.2009.

AKTI GRADSKOG POGLAVARSTVA

 • Odluka o početku postupka javne nabave za radove na izgradnji kolnika i nogostupa u Gundulićevoj ulici u Požegi
 • Odluka o početku postupka javne nabave za radove na pojačanom održavanju kolnika i nogostupa u Ulici Josipa Andrića u Požegi
 • Odluka o početku postupka javne nabave za radove na izgradnji javne rasvjete na spojenoj cesti Osječka – Vidovci
 • Odluka o početku postupka javne nabave za pružanje usluga prijevoza učenika osnovnih škola na području Grada Požege
 • Zaključak u svezi davanja potpore projektu „Izrada i postavljanje info – panoa"

AKTI UPRAVNIH TIJELA GRADA POŽEGE

 • Rješenje o imenovanju Povjerenstva za provedbu natječaja za prijam u službu vježbenika u Upravni odjel za komunalne djelatnosti i gospodarenje Grada Požege
 • Rješenje o imenovanju Povjerenstva za provedbu natječaja za prijam u službu vježbenika u Upravni odjel za financije Grada Požege
 • Rješenje o imenovanju Povjerenstva za provedbu natječaja za prijam u službu vježbenika u Upravni odjel za samoupravu Grada Požege
 • Rješenje o imenovanju Povjerenstva za provedbu natječaja za prijam u službu vježbenika u Ured gradonačelnika Grada Požege

Datum objave: 31.03.2009.

AKTI GRADSKOG POGLAVARSTVA

 • Zaključak u svezi suradnje između Grada Požege i Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta, Sveučilišta u Zagrebu
 • Zaključak u svezi održavanja sjednice vijeća Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta u Požegi
 • Zaključak - "Sloga" Industrija modne konfekcije d.d. Požega
 • Rješenje o osnivanju Povjerenstva za utvrđivanje gospodarske i ekonomsko-financijske situacije u „Slogi"Industriji modne konfekcije d.d. Požega

Datum objave: 25.03.2009.

AKTI GRADSKOG VIJEĆA

Izvješće Mandatne komisije
Rješenje o ostavci na mjesto vijećnika u Gradskom vijeću Grada Požege
Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Požege za 2008. godinu
Izmjene i dopune Proračuna Grada Požege za 2009. godinu
Izmjene i dopune Programa rada Gradskog vijeća i Gradskog poglavarstva Grada Požege za 2009. godinu
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o mjerilima i načinu rasporeda sredstava komunalne naknade za komunalne djelatnosti za 2009. godinu
Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture i Opseg radova na održavanju uređenog građevinskog zemljišta u Gradu Požegi i prigradskim naseljima za 2009. godinu
Izmjene i dopune Programa izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2009. godinu
Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Požege za 2009. godinu
Odluka o dopuni Odluke o komunalnoj naknadi Grada Požege
Odluka o poništenju dijela natječaja za dodjelu koncesije za obavljanje Autotaksi prijevoza osoba na području Grada Požege
Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje Autotaksi prijevoza osoba na području Grada Požege
Odluka o izradi Detaljnog plana uređenja zone gospodarske namjene „Sjever"
Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora OŠ Antuna Kanižlića
Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora OŠ Dobriše Cesarića OŠ Julija Kempfa
Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora OŠ Julija Kempfa

AKTI GRADONAČELNIKA
Izmjene i dopune Plana prijma u službu vježbenika u upravna tijela Grada Požege u 2009. godini

Datum objave: 23.03.2009.

AKTI GRADSKOG POGLAVARSTVA

 • Odluka o izmjeni Odluke o prihvaćanju projekta osnivanja i djelovanja Zavoda za znanstvenoistraživački rad i umjetnički rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Gradu Požegi
 • Zaključak u svezi financijske potpore Domu zdravlja Požega u svezi kupnje opreme i dr
 • Zaključak u svezi programa HOO za dodjelu financijske potpore za Zajednički program HOO i lokalnih športskih zajednica
 • Zaključak o organizaciji humanitarnog koncerta „ Imam i ja veliko srce"
 • Zaključak u svezi zamolbe Zatvora u Požegi za dodjelu financijske potpore
 • za poboljšanje smještajnih uvjeta zatvorenika
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi ljubitelja formule 1 „VELIKA – nagrada"

Datum objave: 09.03.2009.

AKTI GRADSKOG POGLAVARSTVA

 • Zaključak o kupnji nekretnina u k.o. Požega
 • Odluka o početku postupka javne nabave za izvođenje radova na zaštiti iskopa koji prethode dogradnji Gradske knjižnice i čitaonice u Požegi – II faza
 • Odluka o početku postupka javne nabave za izvođenje radova na nužnom uređenju objekta Dječjeg odmarališta Baška
 • Zaključak o financijskoj potpori za održavanje 12. Smotre Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
 • Zaključak o financijskoj potpori za organizaciju 1. Regionalnog športskog natjecanja dragovoljaca i veterana Slavonije i Baranje
 • Odluka o prihvaćanju projekta osnivanja i djelovanja Zavoda za znanstvenoistraživački rad i umjetnički rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Gradu Požegi
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi invalida rada Požege
 
 
Powered by Phoca Download

Grad Požega, Trg Sv. Trojstva 1, 34000 Požega - Hrvatska
Email: info@pozega.hr - Telefon: 034 / 311 300 Fax: - 034 / 311 344
Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama je od 7:30 do 14:30 sati od ponedjeljak do petka

OIB: 95699596710, MB: 02575957, Žiro račun: HR81 2360000-1835100008