Grad Požega, Trg Sv. Trojstva 1, 34000 Požega

Dokumenti

Potpore - isteklo

JAVNI POZIV
poduzetnicima i obrtnicima s područja Grada Požege za podnošenje zahtjeva za dodjelu poticaja zapošljavanja i razvoja poduzetništva u 2020. godinu

 

Korisnici sredstava sukladno Odluci o poticanju zapošljavanja i razvoja poduzetništva u 2020. godini, (Službene novine Grada Požege, broj: 1/20.)  mogu biti postojeća i nova mala trgovačka društva sa sjedištem ili poslovnom jedinicom (registrirana poslovnica, trgovačka radnja, ugostiteljski objekt, iznajmljeni poslovni prostor i slično) na području Grada Požege, te obrtnici i slobodna zanimanja sa sjedištem ili poslovnom jedinicom na području Grada Požege koji nemaju nepodmirenih obveza prema Gradu Požegi kao i nepodmirenih obveza na ime javnih davanja prema Republici Hrvatskoj.
Mala trgovačka društva su ona koja ne prelaze dva od sljedećih uvjeta:
- ukupna aktiva 30.000.000,00 kuna
- prihod 60.000.000,00 kuna
- prosječan broj radnika tijekom poslovne godine 50.
Izuzetno od stavka 1. ovoga članka korisnici sredstava mogu biti i poduzetnici koji imaju nepodmirenih obveza prema Gradu Požegi ili obveza na ime javnih davanja prema Republici Hrvatskoj u slučaju da je istima odgođena naplata iii odobrena obročna otplata koja se redovito podmiruje.

Sredstva poticaja mogu koristiti:
1. poduzetnici iz točke I. ovoga Javnog poziva koji će u 2020. godini zaposliti osobe sa prebivalištem ili uobičajenim boravištem na području Grada Požege na neodređeno ili određeno vrijeme od najmanje dvanaest (12) mjeseci, uz uvjet da nisu bile zaposlene unazad trideset (30) dana,
2. obrtnici koji imaju sjedište ili poslovnu jedinicu na području Grada Požege, a koji u 2020. godini započinju s obavljanjem registrirane djelatnosti.

Grad Požega podupire poduzetnike na način da daje slijedeće poticaje:
1. Poduzetnicima i obrtnicima iz točke I. ovoga Javnog poziva za svaku novozaposlenu osobu:
- jednokratni poticaj u iznosu od 5.000,00 kuna i
- dvanaest mjesečnih poticaja u visini do 20% bruto plaće prema Ugovoru o radu, a najviše do 1.000,00 kuna mjesečno.
-  korisnik sredstava može koristiti ista za maksimalno 5 novozaposlenih.
2. Obrtnicima koji imaju sjedište ili poslovnu jedinicu na području Grada Požege koji će u 2020. godini započeti obavljanje registrirane djelatnosti: jednokratni poticaj u iznosu od 5.000,00 kuna.
Izuzetno, u slučaju zajedničkog obrta kod kojih nisu svi članovi sa sjedištem na području Grada Požege, zajednički obrt može ostvariti poticaj razmjerno broju obrtnika sa sjedištem na području Grada Požege u zajedničkom obrtu.
Poduzetnici koji su po prethodnim odlukama Grada Požege već koristili poticaj za zapošljavanje, ne mogu koristiti poticaj za zapošljavanje iste osobe za koju su poticaj dobili, osim ukoliko ne zaposle osobu za koju do sada nisu koristiti poticaj za zapošljavanje.
Obrtnici koji su po prethodnim odlukama Grada Požege već koristili poticaj za početak obavljanja djelatnosti, ne mogu koristiti poticaj za početak obavljanja nove djelatnosti.

Zahtjev za poticanje obrta...

Zahtjev za poticanje zapošljavanja...

Izjava o korištenim potporama...

ODLUKA
o potporama u turizmu za registriranje objekta vinotočje/kušaonica na području Grada Požege u 2021. godini

Ovom Odlukom uređuju se uvjeti, način i postupak odobravanja potpora male vrijednosti za ulaganja u turizmu za registriranje objekta vinotočje/kušaonica na području Grada Požege za 2021. godinu.
Riječi i pojmovi koji se koriste u ovoj Odluci, a koji imaju rodni značaj, odnose se na jednak način i na muški i na ženski rod, bez obzira u kojem se rodu koristi.

Pod potporama u turizmu za registriranje objekta vinotočje/kušaonica na području Grada Požege u 2021. godini (u nastavku teksta: potpore), u smislu ove Odluke podrazumijevaju se nepovratna financijska sredstva odobrena iz Proračuna Grada Požege za 2021. godinu (Službene novine Grada Požege, broj: 13/20. - u nastavku teksta: Proračun Grada Požege), za projekte i aktivnosti usmjerene na postizanje ciljeva razvoja turizma utvrđenih strategijskim odrednicama razvoja Grada Požege, koja su u Proračunu planirana kao subvencije, donacije i pomoći, a za koja Proračunom ili posebnom odlukom izvršnog i predstavničkog tijela nisu utvrđeni krajnji korisnici.
Pod potporama, u smislu ove Odluke, ne podrazumijevaju se financijska sredstva koja Grad Požega osigurava temeljem posebnih zakona odnosno sredstva kojima Grad Požega temeljem posebnih akata sufinancira zajedničke projekte.

Obrasci prijave...

Zaključak o dodjeli potpora...

Javni poziv za dodjelu potpora u turizmu na području Grada Požege za 2022. godinu

Predmet ovoga javnog poziva je prikupljanje prijava za dodjelu potpora iz Proračuna Grada Požege za 2022. godinu za ulaganja u razvoj i unapređenje turizma na području Grada Požege.

Potpora se dodjeljuje za:
   - povećanje i unapređenje smještajnih kapaciteta
   - ostvarenje boljih turističkih rezultata
   - promociju turističkih potencijala Grada Požege
   - unapređenje i proširenje turističke ponude.
Potpora iznosi 2.000,00 kn po ležaju/osobi za kvalitetu smještaja sa dvije zvjezdice, 3.000,00 kn za kvalitetu smještaja sa tri zvjezdice, 4.000,00 kn za kvalitetu smještaja sa četiri zvjezdice i 5.000,00 za kvalitetu smještaja sa pet zvjezdica.
Za povećanje kvalitete smještaja u višu kategoriju, naknadu čini razlika između utvrđenih naknada u prethodnom stavku.
Za nastavak obavljanja ugostiteljske djelatnosti i prelazak iz vrste „Prenoćište“ u kategorizirani objekt kvalitete smještaja sa dvije zvjezdice ne isplaćuje se naknada, a za prelazak u višu kategoriju isplaćuje se naknada sukladno prethodnom stavku.
Naknada iz stavka 2. ove točke ne odnosi se na pomoćne ležajeve.
U postupku odobravanja potpora primjenjuju se odredbe važeće uredbe Europske unije kojom se uređuju potpore male vrijednosti.

Odluka o potporama...

Obrasci prijave...

Odluka o dodjeli potpora...

Odluka o dodjeli potpora...

Odluka o dodjeli potpora...

Odluka o dodjeli potpora...

Poticanje zapošljavanja i razvoja poduzetništva na području Grada Požege u 2020. godini

Odlukom o poticanju zapošljavanja i razvoja poduzetništva na području Grada Požege u 2020. godini utvrđuje se način i mjerila za poticanje zapošljavanja te razvoj poduzetništva i obrtništva na području Grada Požege u 2020. godini i to kroz poticanje:
     - zapošljavanja nezaposlenih osoba
     - osnivanja novih obrta i drugih slobodnih zanimanja.

Dopuna Javnog poziva za dodjelu poticaja za zapošljavanje...<br\>

Dopuna Odluke o poticanju zapošljavanja...

Z A K LJ U Č A K
o dodjeli potpora u poljoprivredi i stočarstvu na području Grada Požege za razdoblje 2021. – 2023. godine

     Ovim Zaključkom o dodjeli potpora u poljoprivredi i stočarstvu na području Grada Požege za razdoblje 2021. – 2023. godine (u daljnjem tekstu: Zaključak), utvrđuju se aktivnosti u poljoprivredi i stočarstvu za koje će Grad Požega dodjeljivati potpore male vrijednosti te kriterij i postupak istih.
Potpore koje se dodjeljuju ovim Zaključkom imaju obilježja potpora male vrijednosti i primjenjuju se odredbe važeće uredbe Europske unije kojom se uređuju potpore male vrijednosti.

    Potpore male vrijednosti dodjeljuju se sukladno pravilima EU o pružanju državne potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju propisanim Uredbom Komisije (EU) br. 1408/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potpore de minimis u poljoprivrednom sektoru (SL L 352, 24.12.2013.) i Uredbom Komisije 2019/316 o izmjeni Uredbe (EU) br. 1408/2013 o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potpore de minimis u poljoprivrednom sektoru (SL L 51, 22.2.2019.) - u daljnjem tekstu: Uredba 1408/2013.

    Sukladno članku 1. Uredbe 1408/2013, ovaj se Zaključak primjenjuje na potpore dodijeljene poduzetnicima koji se bave primarnom proizvodnjom poljoprivrednih proizvoda, uz iznimku:
a) potpora čiji je iznos određen na temelju cijene ili količine proizvoda stavljenih na tržište,
b) potpora djelatnostima vezanima uz izvoz, to jest potpora koje su izravno vezane uz izvezene količine, potpora za osnivanje i upravljanje distribucijskom mrežom ili za neke druge tekuće troškove vezane uz izvoznu djelatnost,
c) potpora uvjetovanih korištenjem domaćih umjesto uvoznih proizvoda.
Sukladno članku 2. Uredbe1408/2013, „poljoprivredni proizvodi“ znači proizvodi iz Priloga I. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, uz iznimku proizvoda ribarstva i akvakulture obuhvaćenih Uredbom Vijeća (EZ) br. 104/2000.

Izjava o korištenim potporama...
Zahtjev za isplatu poticaja za uzgoj i držanje krava...
Zahtjev za isplatu poticaja za nove nasade...

O D L U K A
o sufinanciranju sterilizacije i kastracije pasa i mačaka i označavanje pasa mikročipom u 2022. godini

Grad Požega će u 2021. godini sufinancirati sterilizaciju i kastraciju pasa i mačaka i označavanje pasa mikročipom na području Grada Požege, u slijedećim iznosima:

1. Sterilizacija ženke psa - do 10 kg 225,00
2. Sterilizacije ženke psa - od 10 do 20 kg 267,00
3. Sterilizacije ženke psa - od 20 do 40 kg 300,00
4. Sterilizacije ženke psa – 40 kg i više 325,00
5. Kastracija muškog psa 150,00
6. Kastracija muškog psa 200,00
7. Sterilizacija mačke 175,00
8. Kastracija mačka 125,00
9. Označavanje mikročipom 45,00

Sufinanciranje sterilizacije i kastracije pasa i mačaka i označavanje pasa mikročipom na području Grada Požege u 2022. godini realizirati će se preko Veterinarske stanice s područja Grada Požege.
Veterinarska stanica će ispostaviti račune samo na iznos koji sufinancira Grad Požega .

Za pse koji nisu označeni mikročipom, veterinar ne smije obaviti uslugu kastracije ili sterilizacije, s obzirom da je mikročipiranje obveza temeljem Pravilnika o označavanju pasa, (Narodne novine, broj: 72/10.).

Oduka i izmjeni Odluke o sufinanciranju kastracije i sterilizacije...

MJERA 3. Očuvanje stočarske proizvodnje - poticaj za uzgoj i držanje krava
     Sredstva poticaja u poljoprivredi i stočarstvu u razdoblju 2016-2019. godini koja su za četverogodišnje razdoblje iznosila ukupno 800.000,00 kuna, a nisu iskorištena do 31. prosinca 2019. godine u iznosu od 99.847,00 kuna, koristit će se u 2020. godini do isteka sredstava.
 

JAVNI POZIV
poduzetnicima i obrtnicima s područja Grada Požege za podnošenje zahtjeva za dodjelu poticaja zapošljavanja i razvoja poduzetništva u 2021. godinu

 

Korisnici sredstava sukladno Odluci o poticanju zapošljavanja i razvoja poduzetništva u 2021. godini (KLASA: 311-08/21-01/1, URBROJ: 2177/01-01/01-21-1), mogu biti postojeća i nova mala trgovačka društva sa sjedištem ili poslovnom jedinicom (registrirana poslovnica, trgovačka radnja, ugostiteljski objekt, iznajmljeni poslovni prostor i slično) na području Grada Požege, te obrtnici i slobodna zanimanja sa sjedištem ili poslovnom jedinicom na području Grada Požege koji nemaju nepodmirenih obveza prema Gradu Požegi kao i nepodmirenih obveza na ime javnih davanja prema Republici Hrvatskoj.
Mala trgovačka društva su ona koja ne prelaze dva od sljedećih uvjeta:
- ukupna aktiva 30.000.000,00 kuna
- prihod 60.000.000,00 kuna
- prosječan broj radnika tijekom poslovne godine 50.
Izuzetno od stavka 1. ovoga članka korisnici sredstava mogu biti i poduzetnici koji imaju nepodmirenih obveza prema Gradu Požegi ili obveza na ime javnih davanja prema Republici Hrvatskoj u slučaju da je istima odgođena naplata iii odobrena obročna otplata koja se redovito podmiruje.

Sredstva poticaja mogu koristiti:
1. poduzetnici iz točke I. ovoga Javnog poziva koji će u 2021. godini zaposliti osobe sa prebivalištem ili uobičajenim boravištem na području Grada Požege na neodređeno ili određeno vrijeme od najmanje dvanaest (12) mjeseci, uz uvjet da nisu bile zaposlene unazad trideset (30) dana,
2. obrtnici koji imaju sjedište ili poslovnu jedinicu na području Grada Požege, a koji u 2021. godini započinju s obavljanjem registrirane djelatnosti.

Grad Požega podupire poduzetnike na način da daje slijedeće poticaje:
1. Poduzetnicima i obrtnicima iz točke I. ovoga Javnog poziva za svaku novozaposlenu osobu:
- jednokratni poticaj u iznosu od 5.000,00 kuna i
- dvanaest mjesečnih poticaja u visini do 20% bruto plaće prema Ugovoru o radu, a najviše do 1.000,00 kuna mjesečno.
-  korisnik sredstava može koristiti ista za maksimalno 5 novozaposlenih.
2. Obrtnicima koji imaju sjedište ili poslovnu jedinicu na području Grada Požege koji će u 2021. godini započeti obavljanje registrirane djelatnosti: jednokratni poticaj u iznosu od 5.000,00 kuna.
Izuzetno, u slučaju zajedničkog obrta kod kojih nisu svi članovi sa sjedištem na području Grada Požege, zajednički obrt može ostvariti poticaj razmjerno broju obrtnika sa sjedištem na području Grada Požege u zajedničkom obrtu.
Poduzetnici koji su po prethodnim odlukama Grada Požege već koristili poticaj za zapošljavanje, ne mogu koristiti poticaj za zapošljavanje iste osobe za koju su poticaj dobili, osim ukoliko ne zaposle osobu za koju do sada nisu koristiti poticaj za zapošljavanje.
Obrtnici koji su po prethodnim odlukama Grada Požege već koristili poticaj za početak obavljanja djelatnosti, ne mogu koristiti poticaj za početak obavljanja nove djelatnosti.

Odluka o poticanju zapošljavanja...

Zahtjev za poticaje za zapošljavanje...

Zahtjev za poticanje za otvaranje obrta...

Izjava o korištenim potporama...

J A V N I   P O Z I V
poduzetnicima i obrtnicima s područja Grada Požege za podnošenje zahtjeva za dodjelu poticaja zapošljavanja i razvoja poduzetništva u 2022. godinu

     Korisnici sredstava sukladno Odluci o poticanju zapošljavanja i razvoja poduzetništva u 2022. godini, KLASA: 311-01/22-02/2, URBROJ: 2177-1-01/01-22-1, (u nastavku teksta: Odluka) mogu biti postojeća i nova mala trgovačka društva sa sjedištem ili poslovnom jedinicom (registrirana poslovnica, trgovačka radnja, ugostiteljski objekt, iznajmljeni poslovni prostor i slično) na području Grada Požege, te obrtnici i slobodna zanimanja (u nastavku teksta: obrtnici) sa sjedištem ili poslovnom jedinicom na području Grada Požege koji nemaju nepodmirenih obveza prema Gradu Požegi kao i nepodmirenih obveza na ime javnih davanja prema Republici Hrvatskoj.
     Mala trgovačka društva su ona koja ne prelaze dva od sljedećih uvjeta:
- ukupna aktiva 30.000.000,00 kuna
- prihod 60.000.000,00 kuna
- prosječan broj radnika tijekom poslovne godine 50.
    Izuzetno od stavka 1. ovoga članka korisnici sredstava mogu biti i poduzetnici koji imaju nepodmirenih obveza prema Gradu Požegi ili obveza na ime javnih davanja prema Republici Hrvatskoj u slučaju da je istima odgođena naplata iii odobrena obročna otplata koja se redovito podmiruje.

     Sredstva poticaja mogu koristiti:
1. poduzetnici iz točke I. ovoga Javnog poziva koji će u 2022. godini zaposliti osobe sa prebivalištem ili uobičajenim boravištem na području Grada Požege na neodređeno ili određeno vrijeme od najmanje dvanaest (12) mjeseci, uz uvjet da nisu bile zaposlene unazad trideset (30) dana,
2. obrtnici koji imaju sjedište ili poslovnu jedinicu na području Grada Požege, a koji u 2022. godini započinju s obavljanjem registrirane djelatnosti.

     Grad Požega podupire poduzetnike na način da daje slijedeće poticaje:
1. Poduzetnicima i obrtnicima iz točke I. ovoga Javnog poziva za svaku novozaposlenu osobu:
- jednokratni poticaj u iznosu od 5.000,00 kuna i
- dvanaest mjesečnih poticaja u visini do 20% bruto plaće prema Ugovoru o radu, a najviše do 1.200,00 kuna mjesečno.
- korisnik sredstava može koristiti ista za maksimalno 5 novozaposlenih.
2. Obrtnicima koji imaju sjedište ili poslovnu jedinicu na području Grada Požege koji će u 2022. godini započeti obavljanje registrirane djelatnosti: jednokratni poticaj u iznosu od 5.000,00 kuna.
Poduzetnici koji su po prethodnim odlukama Grada Požege već koristili poticaj za zapošljavanje, ne mogu koristiti poticaj za zapošljavanje iste osobe za koju su poticaj dobili, osim ukoliko ne zaposle osobu za koju do sada nisu koristiti poticaj za zapošljavanje.
Obrtnici koji su po prethodnim odlukama Grada Požege već koristili poticaj za početak obavljanja djelatnosti, ne mogu koristiti poticaj za početak obavljanja nove djelatnosti.

Odluka o poticanju zapošljavanja...

Zahtjev za poticaje za zapošljavanje...

Zahtjev za poticanje za otvaranje obrta...

Izjava o korištenim potporama...

O D L U K A
o sufinanciranju sterilizacije i kastracije pasa i mačaka i označavanje pasa mikročipom u 2019. godini

Grad Požega će u 2019. godini sufinancirati sterilizaciju i kastraciju pasa i mačaka i označavanje pasa mikročipom na području Grada Požege, u slijedećim iznosima:

1. Sterilizacija ženke psa - do 10 kg 175,00
2. Sterilizacije ženke psa - od 10 do 20 kg 217,00
3. Sterilizacije ženke psa ¬- od 20 do 40 kg 250,00
4. Sterilizacije ženke psa – 40 kg i više 275,00
5. Kastracija muškog psa 125,00
6. Sterilizacija mačke 125,00
7. Kastracija mačka 100,00
8. Označavanje mikročipom 45,00

Sufinanciranje sterilizacije i kastracije pasa i mačaka i označavanje pasa mikročipom na području Grada Požege u 2019. godini realizirati će se preko Veterinarske stanice s područja Grada Požege.
Veterinarska stanica će ispostaviti račune samo na iznos koji sufinancira Grad Požega .

Za pse koji nisu označeni mikročipom, veterinar ne smije obaviti uslugu kastracije ili sterilizacije, s obzirom da je mikročipiranje obveza temeljem Pravilnika o označavanju pasa, (Narodne novine, broj: 72/10.).

O D L U K A
o sufinanciranju sterilizacije i kastracije pasa i mačaka i označavanje pasa mikročipom u 2020. godini

Grad Požega će u 2020. godini sufinancirati sterilizaciju i kastraciju pasa i mačaka i označavanje pasa mikročipom na području Grada Požege, u slijedećim iznosima:

1. Sterilizacija ženke psa - do 10 kg 175,00
2. Sterilizacije ženke psa - od 10 do 20 kg 217,00
3. Sterilizacije ženke psa ¬- od 20 do 40 kg 250,00
4. Sterilizacije ženke psa – 40 kg i više 275,00
5. Kastracija muškog psa 125,00
6. Sterilizacija mačke 125,00
7. Kastracija mačka 100,00
8. Označavanje mikročipom 45,00

Sufinanciranje sterilizacije i kastracije pasa i mačaka i označavanje pasa mikročipom na području Grada Požege u 2020. godini realizirati će se preko Veterinarske stanice s područja Grada Požege.
Veterinarska stanica će ispostaviti račune samo na iznos koji sufinancira Grad Požega .

Za pse koji nisu označeni mikročipom, veterinar ne smije obaviti uslugu kastracije ili sterilizacije, s obzirom da je mikročipiranje obveza temeljem Pravilnika o označavanju pasa, (Narodne novine, broj: 72/10.).

Izmjena Odluke...

Javni poziv za dodjelu potpora u turizmu na području Grada Požege za 2021. godinu

    Predmet ovoga javnog poziva je prikupljanje prijava za dodjelu potpora iz Proračuna Grada Požege za 2021. godinu za ulaganja u razvoj i unapređenje turizma na području Grada Požege.

Potpora se dodjeljuje za je nepovratna:
- povećanje i unapređenje smještajnih kapaciteta
- ostvarenje boljih turističkih rezultata
- promociju turističkih potencijala Grada Požege
- unapređenje i proširenje turističke ponude.
Potpora iznosi 2.000,00 kn po ležaju za kvalitetu smještaja sa dvije zvjezdice, 3.000,00 kn za kvalitetu smještaja sa tri zvjezdice, 4.000,00 kn za kvalitetu smještaja sa četiri zvjezdice i 5.000,00 za kvalitetu smještaja sa pet zvjezdica.
Za povećanje kvalitete smještaja u višu kategoriju, naknadu čini razlika između utvrđenih naknada u prethodnom stavku.
U postupku odobravanja potpora primjenjuju se odredbe važeće uredbe Europske unije kojom se uređuju potpore male vrijednosti.

Odluka o potporama u turizmu 2021.03...

Odluka o potporama u turizmu 2021.04...

Odluka o potporama u turizmu 2021.10...

Obrasci prijave...

J A V N I   P O Z I V
za dodjelu potpora u turizmu na području Grada Požege za 2019. godinu

Predmet ovoga javnog poziva je prikupljanje prijava za dodjelu potpora iz Proračuna Grada Požege za 2019. godinu za ulaganja u razvoj i unapređenje turizma na području Grada Požege.
Potpora iz stavka 1. ove točke podrazumijeva nepovratna financijska sredstva odobrena iz Proračuna Grada Požege za 2019. godinu.

Potpora se dodjeljuje za:
- povećanje i unapređenje smještajnih kapaciteta
- ostvarenje boljih turističkih rezultata
- promociju turističkih potencijala Grada Požege
- unapređenje i proširenje turističke ponude.
Potpora iznosi 2.000,00 kn po ležaju za kvalitetu smještaja sa dvije zvjezdice, 3.000,00 kn za kvalitetu smještaja sa tri zvjezdice, 4.000,00 kn za kvalitetu smještaja sa četiri zvjezdice i 5.000,00 za kvalitetu smještaja sa pet zvjezdica.
Za povećanje kvalitete smještaja u višu kategoriju, naknadu čini razlika između utvrđenih naknada u prethodnom stavku.
U postupku odobravanja potpora primjenjuju se odredbe važeće uredbe Europske unije kojom se uređuju potpore male vrijednosti.

Korisnici potpora su:
- obiteljska poljoprivredna gospodarstva
- obrti i trgovačka društva registrirani za pružanje ugostiteljskih i turističkih usluga u turizmu
- udruge registrirane za djelatnosti povezane uz selektivne oblike turizma
- druge fizičke i pravne osobe

Odluka o dodjeli poptpora, 12. 2019...

Odluka o dodjeli poptpora, 10. 2019...

Odluka o dodjeli poptpora, 9. 2019...

Odluka o dodjeli potpora, 5. 2019...

Obrasci za prijavu potpora...

JAVNI POZIV ZA ISKAZ INTERESA
za sufinanciranje izgradnje punionice električnih vozila
na području Grada Požege

Predmet ovog javnog poziva je iskaz interesa za sufinanciranje izgradnje punionice električnih vozila na području Grada Požege u cilju unapređenja održivog razvoja, gospodarskog i turističkog razvoja Grada Požege.

Korisnici sredstava javnog poziva su fizičke i pravne osobe koje se obvezuju izgraditi punionicu električnih vozila na području Grada Požege i prihvatiti sve buduće troškove koji nastanu nakon izgradnje punionice te troškove redovitog održavanja punionice.

Grad Požega sufinancira izgradnju jedne punionice na području Grada Požege u iznosu od 30.000,00 kn koja su predviđena u Proračunu Grada Požege za 2019. godinu (Službene novine Grada Požege 19/18., 12/19. i 19/19.).

Obrazac prijave...

Izjava...

Odluka...

O D L U K A
o sufinanciranju sterilizacije i kastracije pasa i mačaka i označavanje pasa mikročipom u 2021. godini

Grad Požega će u 2021. godini sufinancirati sterilizaciju i kastraciju pasa i mačaka i označavanje pasa mikročipom na području Grada Požege, u slijedećim iznosima:

1. Sterilizacija ženke psa - do 10 kg 225,00
2. Sterilizacije ženke psa - od 10 do 20 kg 267,00
3. Sterilizacije ženke psa - od 20 do 40 kg 300,00
4. Sterilizacije ženke psa – 40 kg i više 325,00
5. Kastracija muškog psa 150,00
6. Kastracija muškog psa 200,00
7. Sterilizacija mačke 175,00
8. Kastracija mačka 125,00
9. Označavanje mikročipom 45,00

Sufinanciranje sterilizacije i kastracije pasa i mačaka i označavanje pasa mikročipom na području Grada Požege u 2021. godini realizirati će se preko Veterinarske stanice s područja Grada Požege.
Veterinarska stanica će ispostaviti račune samo na iznos koji sufinancira Grad Požega .

Za pse koji nisu označeni mikročipom, veterinar ne smije obaviti uslugu kastracije ili sterilizacije, s obzirom da je mikročipiranje obveza temeljem Pravilnika o označavanju pasa, (Narodne novine, broj: 72/10.).

Javni poziv za dodjelu potpora u turizmu na području Grada Požege za 2020. godinu

    Predmet ovoga javnog poziva je prikupljanje prijava za dodjelu potpora iz Proračuna Grada Požege za 2020. godinu za ulaganja u razvoj i unapređenje turizma na području Grada Požege.

Potpora se dodjeljuje za je nepovratna:
- povećanje i unapređenje smještajnih kapaciteta
- ostvarenje boljih turističkih rezultata
- promociju turističkih potencijala Grada Požege
- unapređenje i proširenje turističke ponude.
Potpora iznosi 2.000,00 kn po ležaju za kvalitetu smještaja sa dvije zvjezdice, 3.000,00 kn za kvalitetu smještaja sa tri zvjezdice, 4.000,00 kn za kvalitetu smještaja sa četiri zvjezdice i 5.000,00 za kvalitetu smještaja sa pet zvjezdica.
Za povećanje kvalitete smještaja u višu kategoriju, naknadu čini razlika između utvrđenih naknada u prethodnom stavku.
U postupku odobravanja potpora primjenjuju se odredbe važeće uredbe Europske unije kojom se uređuju potpore male vrijednosti.

Odluka o potporama u turizmu za 2020. godinu...  

Odluka o potporama u turizmu za 2020. godinu...

Odluka o potporama u turizmu za 2020. godinu...

Obrasci prijave...

JAVNI POZIV
poduzetnicima i obrtnicima s područja Grada Požege za podnošenje zahtjeva za dodjelu poticaja zapošljavanja i razvoja poduzetništva u 2019. godinu

 Sredstva poticaja mogu koristiti poduzetnici iz točke I. koji će u 2019. godini zaposliti osobe sa prebivalištem na području Grada Požege na neodređeno ili određeno vrijeme od najmanje dvanaest mjeseci, uz uvjet da nisu bile zaposlene unazad trideset dana, neprofitne organizacije koje djeluju na području Grada Požege, za zapošljavanje nezaposlenih osoba do 29 godina, s prebivalištem na području Grada Požege, na EU projektima u nevladinom sektoru i organizacijama socijalnih partnera, a koje su Hrvatskom zavodu za zapošljavanje podnijele zahtjev za dodjelu poticaja po mjeri Mladi za EU - suradnici na EU projektima u nevladinom sektoru i organizacijama socijalnih partnera - javni radovi za mlade te obrtnici koji imaju prebivalište na području Grada Požege, a koji u 2019. godini započinju s obavljanjem registrirane djelatnosti.

Odluka...

Zahtjev za poticaje za zapošljavanje...

Zahtjev za poticaje za otvaranje obrta...

Pozivaju se vlasnici/korisnici građevina u kojima se nalazi azbest, na području Grada Požege, da sukladno odredbi članka 18. stavak 1. Pravilnika o građevnom otpadu i otpadu koji sadrži azbest (Narodne novine, broj: 69/16) dostave podatke o lokacijama tih građevina (kuće, garaže, pomoćni objekti, poljoprivredni objekti, gospodarski objekti, poslovni i sl.), kao i podatke o procjeni količina, vrsti i stanju materijala za kojeg je izvjesno da će postati azbestni otpad.

Rok za prijavu je zaključno do 31. 07. 2019. godine dostavom popunjenog i potpisanog obrasca prijave građevina u kojima se nalazi azbest.

Obrazac za prijavu...

JAVNI POZIV
poduzetnicima i obrtnicima s područja Grada Požege za podnošenje zahtjeva za dodjelu poticaja zapošljavanja i razvoja poduzetništva u 2018. godinu

Sredstva poticaja mogu koristiti poduzetnici iz točke I. koji će u 2018. godini zaposliti osobe sa prebivalištem na području Grada Požege na neodređeno ili određeno vrijeme od najmanje dvanaest mjeseci, uz uvjet da nisu bile zaposlene unazad trideset dana, neprofitne organizacije koje djeluju na području Grada Požege, za zapošljavanje nezaposlenih osoba do 29 godina, s prebivalištem na području Grada Požege, na EU projektima u nevladinom sektoru i organizacijama socijalnih partnera, a koje su Hrvatskom zavodu za zapošljavanje podnijele zahtjev za dodjelu poticaja po mjeri Mladi za EU - suradnici na EU projektima u nevladinom sektoru i organizacijama socijalnih partnera - javni radovi za mlade te obrtnici koji imaju prebivalište na području Grada Požege, a koji u 2018. godini započinju s obavljanjem registrirane djelatnosti.

Odluka...

JAVNI POZIV
za dodjelu potpora u turizmu na području Grada Požege za 2018. godinu

Predmet ovoga javnog poziva je prikupljanje prijava za dodjelu potpora iz Proračuna Grada Požege za 2018. godinu za ulaganja u razvoj i unapređenje turizma na području Grada Požege.
Potpora iz stavka 1. ove točke podrazumijeva nepovratna financijska sredstva odobrena iz Proračuna Grada Požege za 2018. godinu.

Potpora se dodjeljuje za:
- povećanje i unapređenje smještajnih kapaciteta
- ostvarenje boljih turističkih rezultata
- promociju turističkih potencijala Grada Požege
- unapređenje i proširenje turističke ponude.
Potpora iznosi 2.000,00 kn po ležaju za kvalitetu smještaja sa dvije zvjezdice, 3.000,00 kn za kvalitetu smještaja sa tri zvjezdice, 4.000,00 kn za kvalitetu smještaja sa četiri zvjezdice i 5.000,00 za kvalitetu smještaja sa pet zvjezdica.
Za povećanje kvalitete smještaja u višu kategoriju, naknadu čini razlika između utvrđenih naknada u prethodnom stavku.
U postupku odobravanja potpora primjenjuju se odredbe važeće uredbe Europske unije kojom se uređuju potpore male vrijednosti.

Opširnije...

Obrazac I. ...

Obrazac II. ...

Obrazac III. ...

Odluka o potporama...               Izmjene i dopune Odluke o potporama...           

Izmjene i dopune poziva...


Odluke od dodjelama potpora u turizmu

Odluka 12. studeni 2018...

Odluka 29. studeni 2018...

Odluka 28. prosinac 2018...

 

 
 
Powered by Phoca Download

Grad Požega, Trg Sv. Trojstva 1, 34000 Požega - Hrvatska
Email: info@pozega.hr - Telefon: 034 / 311 300 Fax: - 034 / 311 344
Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama je od 7:30 do 14:30 sati od ponedjeljak do petka

OIB: 95699596710, MB: 02575957, Žiro račun: HR81 2360000-1835100008