Grad Požega, Trg Sv. Trojstva 1, 34000 Požega

Dokumenti

Službene novine - 2020. godina

Objavljeno dana: 31. prosinca 2020. godine

AKTI GRADONAČELNIKA

 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi za zaštitu i promicanje ljudskih prava Humanum
 • Zaključak o financijskoj potpori Savjetu mladih Grada Požege
 • Zaključak o dodjeli financijskih sredstava Big bandu Požega
 • Zaključak o financijskoj potpori HKUD-u Vijenac
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi hrvatskih dragovoljaca Domovinskoga rata grada Požege
 • Zaključak o dodjeli financijskih sredstava Kinološkoj udruzi Požega
 • Zaključak o raspodjeli i isplati sredstava pomoći za ublažavanje i uklanjanje posljedica elementarne nepogode - poplave (04)
 • Odluka o sufinanciranju izgradnje punionice za električna vozila na području Grada Požege
 • Odluka o izmjeni Oduke o obročnom plaćanju kupoprodajne cijene zemljišta

AKTI UPRAVNIH TIJELA

 • Plan klasifikacijskih oznaka i brojčanih oznaka stvaralaca i primalaca akata Upravnih tijela Grada Požege za 2021. godinu

Objavljeno dana: 28. prosinca 2020. godine

AKTI GRADONAČELNIKA

 • Zaključak u svezi sklapanja Sporazuma sa Hrvatskim vodama
 • Odluka o oslobađanju plaćanja zakupnine
 • Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja povodom javnog natječaj za prodaju građevinskog zemljišta u katastarskoj općini (k.o.) Vidovci
 • Odluka o obročnom plaćanju kupoprodajne cijene zemljišta
 • Zaključak o davanju suglasnosti Glazbenoj školi u Požegi za postavljanje rampe
 • Zaključak o davanju suglasnosti Turističkoj zajednici Požeško-slavonske županije za postavljanje drvenog panoa na javnu površinu
 • Odlika o sufinanciranju izgradnje punionice za električna vozila na području Grada Požege
 • Zaključak o financijskoj potpori Požeškom športskom savezu za kvalitetni sport
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za dodjelu stipendije vrhunskim športašima
 • Rješenje o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za sufinanciranje izgradnje punionice električnih vozila na području Grada Požege
 • Dopune Plana prijma vježbenika u Upravna tijela Grada Požege u 2020. godini
 • Odluka o davanju u najam stana
 • Odluka o izmjeni Odluke o dodjeli izvanredne stipendije u školskoj godini 2020./2021. za darovite učenike srednjih škola
 • Odluka o dodjeli stipendija darovitim učenicima srednjih škola za školsku godinu 2020./2021.
 • Odluka o dodjeli izvanredne stipendije darovitim učenicima srednjih škola za školsku godinu 2020./2021.
 • Odluka o dodjeli stipendija za akademsku godinu 2020./2021.
 • Odluka o dodjeli izvanrednih stipendija za akademsku godinu 2020./2021.
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Republike Hrvatske Požeško-slavonske županije
 • Odluka o izmjeni Odluke o dodjeli stipendija za akademsku godinu 2020./2021.
 • Zaključak o financijskoj potpori Glazbenoj školi Požega
 • Odluka o izmjenama Odluke o sufinanciranju sterilizacije i kastracije pasa i mačaka i označavanje pasa mikročipom u 2020. godini
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu
 • Zaključak o odgodi isplate poticaja za zapošljavanje
 • Odluka o stavljanju izvan snage Odluka o oslobađanju od plaćanja zakupnine
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi hrvatskih vojnih invalida Domovinskog rata (HVIDR-a) Požega
 • Zaključak o financijskoj potpori Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja (HGSS-u), Stanici Požega
 • Plan savjetovanja s javnošću za 2021. godinu
 • Plan prijma u službu službenika i namještenika u Upravna tijela Grada Požege u 2021. godini
 • Zaključak o dodjeli namjenskih financijskih sredstava Udruzi ratnih veterana 1. Gardijske brigade „Tigrovi“, podružnici Požeško-slavonske županije
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi slijepih grada Požege i Požeško-slavonske županije
 • Odluka o davanju u najam stana
 • Odluka o dodjeli potpora u turizmu za 2021. godinu
 • Zaključak o izmjeni Odluke o dodjeli izvanrednih stipendija za akademsku godinu 2020./2021.
 • Odluka o davanju u najam stana
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za plaćanje troškova isplate sudaca, kotizacija i prijevoza
 • Odluka o oslobađanju plaćanja zakupnine
 • Zaključak o financijskoj potpori Društvu Naša djeca Požega
 • Zaključak o financijskoj potpori Sportskom klubu Croatia
 • Zaključak u svezi sklapanja ugovora o zakupu poslovnog prostora za potrebe Gradskog muzeja Požega za vrijeme trajanja radova na rekonstrukciji i dogradnji zgrade Gradskog muzeja Požega u sklopu Projekta „Požeške bolte“
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu
 • Zaključak o financijskoj potpori Turističkoj zajednici Grada Požege
 • Zaključak o financijskoj potpori Turističkoj zajednici Grada Požege
 • Zaključak o financijskoj potpori Turističkoj zajednici Grada Požege
 • Zaključak o financijskoj potpori Kulturno umjetničkom društvu „Požeška dolina“

Objavljeno dana: 9. prosinca 2020. godine

AKTI GRADSKOG VIJEĆA

 • Zaključak o usvajanju Izvješća o korištenju proračunske zalihe za mjesec rujan 2020. godine
 • Zaključak o usvajanju Izvješća o korištenju proračunske zalihe za mjesec listopad 2020. godine
 • Odluka o izmjeni Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja Grada Požege za 2019. godinu
 • Izmjene i dopune Proračuna Grada Požege za 2020. godinu
 • Zaključak o usvajanju Izmjena i dopuna Programa rada Upravnih tijela Grada Požege za 2020. godinu
 • Odluka o izmjenama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Požege za 2020. godinu
 • Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi u Gradu Požegi za 2020. godinu
 • Izmjene i dopune Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i školstvu u Gradu Požegi za 2020. godinu
 • Izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu u Gradu Požegi za 2020. godinu
 • Izmjene i dopune Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi u Gradu Požegi za 2020. godinu
 • Izmjene i dopune Programa javnih potreba u turizmu i ostalih udruga i društava građana u Gradu Požegi za 2020. godinu
 • Odluka o II. izmjeni i dopuni Odluke o mjerilima i načinu rasporeda sredstava komunalne naknade za komunalne djelatnosti za 2020. godinu
 • II. izmjene Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2020. godinu
 • II. izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Požegi i prigradskim naseljima za 2020. godinu
 • Odluka o II. izmjeni Odluke o rasporedu sredstava naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2020. godinu
 • Proračun Grada Požege za 2021. godinu sa projekcijama za 2022. i 2023. i Plan razvojnih programa za 2021.-2023. godinu
 • Odluka o izvršavanju proračuna Grada Požege za 2021. godinu
 • Zaključak o usvajanju Programa rada Upravnih tijela Grada Požege za 2021. godinu
 • Program rada Upravnih tijela Grada Požege za 2021. godinu
 • Program javnih potreba u kulturi u Gradu Požegi za 2021. godinu
 • Program javnih potreba u predškolskom odgoju i školstvu u Gradu Požegi za 2021. godinu
 • Program javnih potreba u sportu u Gradu Požegi za 2021. godinu
 • Program javnih potreba u socijalnoj skrbi u Gradu Požegi za 2021. godinu
 • Program javnih potreba u turizmu i ostalih udruga i društava građana u Gradu Požegi za 2021. godinu
 • Odluka o mjerilima i načinu rasporeda sredstava komunalne naknade za komunalne djelatnosti za 2021. godinu
 • Program građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2021. godinu
 • Program održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Požegi i prigradskim naseljima za 2021. godinu
 • Odluka o rasporedu sredstava naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2020. godinu
 • Odluka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na nekretnini označenoj kao k.č.br. 1042/61, k. o. Požega
 • Odluka o donošenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2021. godinu
 • Program korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Požegu u 2021. godini
 • Odluka o odricanju od prava prvokupa za nekretninu u Požegi, Matice Hrvatske 8
 • Odluka o osnivanju Javne vatrogasne postrojbe Grada Požege
 • Odluka o izmjeni i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi Grada Požege
 • Odluka o davanju suglasnosti na Program rada savjeta mladih Grada Požege za 2021. godinu
 • Odluka o umanjenju iznosa godišnje koncesije za obavljanje usluge unutarnjeg linijskog prijevoza na području Grada Požege i prigradskih naselja za drugu koncesijsku godinu
 • Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i nezavisnih vijećnika u Gradskom vijeću Grada Požege od 1. siječnja do 30. travnja 2021. godine
 • Odluka o darovanju opreme Gradskoj knjižnici Požega
 • Odluka o produljenju važenja Strategije razvoja Grada Požege za razdoblje 2015.-2020. godine
 • Odluka o otpisu potraživanja
 • Odluka o izradi strategije razvoja pametnog Grada Požege za razdoblje 2021.-2025.
 • Odluka o suglasnosti na izvođenje projekta instalacija hlađenja dijela građevine Glazbene škole Požega
 • Odluka o davanju suglasnosti za dugoročno zaduživanje trgovačkog društva Komunalac Požega d.o.o.

AKTI GRADONAČELNIKA

 • Dopune Plana prijma vježbenika u Upravna tijela Grada Požege u 2020. godini

Objavljeno dana: 4. prosinca 2020. godine

AKTI GRADONAČELNIKA

 • Zaključak o donaciji financijskih sredstava za uređenje fasade zgrade u ulici Matice Hrvatske 15
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu
 • Zaključak o financijskoj potpori Ruskoj kulturnoj udruzi „Katjuša“
 • Zaključak o financijskoj potpori Siriusu - udruzi za zaštitu životinja
 • Zaključak o financijskoj potpori Turističkoj zajednici Grada Požege
 • Zaključak o donaciji financijskih sredstava za uređenje fasade zgrade u ulici Kamenita vrata 2
 • Zaključak o financijskoj potpori Turističkoj zajednici Grada Požege
 • Odluka o oslobađanju plaćanja zakupnine za zakup javnih površina i neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvu Grada Požege
 • O financijskoj potpori Umjetničkoj organizaciji Plesnoj radionici Ilijani Lončar
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu
 • Odluka o broju stipendija i novčanom iznosu stipendije u školskoj godini 2020./2021. za darovite učenike srednjih škola
 • Odluka o dodjeli izvanredne stipendije u školskoj godini 2020./2021. za darovite učenike srednjih škola
 • Odluka o broju stipendija i novčanom iznosu stipendije u akademskoj godini 2020./2021.
 • Odluka o dodjeli izvanredne stipendije u akademskoj godini 2020./2021.
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za plaćanje troškova isplate sudaca, kotizacija i prijevoza
 • Zaključak o davanju suglasnosti za korištenje sportske dvorane Tomislav Pirc bez naknade
 • Odluka o uredovnom radnom vremenu
 • Zaključak o financijskoj potpori Odred izviđača „Požega“
 • Zaključak o izmjeni Zaključka o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za plaćanje troškova isplate sudaca, kotizacija i prijevoza
 • Zaključak o financijskoj potpori Društvu Naša djeca Požega
 • Zaključak o financijskoj potpori Oldtimer clubu Trophy Požega
 • Odluku o izdavanju brisovnog očitovanja
 • Zaključak o financijskoj potpori Big bandu Požega
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi zavičajnih pisaca i slikara Požeško-slavonske županije „Matko Peić“
 • Zaključak o financijskoj potpori Športsko ribolovnog društva „Požega“
 • Zaključak o financijskoj potpori Hrvatskom ruskom društvu prijateljstva
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za plaćanje troškova isplate sudaca, kotizacija i prijevoza
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu
 • Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za V. izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana Grada Požege
 • Odluka o dodjeli potpora u turizmu za 2020. godinu
 • Zaključak o financijskoj potpori Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja, Stanica Požega
 • O dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za isplatu naknade prijevoza
 • Odluka o ustupanju bez naknade građevinskog zemljišta
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za plaćanje troškova isplate sudaca, kotizacija i prijevoza
 • Odluka o izmjeni Odluke o ustupanju bez naknade građevinskog zemljišta
 • Odluka o oslobađanja od plaćanja zakupnine
 • Odluka o odbijanju zahtjeva za nemirenje neiskorištenih prava po osnovi zakupa poslovnih prostorija
 • Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za prodaju građevinskog zemljišta u katastarskoj općini (k.o.) Požega
 • Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za prodaju građevinskog zemljišta u katastarskoj općini (k.o.) Požega
 • Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za prodaju građevinskog zemljišta u katastarskoj općini (k.o.) Požega
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu
 • Zaključak o odbijanju zahtjeva za nemirenje neiskorištenih prava po osnovi zakupa poslovnih prostorija
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi hrvatskih vojnih invalida Domovinskog rata (HVIDR-a) Požega
 • Zaključak o davanju suglasnosti na tekst Sporazuma o predaji miješanog komunalnog otpada Regionalnom centru za gospodarenje otpadom
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za plaćanje troškova isplate sudaca, kotizacija i prijevoza
 • Odluka o izdavanju brisovnog očitovanja
 • Odluka o izdavanju brisovnog očitovanja
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata grada Požege
 • Zaključak o financijskoj potpori Radioamaterskom klubu Vallis aurea
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za plaćanje troškova isplate sudaca, kotizacija i prijevoza
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za plaćanje troškova isplate sudaca, kotizacija i prijevoza
 • Zaključak o financijskoj potpori Povijesnoj postrojbi „Trenkovi panduri“
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi specijalne policije iz Domovinskog rata „Trenk“ Požega
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za isplatu naknade prijevoza
 • Zaključak o davanju odobrenja trgovačkom društvu Tekija d.o.o za isplatu novčanih sredstava u svezi sufinanciranja projekta Razvoj vodno - komunalne infrastrukture aglomeracije Pleternica
 • Zaključak o sufinanciranju plaćanja naknade za priključenje na sustav električne energije i priključka na vodu, kanalizaciju i plin u poduzetničkoj zoni Sjever
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi specijalne policije iz Domovinskog rata „Trenk“ Požega
 • Zaključak o financijskoj potpori Zajednici tehničke kulture grada Požege
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi gluhih i nagluhih osoba grada Požege i Županije požeško-slavonske
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi narodnoga zdravlja „Andrija Štampar“
 • Zaključak o davanju suglasnosti na besplatno korištenje dvorane Gradskog kazališta Požega
 • Odluku o sporazumnom razvrgnuću suvlasničke zajednice
 • Pravilnik o dopuni Pravilnika o unutarnjem redu upravnih tijela Grada Požege
 • Zaključak o dodjeli financijskih sredstava Umjetničkoj organizaciji Missart

AKTI UPRAVNIH TIJELA

 • Izvedbeni program zimske službe u Gradu Požegi za razdoblje 2020./2021. godine

Objavljeno dana: 8. listopada 2020. godine

AKTI GRADONAČELNIKA

 • Zaključak (o davanju suglasnosti Ugostiteljstvu Bilburger za uređenje javne površine o vlastitom trošku)
 • Zaključak (o davanju suglasnosti Glazbenoj školi Požega za izvođenje radova na preuređenju, odnosno prilagodbi učionica)
 • Odluka o izdavanju brisovnog očitovanja
 • Zaključak o suglasnosti na idejno rješenje
 • Odluka o zakupu poslovnog prostora bez provođenja javnog natječaja
 • Zaključak o financijskoj potpori Požeškom športskom savezu za kvalitetni sport
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za dodjelu stipendije vrhunskim športašima
 • Zaključak (o davanju suglasnosti Tekiji d.o.o. za postavljanje privremene informacijske ploče na javnu površinu u k.o. Dervišaga)
 • Zaključak (o davanju suglasnosti Požeško-slavonskoj županiji za uređenje javne površine)
 • Zaključak o davanju na korištenje poslovnog prostora bez provođenja javnog natječaja
 • Zaključak o sufinanciranju projekta sanacije krova zgrade Opće županijske bolnice u Požegi
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za plaćanje troškova isplate sudaca, kotizacija i prijevoza
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za plaćanje troškova isplate sudaca, kotizacija i prijevoza
 • Zaključak o financijskoj potpori Požeškom športskom savezu za kvalitetni sport
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi gluhih i nagluhih osoba grada Požege i Županije požeško-slavonske
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi gluhih i nagluhih osoba grada Požege i Županije požeško-slavonske
 • Zaključak o dodjeli financijskih sredstava Lovačkom društvu Jelen Požega
 • Zaključak o davanju suglasnosti na besplatno korištenje dvorane Gradskog kazališta Požega
 • Odluka o izdavanju brisovnog očitovanja
 • Zaključak o nabavi zaštitnih maski za učenike osnovnih škola
 • Zaključak o korištenju proračunske zalihe
 • Zaključak o dodjeli financijskih sredstava Udruzi „MI“- Udruga roditelja djece i osoba s poteškoćama u razvoju
 • Zaključak o davanju suglasnosti na ugradnju vodomjera i izmjenu obračuna vodnih usluga u stambenoj zgradi u Požegi, u Ulici Brune Bušića
 • Zaključak o financijskoj potpori Požeškom športskom savezu za kvalitetni sport
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za dodjelu stipendije vrhunskim športašima
 • Odluka (o zaključenju aneksa ugovoru o prijevozu učenika gradskih osnovnih škola)
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za dodjelu stipendije vrhunskim športašima
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu
 • Zaključak (o davanju suglasnosti Javnoj ustanovi Lokalna razvojna agencija Požega za izvođenje radova na pročelju zgrade)
 • Zaključak o dodjeli financijskih sredstava Televiziji Požega d.o.o.
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za plaćanje troškova isplate sudaca, kotizacija i prijevoza
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za plaćanje troškova isplate sudaca, kotizacija i prijevoza
 • Zaključak o dodjeli financijskih sredstava Stolnom kaptolu sv. Petra u Požegi
 • Zaključak (o kupnji dijela nekretnina katastarske oznake k.č.br. 4539/3 i k.č.br. 4539/9, u k.o. Požega)
 • Odluka o izdavanju brisovnog očitovanja
 • Odluka o izdavanju brisovnog očitovanja
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi za glazbu i pisanu riječ „Pan press“
 • Odluka o izdavanju brisovnog očitovanja
 • Zaključak o prodaji dijela nekretnine neposrednom pogodbom katastarske oznake (k.č.br.) 1421/1, katastarska općina (k.o.) Požega
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi slijepih grada Požege i Požeško-slavonske županije
 • Zaključak o sufinanciranju izgradnje ograde na Groblju sv. Ilije u Požegi
 • Zaključak o dodjeli financijskih sredstava obrtu za video audio snimanja „Eureka video“
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi hrvatske policije, hrvatski branitelji grada Požege i Požeško-slavonske županije
 • Zaključak o dodjeli financijskih sredstava Ogranku Matice hrvatske u Požegi
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za plaćanje troškova isplate sudaca, kotizacija i prijevoza
 • Zaključak o davanju suglasnosti na tekst I. dodataka Ugovora o primopredaji i upravljanju reciklažnim dvorištem u Požegi
 • Zaključak (sufinanciranje troškova geodetski snimka i izračuna raspoloživog kapaciteta odlagališta otpada „Vinogradine“)
 • Zaključak o dodjeli financijskih sredstava Požeškoj biskupiji, Župi Sv. Terezije Avilske u Požegi
 • Odluka o osnivanju prava služnosti na nerazvrstanoj cesti
 • Zaključak o dodjeli financijskih sredstava Udruzi „Modus Vivendi Stubaki“
 • Odluka o izdavanju brisovnog očitovanja
 • Odluka o odricanju od prava prvokupa za stan u Požegi, Trg Sv. Trojstva 13
 • Odluka o izdavanju brisovnog očitovanja
 • Odluka o dodjeli potpora u turizmu za 2020. godinu
 • Zaključak o financijskoj potpori Požeškom športskom savezu za kvalitetni sport
 • Zaključak o financijskoj potpori Požeškom športskom savezu za plaćanje troškova isplate sudaca, kotizacije i prijevoza
 • Zaključak o financijskoj potpori Požeškom športskom savezu za dodjelu stipendije vrhunskim sportašima
 • Zaključak o financijskoj potpori Požeškom športskom savezu (za Međunarodni košarkaški turnir „Zlatana dolina“)
 • Zaključak o financijskoj potpori Sportskom klubu Croatia
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Požeško-slavonske županije

Objavljeno dana: 29. rujna 2020. godine

AKTI GRADSKOG VIJEĆA GRADA POŽEGE

 • Izvješće o mirovanju mandata člana Gradskog vijeća Grada Požege iz osobnih razloga i o početku obnašanja dužnosti zamjenika člana u Gradskom vijeću Grada Požege
 • Zaključak o primanju na znanje Izvješća Mandatne komisije
 • Rješenje o mirovanju mandata člana Gradskog vijeća Grada Požege iz osobnih razloga i početku obnašanja dužnosti zamjenika člana u Gradskom vijeću Grada Požege
 • Zaključak o usvajanju Izvješća o radu Gradonačelnika Grada Požege za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2020. godine
 • Zaključak o usvajanju Izvješća o korištenju proračunske zalihe za mjesec lipanj 2020. godine
 • Zaključak o usvajanju Izvješća o korištenju proračunske zalihe za mjesec srpanj 2020. godine
 • Zaključak o usvajanju Izvješća o korištenju proračunske zalihe za mjesec kolovoz 2020. godine
 • Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Požege za 2020. godinu
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o realizaciji Programa javnih potreba u kulturi u Gradu Požegi za prvo polugodište 2020. godine
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o realizaciji Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i školstvu u Gradu
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o realizaciji Programa javnih potreba u sportu za prvo polugodište 2020. godine
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o realizaciji Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi za prvo polugodište 2020.
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o realizaciji Programa javnih potreba u turizmu i ostalih udruga i društava građana za prvo polugodište 2020. godine
 • Odluka o oslobađanju plaćanja zakupnine za poslovne prostore za rujan - prosinac 2020.
 • Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o nerazvrstanim cestama
 • Odluka o izmjeni Odluke o provođenju produženog boravka u gradskim osnovnim školama
 • Odluka o izmjeni Odluke o izboru najpovoljnije ponude za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Požege
 • Odluka o izradi V. Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Požege

AKTI UPRAVNIH TIJELA GRADA POŽEGE

 • Rješenje o imenovanju Povjerenstva za provedbu javnog natječaja za prijam vježbenika radi osposobljavanja za poslove višeg referenta za upravljanje projektom
 • Rješenje o imenovanju Povjerenstva za provedbu javnog natječaja za prijam vježbenika za poslove referenta za uredsko poslovanje, pisarnicu i arhiv

AKTI TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA POŽEGE

 • Odluka o prihvaćanju Prijedloga Statuta Turističke zajednice Grada Požege
 • Statut Turističke zajednice Grada Požege

Objavljeno dana: 24. srpnja 2020. godine

AKTI GRADONAČELNIKA

 • Odluka u svezi zaključenja ugovora o najmu stana sa slobodno ugovorenom najamninom
 • Odluka o dodjeli potpora u turizmu za 2020. godinu
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi hrvatskih vojnih invalida Domovinskog rata (HVIDR-a) Požega
 • Odluka o izdavanju brisovnog očitovanja
 • Zaključak o odgodi jednokratnih isplata poticaja za zapošljavanje
 • Zaključak o davanju suglasnosti na provedbu projekta za izvođenje radova pristupačnosti u poslovnom prostoru u suvlasništvu Grada Požege
 • Izmjene Plana prijma vježbenika u Upravna tijela Grada Požege u 2020. godini
 • Zaključak o dodjeli namjenskih financijskih sredstava Umjetničkoj organizaciji Plesnoj radionici Ilijane Lončar
 • Zaključak o dodjeli financijskih sredstava Udruzi za promicanje lokalne uprave i samouprave Plus
 • Zaključak o dodjeli financijskih sredstava Udruzi Požeške mažoretkinje
 • Zaključak o stupanju u prava i obveze dosadašnjeg zakupnika garaže
 • Zaključak o financijskoj potpori Sportskom klubu Croatia
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za provedbu Projekta
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za dodjelu stipendije vrhunskim športašima
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu (za troškove rada Sportske ambulante)
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu (za organizaciju malonogometnog turnira „Marijo Marčević - Maki“)
 • Zaključak o financijskoj potpori Društvu Naša djeca Požega
 • Zaključak o financijskoj potpori Povijesnoj postrojbi „Trenkovi panduri“
 • Zaključak o dodjeli financijskih sredstava Povijesnoj postrojbi Gradska straža Požega
 • Odluka o izdavanju brisovnog očitovanja

Objavljeno dana: 8. srpnja 2020. godine

AKTI GRADONAČELNIKA

 • Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti postupak strateške procjene utjecaja na okoliš za Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Požegu
 • Zaključak o dodjeli namjenskih financijskih sredstava Ličkom zavičajnom društvu „Vila Velebita“
 • Odluka o izdavanju tabularne isprave
 • Zaključak o sporazumnom raskidu Ugovora o financiranju izrade projektne dokumentacije za kompostanu
 • Zaključak o dodjeli financijskih sredstava GFR-u Film-video
 • Zaključak (o davanju suglasnosti za uređenje javne površine na k.č.br. 2656/3, ispred k.č. br. 626, k.o. Požega)
 • Zaključak o financijskoj potpori Sportskom klubu Croatia
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu
 • Izmjene Plana savjetovanja s javnošću za 2020. godinu
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za isplatu naknade prijevoza
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za dodjelu stipendije vrhunskim športašima
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za plaćanje troškova isplate sudaca, kotizacija i prijevoza
 • Odluka o dopunama Odluke o poticanju zapošljavanja i razvoja poduzetništva na području Grada Požege u 2020. godini
 • Odluka o oslobađanju plaćanja zakupnine za zakup javnih površina i neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvu Grada Požege
 • Zaključak o financijskoj potpori Invalidskoj udruzi Ilco Požega
 • Zaključak o financijskoj potpori Županijskoj ligi protiv raka Požega
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za isplatu naknade prijevoza
 • Zaključak o dodjeli financijskih sredstava Kreativnoj udruzi KART-A
 • Zaključak o financijskoj potpori Zajednici tehničke kulture grada Požege
 • Zaključak o dodjeli financijskih sredstava Stolnom kaptolu sv. Petra u Požegi
 • Zaključak o financijskoj potpori Hrvatskom planinarskom društvu Gojzerici
 • Zaključak o financijskoj potpori Hrvatskom planinarskom društvu „Sokolovac“ Požega
 • Odluka o izdavanju brisovnog očitovanja
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za isplatu naknade prijevoza
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi antifašističkih boraca i antifašista Požega
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za dodjelu stipendije vrhunskim športašima
 • Zaključak o dodjeli financijskih sredstava GFR-u Film-video
 • Zaključak o izdavanju brisovnog očitovanja
 • Odluka o davanju suglasnosti na davanje poslovnog prostora na besplatno korištenje
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi Kvizoljupci Zlatne doline
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za plaćanje troškova isplate sudaca, kotizacija i prijevoza
 • Zaključak o davanju suglasnosti na davanje poslovnog prostora na besplatno korištenje
 • Odluka o davanju u najam stana
 • Odluka o ostvarivanju prava na novčanu pomoć za nabavu radnih bilježnica za školsku godinu 2020./2021.
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Savjetu mladih Grada Požege
 • Zaključak o dodjeli financijskih sredstava Udruzi za promicanje civilizacijskih i kulturnih vrijednosti „Požežani“
 • Odluka o izdavanju brisovnog očitovanja
 • Odluka o izdavanju brisovnog očitovanja
 • Odluka o izdavanju brisovnog očitovanja
 • Zaključak o davanju suglasnosti na korištenje prostora u zgradi Veleučilišta u Požegi
 • Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva u Gradu Požegi u 2020. godini
 • Plan rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u osnovnim školama na području Grada Požege za 2020. godinu
 • Plan rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja u osnovnim školama Na području Grada Požege za 2020. godinu
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore MK Independent
 • Odluka (o namjeni zgrade u Požegi, u Vukovarskoj ulici na kbr. 4)
 • Odluka o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za provedbu javnog poziva za zapošljavanje koordinatora projekta „PUK 50“
 • Odluka o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za provedbu javnog poziva za zapošljavanje radnica za pomoć u kući u sklopu projekta „PUK 50“
 • Odluka o izdavanju brisovnog očitovanja
 • Plan prijma vježbenika u Upravna tijela Grada Požege u 2020. godini
 • Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o kriterijima dodjele na korištenje poslovnih prostora u vlasništvu Grada Požege
 • Odluka o izmjeni Odluke o vrijednosti zemljišta na području Grada Požege
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi invalida rada

Objavljeno dana: 26. lipnja 2020. godine

AKTI GRADSKOG VIJEĆA

 • Rješenje o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića Požega
 • Odluka o raspodjeli rezultata Grada Požege za 2019. godinu
 • Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Požege za 2019. godinu
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Požegi i prigradskim naseljima za 2019. godinu
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2019. godinu
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o realizaciji Programa javnih potreba u kulturi Grada Požege za 2019. godinu
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o realizaciji Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i školstvu Grada Požege za 2019. godinu
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o realizaciji Programa javnih potreba u sportu Grada Požege za 2019. godinu
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o realizaciji Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Grada Požege za 2019. godinu
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o realizaciji Programa javnih potreba u turizmu i ostalih udruga i društava građana Grada Požege za 2019. godinu
 • Izmjene i dopune Proračuna Grada Požege za 2020. godinu s Izmjenama i dopunama Plana razvojnih programa za 2020. godinu
 • Zaključak o usvajanju Izmjena i dopuna Programa rada Upravnih tijela Grada Požege za 2020. godinu
 • Izmjene i dopune Programa rada Upravnih tijela Grada Požege za 2020. godinu
 • Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi Grada Požege za 2020. godinu
 • Izmjene i dopune Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i školstvu Grada Požege za 2020. godinu
 • Izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu Grada Požege za 2020. godinu
 • Izmjene i dopune Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Grada Požege za 2020. godinu
 • Izmjene i dopune Programa javnih potreba u turizmu i ostalih udruga i društava građana Grada Požege za 2020. godinu
 • Odluka o I. izmjeni Odluke o mjerilima i načinu rasporeda sredstava komunalne naknade za komunalne djelatnosti za 2020. godinu
 • I. izmjena Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2020. godinu
 • I. izmjena Programa održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Požegi i prigradskim naseljima za 2020. godinu
 • Odluka o I. izmjeni Odluke o rasporedu sredstava naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru u 2020. godini
 • Odluka o pokretanju postupka izrade Plana razvoja Grada Požege od 2021. do 2027. godine
 • Odluka o usvajanju Strategije upravljanja i raspolaganja nekretninama u vlasništvu Grada Požege od 2020. do 2024.
 • Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Javne vatrogasne postrojbe Grada Požege
 • Odluka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na nekretnini označenoj kao k.č.br. 4371/1, k.o. Požega
 • Odluka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na dijelu nekretnine označene kao k.č.br. 1421/1, k.o. Požega
 • Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Statut OŠ Antuna Kanižlića
 • Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Statut OŠ Dobriše Cesarića
 • Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Statut OŠ Julija Kempfa
 • Odluka o sufinanciranju troškova Katoličke osnovne škole u Požegi u školskoj godini 2020./2021.
 • Odluka o izboru najpovoljnije ponude za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Požege
 • Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti
 • Odluka o oslobađanju plaćanja zakupnine za poslovne prostore za mjesec lipanj, srpanj i kolovoz 2020. godine
 • Odluka o izmjenama Odluke o uvjetima i postupku javnog natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora
 • Odluka o uvjetima i načinu provedbe javnog urbanističko-arhitektonskog natječaja za izradu idejnog rješenja rekonstrukcije Trga Svetog Trojstva u Požegi
 • Zaključak o korištenju proračunske zalihe za mjesec travanj 2020. godine
 • Zaključak o korištenju proračunske zalihe za mjesec svibanj 2020. godine
 • Odluka svezi ponude Požeško-slavonske županije za prodaju nekretnina - kulturna dobra (poslovni prostori u Županijskoj ulici 2, Požega)

Objavljeno dana: 24. travnja 2020. godine

AKTI GRADSKOG VIJEĆA

 • Odluka o oslobađanju roditelja sudjelovanja u cijeni programa Dječjeg vrtića Požega
 • Odluka o sufinanciranju smještaja djece u privatnim vrtićima na području Grada Požege za vrijeme epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS CoV-2
 • Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o zakupu poslovnog prostora
 • Odluka o oslobađanju plaćanja zakupnine za poslovne prostore u vlasništvu Grada Požege
 • Odluka o dopuni Odluke o komunalnoj naknadi
 • Odluka o oslobađanju od plaćanja komunalne naknade za vrijeme trajanja izvanrednih okolnosti uzrokovanih virusom COVID-19
 • Odluka o dopuni Odluke o davanju u zakup javnih površina i neizgrađenog građevinskog zemljišta
 • Odluka o dopuni Odluke o visini spomeničke rente na području Grada Požege
 • Odluka o obustavi plaćanja spomeničke rente
 • Odluka o izmjenama Odluke o porezima Grada Požege
 • Odluka o odgodi naplate potraživanja prisilnim putem
 • Odluka o izmjenama Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i nezavisnih vijećnika u Gradskom vijeću Grada Požege za 2020. godinu
 • Odluka obustavi isplate sredstava za redovito godišnje financiranje iz Proračuna Grada Požege članu Gradskog vijeća Grada Požege
 • Odluke o obustavi isplate sredstava za redovito godišnje financiranje iz Proračuna Grada Požege članu Gradskog vijeća Grada Požege
 • Odluke o isplati umanjenog iznosa naknade za rad članovima Gradskog vijeća Grada Požege
 • Odluke o umanjenju iznosa godišnje koncesije za obavljanje usluge unutarnjeg linijskog prijevoza na području Grada Požege i prigradskih naselja
 • Odluka oslobađanju roditelja od plaćanja troškova produženog boravka u gradskim osnovnim školama
 • Zaključak o korištenju proračunske zalihe za mjesec siječanj 2020. godine
 • Zaključak o korištenju proračunske zalihe za mjesec veljaču 2020. godine
 • Zaključak o korištenju proračunske zalihe za mjesec ožujak 2020. godine
 • Zaključak o predlaganju opoziva i imenovanja člana Nadzornog odbora trgovačkog društva Komunalac Požega d.o.o.
 • Zaključak o opoziva i imenovanja člana Nadzornog odbora trgovačkog društva Tekija d.o.o.

AKTI GRADONAČELNIKA GRADA POŽEGE

 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za dodjelu stipendije vrhunskim športašima
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu
 • Zaključak o dodjeli financijskih sredstava Ogranku Matice hrvatske u Požegi
 • Zaključak o dodjeli financijskih sredstava Ogranku Matice hrvatske u Požegi
 • Zaključak o dodjeli financijskih sredstava Hrvatskom povijesnom društvu „Požežani“
 • Zaključak o dodjeli financijskih sredstava Humanitarnoj udruzi „Moj bližnji“
 • Zaključak o dodjeli namjenskih financijskih sredstava Udruzi Požeški čuvari baštine
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za plaćanje troškova isplate sudaca, kotizacija i prijevoza
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu

Objavljeno dana: 17. ožujka 2020. godine

AKTI GRADONAČELNIKA

 • Zaključak o izmjeni Zaključka o isplati poticaja u poljoprivredi i stočarstvu u razdoblju 2016 - 2019. godini
 • Odluka o itinereru (smjeru kretanja) linijskog prijevoza putnika na području Grada Požege
 • Zaključak o imenovanju koordinatora za integraciju na lokalnoj razini
 • Zaključak o davanju suglasnosti na besplatno korištenje dvorane Gradskog kazališta Požega
 • Zaključak o davanju suglasnosti na davanje poslovnog prostora na besplatno korištenje
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za Atletski klub Požega
 • Zaključak o financijskoj potpori Klubu „Tigar 90/91 Požega“
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za plaćanje troškova isplate sudaca, kotizacija i prijevoza
 • Zaključak o davanju suglasnosti Glazbenoj školi Požega
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi Zdravi život
 • Zaključak o financijskoj potpori o financijskoj potpori Udruzi hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata grada Požege
 • Zaključak o financijskoj potpori Turističkoj zajednici grada Požege
 • Zaključak o financijskoj potpori Društvu Naša djeca Požega
 • Zaključak o novčanom iznosu Nagrade za životno djelo Grada Požege u 2020. godini
 • Zaključak o novčanom iznosu Nagrade za životno djelo Grada Požege u 2020. godini
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za plaćanje troškova isplate sudaca, kotizacija i prijevoza
 • Zaključak o financijskoj potpori Požeškom športskom savezu za kvalitetni sport
 • Zaključak o financijskoj potpori Glazbenoj radionici „NOTA“
 • Odluka o osnivanju prava služnosti na nerazvrstanoj cesti
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi hrvatske policije, hrvatski branitelji grada Požege i Požeško-slavonske županije
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za isplatu naknade prijevoza
 • Zaključak o donaciji financijskih sredstava za uređenje fasade zgrade u ulici Županijska 1
 • Zaključak Grad Požega davanju ovlastit Tekiji d.o.o. za uknjižbu služnosti
 • Zaključak o dodjeli namjenskih financijskih sredstava Udruzi dragovoljaca i veterana Domovinskoga rata, Podružnici Požeško-slavonske županije
 • Odluka o zakupu poslovnog prostora bez provođenja javnog natječaja
 • Odluka o sklapanju Aneksa Ugovoru o dodjeli poslovnog prostora na korištenje
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi za razvoj kreativnih radionica i kvalitete življenja osoba s invaliditetom Republike Hrvatske
 • Odluka o izdavanju brisovnog očitovanja
 • Zaključak o dodjeli namjenskih financijskih sredstava NK Lipa
 • Zaključak o dodjeli financijskih sredstava obrtu Asesor, vl. Rahela Jurković
 • Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o osnivanju prava služnosti na nerazvrstanoj cesti
 • Odluka o izmjenama Odluke o osnivanju Stožera civilne zaštite i imenovanju načelnika, zamjenika načelnika i članova Stožera civilne zaštite Grada Požege
 • Zaključak o financijskoj potpori Moto klubu Požega Promet

AKTI GRADSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA ZA PROVOĐENJE IZBORA ZA ČLANOVE VIJEĆA MJESNIH ODBORA NA PODRUČJU GRADA POŽEGE

 • Rješenje o imenovanju proširenog sastava Gradskog izbornog povjerenstva za provođenje izbora za članove Vijeća Mjesnih odbora na području Grada Požege

AKTI UPRAVNIH TIJELA

 • Informacija o raspisivanju Javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Požege (u k.o. Šeovci i k.o. Toranj)

Objavljeno dana: 28. veljače 2020. godine

AKTI GRADONAČELNIKA

 • Zaključak o davanju suglasnosti na davanje poslovnog prostora u zakup
 • Zaključak o davanju suglasnosti na davanje poslovnog prostora na besplatno korištenje
 • Zaključak o financijskoj potpori Požeškom športskom savezu za kvalitetni sport za Rukometni klub Požega
 • Zaključak o dodjeli financijskih sredstava za provođenje humanitarne akcije „Ana želi disati“
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za plaćanje troškova isplate sudaca, kotizacija i prijevoza
 • Odluka u svezi raspodjele sredstava na poziciji Program športskih priredbi i manifestacija u 2020. godini
 • Zaključak o financijskoj potpori Požeškom športskom savezu za kvalitetni sport
 • Zaključak (o davanju suglasnosti Tekija d.o.o. za postavljanje privremenih
  informacijskih ploča na javne površine)
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za dodjelu stipendije vrhunskim športašima
 • Zaključak o davanju suglasnosti na davanje poslovnog prostora na besplatno korištenje
 • Zaključak o dodjeli namjenskih financijskih sredstava Samostanu sv. Klare u Požege
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za isplatu naknade prijevoza APP-u d.d.
 • Zaključak o dodjeli financijskih sredstava Ličkom zavičajnom društvu „Vila Velebita“ Požega
 • Zaključak (o davanju suglasnosti Hrvatskoj elektroprivredi za korištenje dijela nekretnine radi postavljanja, održavanja jedne punionice elektromotornih vozila, te pristupa elektromotornih vozila i ljudi predmetnoj punionici)
 • Odluka o potporama u turizmu na području Grada Požege u 2020. godini
 • Rješenje o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za potpore u turizmu u Gradu Požegi
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu
 • Zaključak o davanju suglasnosti na besplatno korištenje dvorane Gradskog kazališta Požega
 • Zaključak o davanju suglasnosti na besplatno korištenje dvorane Gradskog kazališta Požega
 • Zaključak o financijskoj potpori Povijesnoj postrojbi „Trenkovi panduri“
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Umjetničkoj organizaciji Plesne radionice Ilijane Lončar
 • Zaključak o davanju Pavić d.o.o. za izvođenje radova na preuređenju, odnosno prilagodbi hale br. 1 ugradnjom i učvršćivanjem strojeva te proširenjem mreže električnih instalacija, u Poduzetničkom inkubatoru u Požegi
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za organizaciju nogometnog turnira
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi turističkih vodiča Požeško-slavonske županije
 • Odluka o izdavanju tabularne isprave
 • Zaključak o sklapanju ugovora o najmu stana sa slobodno ugovorenom najamninom
 • Zaključak o financijskoj potpori Turističkoj zajednici Grada Požege
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za plaćanje troškova isplate sudaca, kotizacija i prijevoza
 • Zaključak o financijskoj potpori Hrvatskom povijesnom društvu „Požežani“
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za plaćanje troškova isplate sudaca, kotizacija i prijevoza
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi hrvatskih branitelja liječenih od PTSP-a grada Požege
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi hrvatskih branitelja Dervišaga
 • Zaključak o dodjeli namjenskih financijskih sredstava Centru za prapovijesna istraživanja
 • Zaključak o dodjeli namjenskih financijskih sredstava Gimnaziji u Požegi
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za isplatu naknade prijevoza APP-u d.d.
 • Zaključak o financijskoj potpori Društvu multipleskleroze Požeško-slavonske županije
 • Odluka o zakupu poslovnog prostora bez provođenja javnog natječaja

Objavljeno dana: 5. ožujka 2020. godine

AKTI GRADONAČELNIKA

 •  Rješenje o imenovanju stalnog sastava Gradskog izbornog povjerenstva za provođenje izbora za članove Vijeća Mjesnih odbora na području Grada Požege

AKTI GRADSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA ZA PROVOĐENJE IZBORA ZA ČLANOVE VIJEĆA MJESNIH ODBORA NA PODRUČJU GRADA POŽEGE

 • Zaključak o određivanju broja članova Vijeća mjesnih odbora u Gradu Požegi
 • OBVEZATNE UPUTE BROJ MOGP - I (o obrascima za provođenje izbora u MO Grada Požege
 • OBVEZATNE UPUTE BROJ MOGP - II (o redoslijedu izbornih radnji i tijeku rokova)
 • OBVEZATNE UPUTE BROJ MOGP – III (o postupku kandidiranja )
 • OBVEZATNE UPUTE BROJ MOGP – IV (o pravima i dužnostima promatrača i o načinu promatranja rada tijela za provođenje izbora za članove vijeća mjesnih odbora Grada Požege)
 • OBVEZATNE UPUTE BROJ MOGP – V (o načinu i uređenju prostorija u kojima će se glasovati na biračkom mjestu)
 • OBVEZATNE UPUTE BROJ MOGP – VI (o načinu glasovanja nepismenih osoba, osoba s tjelesnom manom ili težom bolesti)

Objavljeno dana: 24. veljače 2020. godine

AKTI GRADSKOG VIJEĆA

 • Izvješće o mirovanju mandata člana Gradskog vijeća Grada Požege iz osobnih razloga i o početku obnašanja dužnosti zamjenika člana u Gradskom vijeću Grada Požege
 • Zaključak o primanju na znanje Izvješća Mandatne komisije
 • Rješenje o mirovanju mandata člana Gradskog vijeća Grada Požege iz osobnih razloga i početku obnašanja dužnosti zamjenika člana u Gradskom vijeću Grada Požege
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Gradonačelnika Grada Požege za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2019. godine
 • Odluka o usvajanju Strategije razvoja turizma Grada Požege od 2020. do 2027. godine
 • Odluka o dodjeli javnih priznanja u 2020. godini
 • Odluka o izboru najpovoljnije ponude za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području Grada Požege
 • Odluka o nekorištenju prava prvokupa za nekretninu u Požegi, u Ulici Julija Kempfa 2/1
 • Odluka o raspisivanju izbora za članove Vijeća mjesnih odbora na području Grada Požege
 • Odluka o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Požege (u k.o. Šeovci i k.o. Toranj)
 • Godišnje izvješće o ostvarivanju programa korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Požegu u 2019. godini
 • Odluka o izmjenama Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Gradskom vijeću Grada za 2020. godinu
 • Statutarna Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Grada Požege
 • Poslovnička Odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Požege
 • Odluka o davanju suglasnosti na promjenu naziva Gradske knjižnice i čitaonice Požega
 • Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Statut Gradske knjižnice Požega
 • Odluka o prihvaćanju Programa, te uvjeta i načina provedbe urbanističko - arhitektonskog natječaja za rekonstrukciju Trga Svetog Trojstva
 • Odluka o izmjeni Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Požege
 • Zaključka o korištenju proračunske zalihe za mjesec studeni 2019. godine
 • Zaključka o korištenju proračunske zalihe za mjesec prosnac 2019. godine

Objavljeno dana: 3. veljače 2020. godine

AKTI GRADONAČELNIKA

 • Odluka o sufinanciranju sterilizacije i kastracije pasa i mačaka i označavanje pasa mikročipom u 2020. godini
 • Zaključak o financijskoj potpori Glazbenoj školi Požega
 • Odluka o izdavanju brisovnog očitovanja
 • Odluka o izdavanju brisovnog očitovanja
 • Odluka o kriterijima i postupku za prihvaćanje zahtjeva za pokroviteljstvo u 2020. godini
 • Odluka o kategorizaciji objekata društvenih domova u Mjesnim odborima Grada Požege
 • Zaključak o sporazumnom raskidu Ugovora o financiranju izrade projektne dokumentacije za sortirnicu otpada
 • Zaključak sufinanciranju plaćanja naknade za priključenje na sustav električne energije u Poduzetničkoj zoni Sjever
 • Odluka o izmjeni Odluke o dodjeli izvanrednih stipendija za akademsku godinu 2019./2020.
 • Odluka o izmjeni Odluke o dodjeli stipendija za akademsku godinu 2019./2020.
 • Zaključak o dodjeli namjenskih financijskih sredstava Župi sv. Ivana Krstitelja
 • Zaključak o dodjeli namjenskih financijskih sredstava Pravoslavnoj crkvenoj općini Požega
 • Zaključak sufinanciranju plaće djelatnice OŠ Vilima Korajca za rad predškole u PŠ Vladimir Nazor u Mihaljevcima u 2020. godini
 • Godišnji plan raspisivanja javnih poziva Grada Požege za financiranje programa i projekata udruga u 2020. godini
 • Odluku o osnivanju prava služnosti na nerazvrstanoj cesti
 • Zaključak o dodjeli namjenskih financijskih sredstava Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja, Stanici Požega
 • Odluka o poticanju zapošljavanja i razvoja poduzetništva na području Grada Požege u 2020. godini
 • Zaključak o dodjeli financijskih sredstava za provođenje humanitarne akcije „Ana želi disati“
 • Odluka u svezi raspodjele sredstava na poziciji Udruga proizašle iz Domovinskog rata, Ostale udruge i društava građana, Udruge invalida te Humanitarne udruge u 2020. godini
 • Odluka o raspodjeli sredstava na poziciji - Program djelatnosti udruga i društava u kulturi u 2020. godi

AKTI UPRAVNIH TIJELA

 • Rješenje o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za provedbu javnog natječaja za prijam u službu višeg referenta za upravljanje projektom

 

 
 
Powered by Phoca Download

Grad Požega, Trg Sv. Trojstva 1, 34000 Požega - Hrvatska
Email: info@pozega.hr - Telefon: 034 / 311 300 Fax: - 034 / 311 344
Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama je od 7:30 do 14:30 sati od ponedjeljak do petka

OIB: 95699596710, MB: 02575957, Žiro račun: HR81 2360000-1835100008