Grad Požega, Trg Sv. Trojstva 1, 34000 Požega

Dokumenti

Stručno osposobljavanje - isteklo

JAVNI POZIV
za prijam polaznika stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa

Grad Požega objavljuje javni poziv za prijam polaznika stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa na razdoblje od dvanaest mjeseci u punome radnom vremenu (osam sati dnevno), i to:

U Upravni odjel za samoupravu prima se:

- jedan polaznik (1), magistar struke ili stručni specijalist pravne struke na poslove višeg stručnog suradnika za pravne poslove i javnu nabavu
- jedan polaznik (1), sveučilišni prvostupnik ili stručni prvostupnik ekonomske ili pravne struke na radno mjesto višeg referenta za skrb o gradskoj imovini.

Poziv za Upravni odjel za samoupravu...

U Upravni odjel za financije prima se:

- jedan (1) polaznik, SSS, ekonomke struke na poslove referenta za poslove financijskog knjigovođe.

Poziv za Upravni odjel za financije...

Poziv vrijedi do 24. studenog 2015.

JAVNI POZIV
za prijam polaznika stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa

 

Grad Požega objavljuje javni poziv za prijam polaznika stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa na razdoblje od dvanaest mjeseci u punome radnom vremenu (osam sati dnevno), i to:

 

U Upravni odjel za samoupravu prima se:

- jedan polaznik (1), magistar struke ili stručni specijalist pravne struke na poslove višeg stručnog suradnika za pravne poslove i javnu nabavu
- jedan polaznik (1), sveučilišni prvostupnik struke ili stručni prvostupnik pravne struke na radno mjesto višeg referenta za socijalnu skrb.

Poziv za Upravni odjel za samoupravu...

 

U Upravni odjel za financije prima se:

- jedan (1) polaznik, SSS, ekonomke struke na poslove referenta za računovodstvene poslove

Poziv za Upravni odjel za financije...

 

U Upravni odjel za komunalne djelatnosti i gospodarenje prima se:

- jedan (1) polaznik, magistar struke ili stručni specijalist ekonomske struke na poslove višeg stručnog suradnika za gospodarstvo i poduzetništvo

Poziv za Upravni odjel za komunalne djelatnosti i gospodarenje...

 

U Upravni odjel za europske integracije prima se:

- dva (2) polaznika, magistri struke ili stručni specijalisti ekonomske struke na poslove višeg stručnog suradnika za strateško planiranje.

Poziv za Upravni odjel za europske integracije...

 

Poziv vrijedi do 27. kolovoza 2015.

Odluka o djelomičnom poništenju javnog poziva za:

 • višeg stručnog suradnika za poticaje u poljoprivredi, jedan polaznik,
 • višeg referenta za poslove komunalne infrastrukture, jedan polaznik

Opširnije...

 • referenta za poslove evidencije računa, jedan polaznik.  

Opširnije...


 

Javni poziv za prijam polaznika stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Upravne odjele Grada Požege na razdoblje od 12 mjeseci u punom radnom vremenu.

Na ovaj poziv mogu se javiti osobe prethodno navedenog stupnja obrazovanja i struke koje se do sada nisu stručno osposobljavale u smislu članka 93. ZSN-a, odnosno članka 41. Zakona o radu (NN, broj: 149/09., 61/11. i 82/12.)

1) u Upravni odjel za samoupravu, 1 polaznik

Stručni uvjeti:

 • jedan polaznik srednje stručne spreme pravne ili ekonomske struke na poslove referenta za uredsko poslovanje

 Uz prijavu na poziv potrebno je priložiti:

 • životopis
 • običnu presliku diplome ili potvrde o završenom studiju,
 • običnu presliku osobne iskaznice,
 • presliku drugog dokaza o radnom stažu (npr. potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje),
 • izvornik vlastoručno potpisane izjave da kod kandidata ne postoje zapreke iz članka 15. i članka 16. ZSN-a, te da se kandidat na poslovima navedenog stupnja obrazovanja i struke do sada nije stručno osposobljavao u smislu članka 93. ZSN-a, odnosno članka 41. ZOR-a (potpis na izjavi nije potrebno ovjeriti),
 • običnu presliku uvjerenja da kandidat nije pod istragom i da se protiv njega ne vodi kazneni postupak, ne stariju od šest mjeseci.

Prijave na natječaj, s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se na adresu: Grad Požega, Trg Sv. Trojstva kbr. 1, 34000 Požega, sa obveznom naznakom: « za stručno osposobljavanje za rad»

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

O rezultatima poziva, kandidati će biti obaviješteni u roku iz članka. 10. stavka 4. uvodno označenog Pravilnika.

Nakon dovršenja postupka, kandidatima koji ne budu primljeni putem pošte će biti vraćena dokumentacija priložena prijavi.

Dodatne informacije vezane uz ovaj poziv mogu se dobiti putem elektroničke pošte, na adresu: dinko.stetic@pozega.hr

Radi registriranja sadržaja upita i primljenih odgovora, molimo da upite ne postavljate putem telefona.

Rok za podnošenje prijava: 30. siječanj 2015. god.

Odluka o odabiru kandidata...


JAVNI POZIV
za prijam polaznika stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa

Grad Požega objavljuje javni poziv za prijam polaznika stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa na razdoblje od dvanaest mjeseci u punome radnom vremenu (osam sati dnevno), i to:

U Upravni odjel za financije:

- jedan polaznik, SSS, ekonomske struke, na radno mjesto referenta za računovodstvene poslove (radno mjesto III. kategorije, potkategorije referent, 11. klasifikacijski rang)
- jedan polaznik, SSS, ekonomske struke, na radno mjesto referenta-financijskog knjigovođe (radno mjesto III. kategorije, potkategorije referent, 11. klasifikacijski rang).

Poziv vrijedi do 9. prosinca 2016.

J A V N I  P O Z I V

Za prijem polaznika na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Dječje vrtiće Požega, u trajanju od 4 mjeseca i 24 dana u puno radno vrijeme na poslovima:

- ODGOJITELJ PREDŠKOLSKE DJECE – 1 izvršitelj

Uvjeti:
Prema članku 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (N.N. 10/97., 107/07. i 94/13.)

Na javni poziv mogu se ravnopravno javiti osobe oba spola.

U prijavi na poziv kanididati su dužni priložiti slijedeće dokumente:
- životopis (vlastoručno potpisan)
- dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslika diplome ili potvrde o stečenoj stručnoj spremi)
- dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice)
- dokaz o radnom stažu (potvrda HZMO-a s osobnim podacima i podacima o radnom stažu)
- potvrda HZZ-a da se kandidat vodi u evidenciji nezaposlenih osoba
- uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci) sukladno članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (N.N. 10/97., 107/07. i 94/13.).

Rok prijave: 8 dana od dana objavljivanja na oglasnoj ploči i web stranicama Zavoda za zapošljavanje i Dječjih vrtića Požega. Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti u zakonskom roku na adresu:DEČJI VRTIĆI POŽEGA, POŽEGA, Vukovarska 4, 34000 Požega s naznakom „Javni poziv za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa".

Nepravodobne i nepotupne prijave neće biti razmatrane.
Natječajna dokumentacija neće se vraćati. Kandidati će biti obaviješteni o rezultatima izbora najkasnije 10 dana od dana dostave Obavijesti o ocjeni zahtjeva Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Rok za podnošenje prijava: 09. rujna 2014. god.

Odluka o odabiru kandidata...


JAVNI POZIV
za prijam polaznika stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa

Grad Požega objavljuje javni poziv za prijam polaznika stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa na razdoblje od dvanaest mjeseci u punome radnom vremenu (osam sati dnevno), i to:

U Upravni odjel za europske integracije:

- jednog polaznika, magistra ekonomske struke ili stručnog specijalista ekonomske struke, na radno mjesto viši stručni suradnik za projekt management (radno mjesto II. kategorije, potkategorije viši stručni suradnik, 6. klasifikacijski rang).

Poziv vrijedi do 9. prosinca 2016.

Javni poziv za prijam polaznika stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Upravne odjele Grada Požege na razdoblje od 12 mjeseci u punom radnom vremenu.

Na ovaj poziv mogu se javiti osobe prethodno navedenog stupnja obrazovanja i struke koje se do sada nisu stručno osposobljavale u smislu članka 93. ZSN-a, odnosno članka 41. Zakona o radu (NN, broj: 149/09., 61/11. i 82/12.)

1) u Upravni odjel za samoupravu, 1 polaznik

Stručni uvjeti:

 • jedan polaznik stupnja obrazovanja sveučilišni prvostupnik struke ili stručni prvostupnik politološke struke na poslove višeg referenta za informiranje.

 Uz prijavu na poziv potrebno je priložiti:

 • životopis
 • običnu presliku diplome ili potvrde o završenom studiju,
 • običnu presliku osobne iskaznice,
 • presliku drugog dokaza o radnom stažu (npr. potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje),
 • izvornik vlastoručno potpisane izjave da kod kandidata ne postoje zapreke iz članka 15. i članka 16. ZSN-a, te da se kandidat na poslovima navedenog stupnja obrazovanja i struke do sada nije
 • stručno osposobljavao u smislu članka 93. ZSN-a, odnosno članka 41. ZOR-a (potpis na izjavi nije potrebno ovjeriti),
 • običnu presliku uvjerenja da kandidat nije pod istragom i da se protiv njega ne vodi kazneni postupak, ne stariju od šest mjeseci.

Prijave na natječaj, s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se na adresu: Grad Požega, Trg Sv. Trojstva kbr. 1, 34000 Požega, sa obveznom naznakom: « za stručno osposobljavanje za rad»

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

O rezultatima poziva, kandidati će biti obaviješteni u roku iz članka. 10. stavka 4. uvodno označenog Pravilnika.

Nakon dovršenja postupka, kandidatima koji ne budu primljeni putem pošte će biti vraćena dokumentacija priložena prijavi.

Dodatne informacije vezane uz ovaj poziv mogu se dobiti putem elektroničke pošte, na adresu: dinko.stetic@pozega.hr

Radi registriranja sadržaja upita i primljenih odgovora, molimo da upite ne postavljate putem telefona.

Rok za podnošenje prijava: 29. listopada 2013. god. 

ODLUKA

o odabiru kandidata za stučno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa

Odluka...


JAVNI POZIV
za prijam polaznika stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa

Grad Požega objavljuje javni poziv za prijam polaznika stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa na razdoblje od dvanaest mjeseci u punome radnom vremenu (osam sati dnevno), i to:

U Upravni odjel za financije:

- dva (2) polaznika, SSS, ekonomke struke na poslove referenta za poslove knjigovođe-analitičara

Poziv vrijedi do 26. listopada 2016.

JAVNI POZIV
za prijam polaznika stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa

Grad Požega objavljuje javni poziv za prijam polaznika stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa na razdoblje od dvanaest mjeseci u punome radnom vremenu (osam sati dnevno), i to:

U Upravni odjel za samoupravu prima se:

- jedan polaznik, SSS, pravne ili ekonomske struke, na radno mjesto referenta za uredsko poslovanje.

Poziv za Upravni odjel za samoupravu...

Odluka o prijemu polaznika u Upravni odjel za samoupravu...

U Upravni odjel za komunalne djelatnosti i gospodarenje prima se:

- jedan polaznik, magistar ili stručni specijalist arhitektonske, građevinske ili strojarske struke na radno mjesto višeg stručnog suradnika za poslove gradske infrastrukture,
- jedan polaznik, sveučilišni prvostupnik ili stručni prvostupnik pravne ili građevinske struke na radno mjesto višeg referenta - komunalnog redara.

Poziv za Upravni odjel za komunalne djelatnosti i gospodarenje...

Odluka o prijemu polaznika u Upravni odjel za komunalni djelatnosti i gospodarenje...

U Ured gradonačelnika prima se:

- jedan polaznik, SSS, upravne ili ekonomske struke na radno mjesto administrativnog tajnika gradonačelnika.

Poziv za Ured gradonačelnika...

Odluka o prijemu polaznika u Ured gradonačelnika...

Poziv vrijedi do 18. veljače 2016.

JAVNI POZIV
za prijam polaznika stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa

Grad Požega objavljuje javni poziv za prijam polaznika stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa na razdoblje od dvanaest mjeseci u punome radnom vremenu (osam sati dnevno), i to:

U Upravni odjel za komunalne djelatnosti prima se:

 - jedan polaznik, magistar ili stručni specijalist ekonomske struke na radno mjesto višeg stručnog suradnika za gospodarstvo i poduzetništvo

Poziv vrijedi do 27. travnja 2016.

 
 
Powered by Phoca Download

Grad Požega, Trg Sv. Trojstva 1, 34000 Požega - Hrvatska
Email: info@pozega.hr - Telefon: 034 / 311 300 Fax: - 034 / 311 344
Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama je od 7:30 do 14:30 sati od ponedjeljak do petka

OIB: 95699596710, MB: 02575957, Žiro račun: HR81 2360000-1835100008