Grad Požega, Trg Sv. Trojstva 1, 34000 Požega

Dokumenti

Službene novine - 2015. godina

Datum objave: 31. prosinca  2015.
AKTI GRADONAČELNIKA GRADA POŽEGE

 • Odluka o odabiru ponude za nabavu usluga nadzora nad radovima na energetskoj obnovi zgrade Društvenog doma u Golobrdcima
 • Odluka o bagatelnoj nabavi usluga izrade tjelesne zaštite osoba i imovine Grada Požege
 • Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu usluge- „pilot premium održavanje s uključenim hostingom“ mjesečno održavanje za 2016. godinu
 • Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu usluge tjelesne zaštite osoba i imovine Grada Požege

Datum objave: 30. prosinca  2015.
AKTI GRADONAČELNIKA GRADA POŽEGE

 • Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu usluge izrade projektne dokumentacije za izgradnju građevine Thallerov ljekoviti hram
 • 2. izmjene i dopune Plana nabave za 2015. godinu
 • Odluka o imenovanju ovlaštenih predstavnika javnog naručitelja - Grada Požege u otvorenom postupku javne nabave Energetske usluge- provedba projekta energetske učinkovitosti javne rasvjete u Gradu Požegi
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi specijalne policije iz Domovinskog rata „Trenk“ Požega
 • Odluka o utvrđivanju posebnih uvjeta javnog natječaja za zakup poslovnog prostora
 • Odluka o utvrđivanju djelatnosti i jamčevine
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za plaćanje troškova isplate sudaca, kotizacija i prijevoz
 • Zaključak o financijskoj potpori Turističkoj zajednici Grada Požege
 • Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu usluge izrade studije izvodljivosti i analize troškova i koristi za projekt Thallerov ljekoviti hram
 • Zaključak o financijskoj potpori Aurea festu Požega

Datum objave: 22. prosinca  2015.
AKTI GRADONAČELNIKA GRADA POŽEGE

 • Zaključak o davanju suglasnosti na korištenje nekretnine koju koristi Glazbena škola Požega Hrvatskoj paneuropskoj uniji radi održavanje međunarodne konferencije Hrvatske paneuropske unije
 • Odluka o raspisivanju javnog natječaja za prodaju građevinskog zemljišta
 • Zaključak o davanju suglasnosti na ugradnju sustava vatrodojave u poslovnom prostoru u vlasništvu Grada Požege
 • Zaključak o financijskoj potpori Športskom klubu „Croatia“
 • Zaključako dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za plaćanje troškova isplate sudaca, kotizacija i prijevoz
 • Zaključak o financijskoj potpori Kulturno umjetničkom društvu „Požeška dolina“
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za plaćanje troškova isplate sudaca, kotizacija i prijevoz
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu
 • Odluka o izdavanju tabularne isprave
 • Odluka o izdavanju tabularne isprave
 • Zaključak o pokroviteljstvu, te dodjeli financijske potpore Udruzi „Mogu sve“
 • Zaključak o pokroviteljstvu nad 25. Božićnim malonogometnim turnirom „Požega 2015“
 • Odluka o prodaji građevinskog zemljišta u katastarskoj općini (k.o.) Požega
 • Odluka o odabiru ponude za nabavu usluga nadzora nad radovima na energetskoj obnovi zgrade Društvenog doma u Golobrdcima
 • Odluka o bagatelnoj nabavi radova na izgradnji javne rasvjete na šetnici uz rijeku Orljavu u Požegi
 • Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu radova na izgradnji javne rasvjete na šetnici uz rijeku Orljavu u Požegi
 • Odluka o izdavanju tabularne isprave
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za dodjelu stipendija vrhunskim športašima
 • Odluka o bodovanju na rang listi kandidata s jednakim brojem bodova
 • Odluka o bodovanju na rang listi kandidata s jednakim brojem bodova
 • Odluka o dodjeli stipendija za akademsku godinu 2015./2016.
 • Odluka o dodjeli izvanrednih stipendija za akademsku godinu 2015./2016.
 • Odluka o dodjeli stipendija darovitim učenicima srednjih škola za školsku godinu 2015./2016.
 • Odluka o dodjeli izvanredne stipendije darovitim učenicima srednjih škola za školsku godinu 2015./2016.
 • Pravilnik o upravljanju, davanju u povremeni zakup i korištenju društvenih domova Grada Požege
 • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o utvrđivanju zakupnine i djelatnosti u poslovnom prostoru
 • Odluka u svezi raspodjele sredstava na poziciji Program sportskih priredbi i manifestacija
 • Odluka u svezi raspodjele sredstava na poziciji Programi ostalih udruga i društava građana
 • Odluka u svezi raspodjele sredstava na poziciji Programi udruga proizašlih iz Domovinskog rata i udruga invalida
 • Odluka u svezi raspodjeli sredstava na poziciji Program djelatnosti udruga i društava u kulturi
 • Odluka o raspisivanju i provođenju natječaja za prodaju građevinskog zemljišta

Datum objave: 10. prosinca  2015.
AKTI GRADONAČELNIKA GRADA POŽEGE

 • Odluka o deficitarnim zanimanjima na području Grada Požege u akademskoj godini 2015./2016.
 • Rješenje o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za potpore udrugama
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Savjetu mladih Grada Požege
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za dodjelu stipendija vrhunskim športašima
 • Zaključak (za pomoć u kupnji komunikatora za bolesno dijete)
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za plaćanje troškova isplate sudaca, kotizacija i prijevoz
 • Izmjena Zaključka o dodjeli jednokratne naknade
 • Zaključak o pokroviteljstvu te dodjeli financijske potpore Twirling klubu Požega i Udruzi Požeške mažoretkinje
 • Zaključak o financijskoj potpori Društvu Naša djeca Požega
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Savjetu mladih Grada Požege
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi dragovoljaca i veterana Domovinskog rata RH, Podružnica Požeško-slavonske županije
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Udruzi dragovoljaca i veterana Domovinskog rata RH, Požeško-slavonske županije
 • Odluka o izdavanju brisovnog očitovanja za stan u Požegi, Cehovska 6
 • Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o stipendiranju darovitih učenika srednjih škola
 • Zaključak o financijskoj potpori Zajednici tehničke kulture Grada Požege
 • Zaključak o prodaji građevinskog zemljišta u katastarskoj općini (k.o.) Požega
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za plaćanje troškova isplate sudaca, kotizacija i prijevoz
 • Rješenje o osnivanju i imenovanju Procjeniteljskog povjerenstva za tržište nekretnina za područje Grada Požege
 • Zaključak o financijskoj potpori Turističkoj zajednici Grada Požege
 • Zaključak o financijskoj potpori Požeškoj udruzi mladih aktivista – PUMA
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Udruzi dragovoljaca i veterana Domovinskog rata RH, Požeško-slavonske županije
 • Odluka o izdavanju tabularne isprave
 • Zaključak o pokroviteljstvu, te dodjeli financijske potpore Hrvatskoj Paneuropskoj uniji
 • Odluka (o davanju suglasnosti za obavljanje komunalnih djelatnosti -radova na održavanju objekata na odvodnji atmosferskih voda u Gradu Požegi i prigradskim naseljima za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2016. godine)
 • Zaključak (o predaji mjesnog groblja u Dervišagi na upravljanje Upravi groblja – Komunlac Požega d.o.o. )

AKTI SAVJETA MLADIH GRADA POŽEGE

 • Program rada savjet mladih Grada Požege za 2015. godinu
 • Program rada savjet mladih Grada Požege za 2016. godinu

Datum objave: 7. prosinca  2015.
AKTI GRADSKOG VIJEĆA GRADA POŽEGE

 • Odluka o zaduženju Grada Požege u 2016. godini
 • Zaključak o osnivanju Odbora za kontrolu provedbe trošenja sredstava iz kredita
 • Rješenje o imenovanju Odbora za kontrolu provedbe trošenja sredstava iz kredita
 • Proračun Grada Požege za 2016. godinu
 • Zaključak o usvajanju Programa rada Upravnih tijela Grada Požege za 2016. godinu
 • Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Požege za 2016. godinu
 • Program javnih potreba u kulturi u Gradu Požegi za 2016. godinu
 • Program javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju za 2016. godinu
 • Program javnih potreba u sportu Gradu Požegi za 2016. godinu
 • Program javnih potreba u socijalnoj skrbi u Gradu Požegi za 2016. godinu
 • Program javnih potreba u turizmu i ostalih udruga i društava građana u Gradu Požegi za 2016. godinu
 • Odluka o mjerilima i načinu rasporeda sredstava komunalne naknade za komunalne djelatnosti za 2016. godinu
 • Program izgradnje objekta i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu
 • Program održavanja komunalne infrastrukture i Opsega radova na održavanju uređenog građevinskog zemljišta u Gradu Požegi i prigradskim naseljima za 2016. godinu
 • Odluka o rasporedu sredstava naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2016. godinu
 • Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranka i članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Požege za 2016. godinu
 • Odluka o sklapanju Sporazuma o bratimljenju Grada Požega i Grada Crikvenice
 • Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Statut
 •      a) OŠ Antuna Knižlića
 •      b) OŠ Dobriše Cesarića
 •      c) OŠ Julija Kempfa
 • Odluka o sklapanju sporazuma u svezi uređenja suvlasničkih odnosa
 • Odluke o uspostavi sustava za zaprimanje obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu i evidentiranju lokacija odbačenog otpada
 • Odluke o nerazvrstanim cestama na području Grada Požege
 • Odluke o izmjeni Odluke o visini spomeničke rente na području Grada Požege
 • Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi

AKTI UPRAVNIH TIJELA

 • Plan o dopuni Plana klasifikacijskih oznaka i brojčanih oznaka stvaralaca i primalaca akata upravnih tijela Grada Požege za 2015. godinu


AKTI TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA POŽEGE

 • Odluka o prihvaćanju Prijedloga Revizije Plana i programa rada Turističke zajednice Grada Požege za 2015. godinu.
 • Odluka o prihvaćanju Prijedloga Plana i programa rada Turističkog vijeća Turističke zajednice Grada Požege za 2016. godinu

Datum objave: 20. studenog  2015.
AKTI GRADSKOG VIJEĆA

 • Zaključak o korištenju proračunske zalihe za rujan 2015. godine
 • Zaključa o korištenju proračunske zalihe za listopad 2015. godine
 • Izmjene i dopune Proračuna Grada Požege za 2015. godinu i Izmjene i dopune Plana razvojnih programa Grada Požege za 2015. godinu
 • Zaključak u svezi Izmjena i dopuna Programa rada Upravnih tijela Grada Požege za 2015. godinu
 • Program o izmjeni i dopuni Programa javnih potreba u kulturi u Gradu Požegi za 2015. godinu
 • Program o izmjeni i dopuni Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju u Gradu Požegi za 2015. godinu
 • Program o izmjeni i dopuni Programa javnih potreba u sportu u Gradu Požegi za 2015. godinu
 • Program o izmjeni i dopuni Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi u Gradu Požegi za 2015. godinu
 • Program o izmjeni i dopuni Programa javnih potreba u turizmu i ostalih udruga i društava građana u Gradu Požegi za 2015. godinu
 • Odluka o II. izmjeni Odluke o mjerilima i načinu rasporeda sredstava komunalne naknade za komunalne djelatnosti za 2015. godinu
 • II. izmjene Programa izgradnje objekta i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu
 • II. izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture i Opsega radova na održavanju uređenog građevinskog zemljišta u Gradu Požegi i prigradskim naseljima za 2015. godinu
 • Odluka o II. izmjeni i dopuni Odluke o rasporedu sredstava naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2015. godinu
 • Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o sklapanju sporazuma o povratu neosnovano naplaćenog iznosa komunalnog doprinosa
 • Odluka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na dijelu nekretnine označene kao k.č.br. 4518, z.k.ul.br. 7732, k.o. Požega
 • Odluka o raspisivanju javnog natječaja za prodaju nekretnine označene kao k.č.br. 4526/7, k.o. Požega, upisane u zk.ul.br. 7715
 • Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o imenovanju Zapovjedništva civilne zaštite Grada Požege
 • Odluka o davanju odobrenja na Program rada Savjeta mladih Grada Požege za 2015. godinu
 • Odluka o davanju odobrenja na Program rada Savjeta mladih Grada Požege za 2016. godinu

AKTI SAVJETA MLADIH GRADA POŽEGE

 • Poslovnik o radu Savjeta mladih Grada Požege

Datum objave: 30. listopada 2015.

AKTI GRADONAČELNIKA

 • Odluka o dopuni Odluke o visini zakupnine za zakup javnih površina i neizgrađenog građevinskog zemljišta
 • Plan o izmjenama i dopunama Plana stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Upravnim tijelima Grada Požege u 2015. godini
 • Program o izmjenama i dopunama Programa stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Upravnim tijelima Grada Požege u 2015. godini
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za plaćanje troškova isplate sudaca, kotizacija i prijevoz
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi slijepih Požeško-slavonske županije
 • Zaključak o pokroviteljstvu nad organizacijom natjecanja školskih sportskih društava Požeško-slavonske županije
 • Zaključak o financijskoj potpori Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja, Stanica
 • Požega
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi hrvatskih vojnih invalida Domovinskog rata Požega
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za dodjelu stipendija vrhunskim športašima
 • Odluka o prodaji građevinskog zemljišta u katastarskoj općini (k.o.) Požega Mihaelu Pandžiću iz Požega
 • Odluka o prodaji građevinskog zemljišta u katastarskoj općini (k.o.) Požega OPG-u Ino Galić iz Požege
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za plaćanje troškova isplate sudaca, kotizacija i prijevoz
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za plaćanje troškova isplate sudaca, kotizacija i prijevoz
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu
 • Zaključak o odjeli financijske potpore Pčelarskoj udruzi Zlatna dolina Požega
 • Zaključak o potvrđivanju imenovanja zapovjednika i zamjenika zapovjednika Vatrogasne zajednice Grada Požege
 • Zaključak o potvrđivanju imenovanja zapovjednika i zamjenika zapovjednika
 • Dobrovoljnog vatrogasnog društva Požega
 • Odluka o korištenju proračunske zalihe u 2015. godini
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata, Gradski ogranak Požega
 • Zaključak o financijskoj potpori Požeškom športskom savezu gluhih
 • Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o korištenju proračunske zalihe u 2015. godini
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za plaćanje troškova isplate sudaca, kotizacija i prijevoz
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore „MI“ Udruzi roditelja djece s posebnim potrebama
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za plaćanje troškova isplate sudaca, kotizacija i prijevoz
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi roditelja poginulih branitelja Domovinskog rata Grada Požege
 • Zaključak o financijskoj potpori MK Independent

Datum objave: 28. rujna 2015.

AKTI GRADSKOG VIJEĆA

 • Zaključak u svezi prihvaćanja Izvješća o radu za 2014. godinu tvrtke Komunalac Požega d.o.o
 • Zaključak u svezi prihvaćanja Izvješća o radu za 2014. godinu tvrtke Tekija d.o.o., Požega
 • Zaključak Gradskog vijeća Grada Požege o usvajanju Izvješća o korištenju proračunske zalihe za mjesec lipanj 2015. godine.
 • Zaključak Gradskog vijeća Grada Požege o usvajanju Izvješća o korištenju proračunske zalihe za mjesec srpanj 2015. godine.
 • Zaključak Gradskog vijeća Grada Požege o usvajanju Izvješća o korištenju proračunske zalihe za mjesec kolovoz 2015. godine.
 • Zaključak u svezi Izvješća Gradonačelnika Grada Požege o radu za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2015. godine
 • Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Požege za 2015. godinu
 • Zaključak u svezi Izvješća o realizaciji Programa javnih potreba u kulturi u Gradu Požegi za prvo polugodište 2015. godine
 • Zaključak u svezi Izvješća o realizaciji Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju u Gradu Požegi za prvo polugodište 2015. godine
 • Zaključak u svezi Izvješća o realizaciji Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi u Gradu Požegi za prvo polugodište 2015. godine
 • Zaključak u svezi Izvješća o realizaciji Programa javnih potreba u sportu u Gradu Požegiza prvo polugodište 2015. godine
 • Zaključak u svezi Izvješća o realizaciji Programa javnih potreba u turizmu i ostalih udruga i društava građana u Gradu Požegi za prvo polugodište 2015. godine
 • Odluka o izradi Izmjena i dopuna Odluke o donošenju Generalnog urbanističkog plana Požege
 • Odluka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na nekretnini oznake k.č.br. 4526/7, k.o. Požega
 • Odluka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na nekretnini oznake k.č.br. 4482/11, k.o. Požega
 • Odluka o odricanju od prava prvokupa kulturnog dobra - poslovnog prostora
 • Odluka o izmjeni Odluke o plaći i drugim materijalnim pravima gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika Grada Požege
 • Odluka o visini nagrade članovima Gradskog vijeća srpske nacionalne manjine Požega

AKTI GRADONAČELNIKA GRADA POŽEGE

 • Odluka o utvrđivanju privatnih predškolskih ustanova koje imaju pravo na učešće u cijeni koštanja programa predškolskog odgoja za redovne programe u pedagoškoj godini 2015/2016.
 • Odluka o financiranju programa i projekata udruga od interesa za opće dobro u Gradu Požegi
 •        - OBRAZAC ...

  AKTI UPRAVNIH TIJELA GRADA POŽEGE

  • Odluka o određivanju odgovorne osobe za kontrolu računske ispravnosti računa, izvršene isporuke robe ili usluge odnosno izvršenih radova u Upravnom odjelu za samoupravu Grada Požege
  • Rješenje o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za provedbu natječaja za prijam u službu višeg referenta za financije u Upravni odjel za financije Grada Požege

Datum objave: 25. rujna 2015.

AKTI GRADONAČELNIKA

 • I. izmjene i dopune plana javne nabave za 2015. godinu
 • Odluka o odabiru ponude za nabavu usluge stručnog nadzora nad radovima na uređenju pristupnog puta po nasipu rijeke Orljave u Požegi (uz željezničku prugu kroz park “Zvečevo”)
 • Odluka o izdavanju brisovnog očitovanja za stan u Požegi, Ulica Dr. V. Mačeka 6
 • Zaključak o isporuci pitke vode stanovnicima MO Crkveni Vrhovci za vrijeme sušnog razdoblja (kolovoz-rujan) 2015. godine
 • Odluka o izravnom ugovaranju nabave i dostave reprezentacije i sredstava za čišćenje i održavanje za potrebe Grada Požege u 2015./2016. Godini
 • Zaključak o suglasnosti Grada Požege da se kao vlasnici stanova u zgradi sagrađenoj na nekretnini označenoj kao k.č.br. 1511, zk.ul.br. 5401, k.o. Požega, upišu Dodiković Ivanka, B.J.Jelačića 13, 34000 Požega, OIB 72017997612 i Ivka Zeman, S. Radića 20, 34000
 • Zaključak o darovanju Grada Požege Hrvatskoj Elektroprivredi d.d. Zagreb, Ulica grada Vukovara 37 dio k. č. br. 4482/1, k. o. Požega za Trafostanicu KTS 68 u odvojku Industrijske ulice
 • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu upravnih tijela Grada Požege
 • Zaključak o pokroviteljstvu, te dodjeli financijske potpore Udruzi gluhih i nagluhih osoba Grada Požege i Županije Požeško-slavonske
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi Požeške mažoretkinje
 • Zaključak za financiranje putnih troškova umirovljenika Grada Požege za ljetovanje u Baškoj
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za plaćanje troškova isplate sudaca, kotizacija i prijevoz
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za isplatu naknade prijevoza APP-u
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu
 • Odluka o broju skupina produženog boravka u gradskim osnovnim školama za školsku godinu 2015/2016.
 • Odluka o raspisivanju i provođenju natječaja za prodaju građevinskog zemljišta
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za dodjelu stipendija vrhunskim športašima
 • Zaključak o pokroviteljstvu, te dodjeli financijske potpore Udruzi Hrvatski policajac, Dragovoljci i veterani Domovinskog rata Republike Hrvatske
 • Odluka o davanju statusa javnog dobra u općoj uporabi kao neotuđivo vlasništvo Grada Požege (nekretnini oznake k.č.br. 964/2, k.o. Požega)
 • Odluka o korištenju proračunske zalihe u 2015. godini
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi Hrvatski policajac, Dragovoljci i veterani Domovinskog rata Republike Hrvatske
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore „MI“ Udruzi roditelja djece s posebnim potrebama
 • Zaključak o financijskoj potpori Zajednici udruga hrvatskih vojnih invalida Domovinskog rata Požeško slavonske županije
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za plaćanje troškova isplate sudaca, kotizacija i prijevoz
 • Zaključak o financijskoj potpori Turističkoj zajednici Grada Požege
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za isplatu naknade prijevoza APP-u
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi roditelja poginulih branitelja Domovinskog rata Grada Požege
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za plaćanje troškova isplate sudaca, kotizacija i prijevoz
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi hrvatskih vojnih invalida Domovinskog rata Požega

Datum objave: 26. kolovoza 2015.

AKTI GRADONAČELNIKA

 • Zaključak o isporuci pitke vode stanovnicima MO Komušina za vrijeme sušnog razdoblja (srpanj-rujan) 2015. godine
 • Zaključak o isporuci pitke vode stanovnicima MO Ćosine Laza za vrijeme sušnog razdoblja (srpanj-rujan) 2015. godine
 • Zaključak za kupnju paketa „dobrodošlice" za učenike prvake
 • Zaključak o financijskoj potpori Lovačkom društvu „JELEN" iz Požege
 • Zaključak o financijskoj potpori Odredu Izviđača Jozo Koutni Požega
 • Odluka o izdavanju brisovnog očitovanja za stan u Požegi, Ulica Dr. V. Mačeka, kbr. 6
 • Odluka o korištenju proračunske zalihe za sufinanciranje projekta „Jedna hrvatska županija - jedna obnovljena kuća u BiH"
 • Zaključak u svezi podizanje spomen obilježja za poginule pripadnike „123 brigade HV" Požega u Novom Selu
 • Zaključak o financijskoj potpori UBRETA- Udruga bivših radnika ETA
 • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu upravnih tijela Grada Požege
 • Zaključak o financijskoj potpori Turističkoj zajednici Grada Požege
 • Zaključak o financijskoj potpori Povijesnoj postrojbi „Trenkovi panduri"
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata, Gradski ogranak Požega
 • Zaključak o dodjeli fincijske potpore Požeškom športskom savezu
 • Zaključak o dodjeli fincijske potpore Požeškom športskom savezu za plaćanje troškova ispalte sudaca, kotizacije i prijevoza

Datum objave: 11. kolovoza 2015.

AKTI GRADONAČELNIKA

 • Odluka o imenovanju ovlaštenih predstavnika javnog naručitelja - Grada Požege u otvorenom postupku javne nabave usluge edukacije nezaposlenih osoba u sklopu projekta „Menadžeri poslovnog razvoja"
 • Odluka o bagatelnoj nabavi usluga – preventivna deratizacija na područjugrada Požege i prigradskih naselja u 2015. godini
 • Odluka o bagatelnoj nabavi dodatnih radova na rekonstrukciji i dogradnji Gradske knjižnice i čitaonice u Požegi
 • Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu usluge preventivne deratizacije na području grada Požege i prigradskih naselja u 2015. godini
 • Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu dodatnih radova na rekonstrukciji i dogradnji Gradske knjižnice i čitaonice u Požegi
 • Odluka o bagatelnoj nabavi usluge stručnog nadzora nad radovima na izgradnji
 • pješačke staze u Ulici dr. Matije Kožića u Požegi
 • Obavijest o odabiru ponude za nabavu usluge stručnog nadzora nad radovima izgradnje pješačke staze u Zelenoj ulici u Požegi
 • Zaključak o odobrenju Komunalac Požega d.o.o. o sufinanciranju nabave stroja za usitnjavanje granja za sakupljanje biootpada
 • Odluka o odabiru ponuditelja za nabavu usluge redovnog čišćenja uredskih prostorija gradske uprave Grada Požege
 • Odluka o imenovanju ovlaštenih predstavnika javnog naručitelja – Grada Požege
 • u otvorenom postupku javne nabave opskrbe električnom energijom
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Vandi Mršić Šimić
 • Zaključak o financijskoj potpori Povijesnoj postrojbi „Trenkovi panduri"
 • Zaključak u svezi realizacije programa HOO Aktivna zajednica za nabavu opreme za održavanje športskih terena i opreme za šport u dvorani
 • Odluka o imenovanju ovlaštenih predstavnika javnog naručitelja - Grada Požege u otvorenom postupku javne nabave za radove na energetskoj obnovi zgrade OŠ Dobriše Cesarića u Požegi, (izmjena krova)
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za plaćanje troškova isplate sudaca, kotizacija i prijevoz
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi Hrvatski policajac, Dragovoljci i veterani Domovinskog rata Republike Hrvatske
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za dodjelu stipendija vrhunskim športašima
 • Odluka o bagatelnoj nabavi radova na uređenju „kuće Kraljevića" u Požegi
 • Oluka o bagatelnoj nabavi radova na uređenju pristupnog puta po nasipu rijeke Orljave u Požegi (uz željezničku prugu kroz park „Zvečevo")
 • Odluka o bagatelnoj nabavi usluga – izrada projektne dokumentacije za poduzetnički inkubator
 • Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu radova na uređenju "kuće Kraljevića" u Požegi
 • Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu radova na uređenju pristupnog puta po nasipu rijeke Orljave u Požegi (uz željezničku prugu kroz park "Zvečevo")
 • Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu usluge izrade projektne dokumentacije za poduzetnički inkubator
 • Zaključak o davanju suglasnosti Komunalcu Požega d.o.o. na novi obračun i cijene sakupljanja, odvoza i zbrinjavanja komunalnog otpada
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za plaćanje troškova isplate sudaca, kotizacija i prijevoz
 • Zaključak o financijskoj potpori Športskom klubu „Croatia"
 • Procedura o postupanju proračunskih korisnika u radu lokalne riznice Grada Požege
 • Zaključak o financijskoj potpori Požeškoj udruzi mladih aktivista - PUMA
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi specijalne policije iz Domovinskog rata „Trenk" Požega
 • Odluka o imenovanju ovlaštenih predstavnika javnog naručitelja - Grada Požege u otvorenom postupku javne nabave radova na rekonstrukciji i dogradnji Gradske knjižnice i čitaonice u Požegi, (uređenje dvorišnog dijela zgrade)
 • Odluka o odabiru ponuditelja za nabavu usluge izrade dokumentacije za projekt izgradnje poduzetničkog inkubatora s poslovnim zonama
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za isplatu naknade prijevoza APP-u
 • Odluka o bagatelnoj nabavi usluga – izrada projektne dokumentacije za ishođenje građevinske dozvole za izgradnju biciklističke staze smjer Požega, Marindvor, Golobrdci, Mihaljevci
 • Zaključak o odobrenju Komunalac Požega d.o.o. o sufinanciranju izrade projektne dokumentacije za projekt energetske učinkovitosti „Povećanje energetske učinkovitosti sustava grijanja naselja Babin Vir u Požegi"
 • Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu usluge izrade projektne dokumentacije za ishođenje građevinske dozvole za izgradnju biciklističke staze smjer Požega, Marindvor, Golobrdci, Mihaljevci
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za plaćanje troškova isplate sudaca, kotizacija i prijevoz
 • Odluka o kupnji dijela nekretnine oznake k.č.br. 1274/1, z.k.ul.br. 4380, k.o. Požega
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi roditelja poginulih branitelja Domovinskog rata Grada Požege
 • Plan izmjena i dopuna Plana stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa
 • u upravnim tijelima Grada Požege u 2015. godini
 • Program izmjena i dopuna Programa stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Upravnim tijelima Grada Požege u 2015. godini
 • Zaključak izmjenama i dopunama Programa stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Upravnim tijelima Grada Požege u 2015. godini
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu
 • za dodjelu stipendija vrhunskim športašima
 • Zaključak o fincijskoj potpori Lovačkom društvu „Jelen „
 • Zaključak o fincijskoj potpori Odredi izviđača Jozo Koutni Požega

AKTI UPRAVNOG ODJELA ZA FINANCIJE

 • Rješenje o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za provedbu natječaja za prijam u službu referenta za računovodstvene poslove u Upravni odjel za financije Grada Požege

AKTI GRADSKE KNJIŽNICE I ČITAONICE POŽEGA

 • Statut Gradske knjižnice i čitaonice Požega

AKTI GRADSKOG VIJEĆA SRPSKE NACIONALNE MANJINE POŽEGA

 • Rješenje o izboru predsjednika Gradskog vijeća srpske nacionalne manjine Požega
 • Rješenje o izboru zamjenika Gradskog vijeća srpske nacionalne manjine Požega

Datum objave: 29. lipnja 2015.

AKTI GRADSKOG VIJEĆA

 • Prijedlog Zaključka o korištenju proračunske zalihe za ožujak 2015. godine
 • Prijedlog Zaključka o korištenju proračunske zalihe za travanj 2015. godine
 • Prijedlog Zaključka o korištenju proračunske zalihe za svibanj 2015. godine
 • Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Požege za 2014. godinu
 • Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Grada Požege za 2015. godinu i Izmjene i dopune Plana razvojnih programa Grada Požege za 2015
 • Prijedlog Izmjena i dopuna programa rada upravnih tijela Grada Požege za 2015. godinu
 • Prijedlog Programa o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u kulturi u Gradu Požegi za 2015. godinu
 • Prijedlog Programa o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju u Gradu Požegi za 2015. godinu
 • Prijedlog Programa o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u sportu u Gradu Požegi za 2015. godinu
 • Prijedlog Programa o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi u Gradu Požegi za 2015. godinu
 • Prijedlog Programa o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u turizmu i ostalih udruga i društava građana u Gradu Požegi za 2015. godinu
 • Prijedlog Odluke o I. izmjeni Odluke o mjerilima i načinu rasporeda sredstava komunalne naknade za komunalne djelatnosti za 2015. godinu
 • Prijedlog I. izmjene Programa izgradnje objekta i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu
 • Prijedlog I. izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture i Opsega radova na održavanju uređenog građevinskog zemljišta u Gradu Požegi i prigradskim naseljima za 2015. godinu
 • Prijedlog Odluke o I. izmjeni i dopuni Odluke o rasporedu sredstava naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2015. godinu
 • Prijedlog Zaključka o predlaganju opoziva člana Nadzornog odbora trgovačkog društva Komunalac Požega d.o.o.
 • Prijedlog Zaključka o predlaganju člana Nadzornog odbora trgovačkog društva Komunalac Požega d.o.o
 • Prijedlog Odluke o sufinanciranju troškova Katoličke osnovne škole u Požegi u školskoj godini 2015/2016.
 • Prijedlog Odluke o provođenju produženog boravka u osnovnim školama u Gradu Požega za školsku godinu 2015/2016.
 • Prijedlog Odluke o usvajanju Strategije razvoja grada Požege za razdoblje od 2015. do 2020. godine
 • Prijedlog Odluke o sklapanju sporazuma o povratu neosnovano naplaćenog iznosa komunalnog doprinosa
 • Prijedlog Odluke o sakupljanju i odvozu komunalnog otpada
 • Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za radove na održavanju kolnika od kamenog materijala 2015/2016.
 • Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za radove na održavanju javne rasvjete 2015/2016.
 • Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Statut Gradske knjižnice i čitaonice Požega

Datum objave: 26. lipnja 2015.
AKTI GRADONAČELNIKA

 • Zaključak o produženju najma stanova kojima upravlja Grad Požega
 • Odluka o imenovanju predsjednika, zamjenika predsjednika i članova Kulturnog vijeća Grada Požege
 • Odluka o otpisu potraživanja za režijske troškove
 • Odluka o određivanju naknade za rad predsjednika, zamjenika predsjednika i članova Kulturnog vijeća Grada Požege
 • Zaključak o financijskoj potpori Kršćanskoj adventističkoj crkvi, Mjesna crkva u Požegi
 • Zaključak o prihvaćanju pokroviteljstva nad Kupom Slavonije i Baranje Požega 2015
 • Zaključak o prihvaćanju pokroviteljstva nad Plesnim kupom Slavonije i Baranje Požega 2015.
 • Zaključak o financijskoj potpori Društvu za edukaciju van okvira
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Plesnoj radionici Ilijane Lončar
 • Odluka o utvrđivanju djelatnosti koja se obavlja u poslovnom prostoru i iznosu jamčevine
 • Zaključak o davanju suglasnosti na izvođenje radova u gradskom poslovnom prostoru
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Povijesnom društvu Požega
 • Odluka o osnivanju Povjerenstva za izmještanje Biste dr. Andrije Štampara
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Turističkoj zajednici Grada Kutjeva
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za plaćanje troškova isplate sudaca, kotizacija i prijevoz
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za dodjelu stipendija vrhunskim športašima
 • Zaključak o financijskoj potpori Hrvatskom kulturnom umjetničkom društvu „Vijenac"
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi Hrvatskih vojnih invalida Domovinskog rata Solin
 • Odluka o vrijednosti zemljišta na području Grada Požege
 • Rješenje o imenovanju člana u Povjerenstvo za izmještanje Biste dr. Andrije Štampara
 • Zaključak o financijskoj potpori Zajednici tehničke kulture Grada Požege
 • Zaključak o financijskoj potpori Povijesnoj postrojbi „Trenkovi panduri"
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi roditelja poginulih branitelja Domovinskog rata Grada Požege
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi ratnih veterana 63. Samostalne gardijske bojne
 • Zaključak o pokroviteljstvu, te dodjeli financijske potpore Agenciji za marketing i izdavaštvo Kruna
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi Hrvatski policajac, Dragovoljci i veterani Domovinskog rata Republike Hrvatske
 • Zaključak o financijskoj potpori Povijesnoj postrojbi „Trenkovi panduri"
 • Zaključak o financijskoj potpori MK Independent
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za isplatu naknade prijevoza APP-u
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za plaćanje troškova isplate sudaca, kotizacija i prijevoz
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za plaćanje troškova isplate sudaca, kotizacija i prijevoz
 • Zaključak o financijskoj potpori Radio amaterskom klubu „Vallis Aurea" Požega
 • Zaključak o financijskoj potpori Turističkoj zajednici Grada Požege
 • Zaključak o financijskoj potpori Turističkoj zajednici Grada Požege
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu
 • Zaključak u svezi dodjele financijske potpore Katoličkoj osnovnoj školi u Požegi
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Plesnoj radionici Ilijane Lončar
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Plesnoj radionici Ilijane Lončar
 • Zaključak o financijskoj potpori Požeškoj udruzi mladih aktivista – PUMA
 • Odluka o izdavanju tabularne isprave
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi Hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata Požeško-slavonske županije
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu
 • Odluka o izdavanju brisovnog očitovanja za stan u Požegi, Osječka 4

AKTI UPRAVNIH TIJELA

 • Rješenje o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za provedbu javnog natejčaja za prijam u službu na neodređeno vrijeme,na radno mjesto višeg stručnog suradnika za projekt managament u Upravni odjel za europske integracije Grada Požege
 • Rješenje o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za provedbu oglasa za prijam u službu na određeno vrijeme,na radno mjesto višeg stručnog suradnika za strateško planiranje u Upravni odjel za europske integracije Grada Požege

Datum objave: 20. svibnja 2015.
AKTI GRADSKOG VIJEĆA

 • Odluka o odricanju prava prvokupa pokretnog kulturnog dobra
 • Zaključak o izmjenama i dopunama Zaključka o parkirnim zonama javnih parkirališta i cijeni parkirne karte
 • Zaključak o financijskoj potpori Požeškoj udruzi mladih aktivista – PUMA
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za dodjelu stipendija vrhunskim športašima
 • Zaključak o financijskoj potpori Počasnom Bleiburškom vodu, Zagreb
 • Zaključak o financijskoj potpori Srpskoj pravoslavnoj crkvi u Požegi
 • Zaključak o financijskoj potpori Društvu „Sveti Grgur" iz Požege
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za isplatu naknade prijevoza APP-u
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Produkciji Nova, Obrtu za audio i video produkciju iz Đakova
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom tamburaškom orkestru
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za plaćanje troškova isplate sudaca, kotizacija i prijevoz
 • Zaključak o prihvaćanju pokroviteljstva nad predstavom „Afrika, čuješ ali zaboraviš, vidiš i pamtiš, učini nešto i razumjet ćeš"
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi hrvatski policajac, Dragovoljci i veterani Domovinskog rata Republike Hrvatske
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za NK Lipa
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu gluhih Požega
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi za razvoj i unapređenje pomagala i kvalitete življenja osoba s invaliditetom RH
 • Zaključak o financijskoj potpori Hrvatskom planinarskom društvu „Sokolovac"
 • Zaključak o isplati subvencije za podizanje novog nasada voćnjaka
 • Odluka o bagatelnoj nabavi usluge stručnog nadzora nad radovima na izgradnji prometnice i pješačke staze u Ulici dr. Matije Kožića u Požegi
 • Zaključak o financijskoj potpori Gradskoj glazbi „Trenkovi panduri
 • Obavijest o odabiru ponude za nabavu usluge stručnog nadzora nad radovima na izgradnji prometnice i pješačke staze u Ulici dr. Matije Kožića u Požegi
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi udovica poginulih Hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata Požega
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za plaćanje troškova isplate sudaca, kotizacija i prijevoz
 • Zaključak o financijskoj potpori GFR FILM-VIDEO
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi vinogradara, voćara i vinara „Stjepan Koydl"
 • Procedura o primanju, upisivanju i dostavi pismena u rad, otpremanju pismena te razvođenju i čuvanju spisa predmeta
 • Odluka o kriterijima za financiranje Javne vatrogasne postrojbe Grada Požege za 2015. godinu
 • Zaključak o financijskoj potpori Povijesnoj postrojbi „Trenkovi panduri"

Datum objave: 30. travnja 2015.
AKTI GRADONAČELNIKA

 • Zaključak o uknjižbi prava služnosti
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi specijalne policije iz Domovinskog rata „Trenk" Požega
 • Zaključak o financijskoj potpori Humanitarnoj udruzi „Moj Bližnji"
 • Rješenje o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za popis i procjenu vrijednosti nekretnina te izradu Registra nekretnina
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za plaćanje troškova isplate sudaca, kotizacija i prijevoz
 • Zaključak o financijskoj potpori Povijesnoj postrojbi „Trenkovi panduri"
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi udovica poginulih Hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata Požega
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi dragovoljaca i veterana Domovinskog rata RH, Podružnica Požeško-slavonske županije
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za plaćanje troškova isplate sudaca, kotizacija i prijevoz
 • Odluka o davanju statusa javnog dobra u općoj uporabi
 • Zaključak u svezi dodjele financijske potpore Filipu Panđiću iz Donjih Emovaca
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata, Gradski ogranak Požega
 • Odluka o izmjeni Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva u Gradu Požegi u 2015. godini
 • Rješenje o razrješenju Povjerenstva za polaganje ispita o poznavanju osnovnih podataka o kulturnim, gospodarskim, turističkim, prometnim i drugim značajnijim objektima i znamenitostima na području grada Požege
 • Rješenje o imenovanju Povjerenstva za polaganje ispita o poznavanju osnovnih podataka o kulturnim, gospodarskim, turističkim, prometnim i drugim značajnijim objektima i znamenitostima na području grada Požege
 • Zaključak o financijskoj potpori Siriusu - udruzi za zaštitu životinja, Požega
 • Zaključak o financijskoj potpori Konjogojstvenoj udruzi „Vallis Aurea" Požega
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Andriji Kalnaku
 • Odluka o bagatelnoj nabavi radova na izgradnji pješačke staze u Zelenoj ulici u Požegi
 • Zaključak o izmjeni Zaključka o financijskoj potpori Andriji Kalnak
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu
 • Zaključak o financijskoj potpori Turističkoj zajednici Grada Požege
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi hrvatskih branitelja Dervišaga

AKTI UPRAVNIH ODJELA

 • Rješenje o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za provedbu natječaja za prijam u službu višeg stručnog suradnika za projekt management u Upravni odjel za europske integracije Grada Požege
 • Odluka o određivanju odgovorne osobe za kontrolu računske ispravnosti računa, izvršene isporuke robe ili usluge odnosno izvršenih radova u Upravnom odjelu za komunalne djelatnosti i gospodarenje Grada Požege
 • Odluka o određivanju odgovorne osobe za kontrolu suštinske, formalne i računske ispravnosti računa, izvršene isporuke robe ili usluge, odnosno izvedenih radova u Upravnom odjelu za financije Grada Požege
 • Odluka o ustrojavanju registra rizika
 • Odluka o imenovanju osobe zadužene za prikupljanje podataka o utvrđenim rizicima i njihovo evidentiranje u registar rizika

AKTI SAVJETA MLADIH GRADA POŽEGE

 • Rješenje o izboru predsjednika Savjeta mladih Grada Požege
 • Rješenje o izboru zamjenika predsjednika Savjeta mladih Grada Požege

Datum objave: 17. travnja 2015.
AKTI GRADONAČELNIKA

 • Obavijest o odabiru ponude za nabavu usluge osiguranje imovine Grada Požege (osiguranje od požara i nekih drugih rizika, osiguranje od potresa, osiguranje od loma stroja, loma stakla, osiguranje od odgovornosti) za razdoblje od 02.03.2015. do 02.03.2016.
 • Obavijest o odabiru ponude za nabavu usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova na rekonstrukciji građevine (Požeške kuće) u gradu Požegi
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi roditelja poginulih branitelja Domovinskog rata Grada Požege
 • Zaključak o financijskoj potpori Turističkoj zajednici Grada Požege
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Športskom društvu „LOPTA"
 • Odluka o bagatelnoj nabavi usluga – preventivna deratizacija na području grada Požege i prigradskih naselja u 2015. godini
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za dodjelu stipendija vrhunskim športašima
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore KBK „BUSHIDO"
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za plaćanje troškova isplate sudaca, kotizacija i prijevoz
 • Zaključak o financijskoj potpori Povijesnoj postrojbi „Trenkovi panduri"
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za plaćanje troškova isplate sudaca, kotizacija i prijevoz
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za Moto klub Požega Promet
 • Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu usluge preventivne deratizacije na području grada Požege i prigradskih naselja u 2015. godini
 • Rješenje o izmjeni i dopuni Rješenja o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za hortikulturu i uređenje zelenih površina u Gradu Požegi
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu
 • Zaključak o financijskoj potpori Društvu „Sveti Grgur" iz Požege
 • Zaključak o financijskoj potpori Društvu „Sveti Grgur" iz Požege
 • Zaključak o financijskoj potpori Društvu „Sveti Grgur" iz Požege
 • Zaključak o financijskoj potpori Društvu „Sveti Grgur" iz Požege
 • Zaključak o pokroviteljstvu, te dodjeli financijske potpore Agenciji za marketing i izdavaštvo Kruna
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za Fitnes klub Mario
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za Košarkaški klub Požega
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Udruzi za sport i rekreaciju Split
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za NK Lipa
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za plaćanje troškova isplate sudaca, kotizacija i prijevoz
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za isplatu naknade prijevoza APP-u
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za Boćarski klub osoba s invaliditetom „Nada"
 • Zaključak o financijskoj potpori Požeškoj udruzi mladih aktivista – PUMA
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi invalida rada
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Konjogojstvenoj udruzi Pleternica
 • Zaključak o financijskoj potpori Hercegovačkoj zavičajnoj udruzi „Herceg Stjepan" Požega
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za Karate-do Požega
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu

AKTI TURISTIČKE ZAJEDNICE

 • Odluka o prihvaćanju Prijedloga Revizije Plana i programa rada Turističke zajednice Grada Požege za 2014. godinu.
 • Odluka o prihvaćanju Izvješća Nadzornog odbora Turističke zajednice Grada Požege o poslovanju Turističke zajednice Grada Požege u periodu od 1.1.2014. do 31.12.2014. godine
 • Odluka o prihvaćanju Plan i program stručnog osposobljavanja Turističke zajednice Grada Požege

Datum objave: 14. travnja 2015.
AKTI GRADSKOG VIJEĆA

 • Zaključak o primanju na znanje Izvješća Mandatne komisije
 • Rješenje o prestanku vijećničkog mandata
 • Rješenje o početku obnašanja dužnosti zamjenice vijećnice u Gradskom vijeću Grada Požege
 • Zaključak o korištenju proračunske zalihe za siječanj 2015. godine
 • Zaključak o korištenju proračunske zalihe za veljaču 2015. godine
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća gradonačelnika za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2014. godine
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o realizaciji Programa javnih potreba u kulturi u Gradu Požegi za 2014. godinu
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o realizaciji Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju u Gradu Požegi za 2014. godinu
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o realizaciji Programa javnih potreba u sportu u Gradu Požegi za 2014. godinu
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o realizaciji Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi u Gradu Požegi za 2014. godinu
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o realizaciji Programa javnih potreba u turizmu i ostalih udruga i društava građana u Gradu Požegi za 2014. godinu
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Požegi i prigradskim naseljima za 2014. godinu
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. godinu
 • Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja zone gospodarske namjene "Sjever"
 • Mišljenje na Nacrt konačnog prijedloga ciljanih Izmjena i dopuna Prostornog plana Požeško-slavonske županije
 • Odluka o raspolaganju i upravljanju zemljištem u vlasništvu Grada Požege
 • Zaključak u svezi darovanja namještaja i opreme Glazbenoj školi Požega
 • Odluka o darovanju robe, namještaja i opreme Glazbenoj školi Požega
 • Odluka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj upotrebi
 • Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Kulturnog vijeća Grada Požege
 • Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o javnim priznanjima Grada Požege
 • Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o organizaciji i načinu naplate parkiranja u Gradu Požegi
 • Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Statut OŠ Antuna Kanižlića
 • Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Statut OŠ Dobriše Cesarića
 • Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Statut OŠ Julija Kempfa
 • Zaključak o razrješenju i imenovanju člana Službeničkog suda u Požeško-slavonskoj županiji
 • Zaključak o davanju suglasnosti na promjenu naziva SD Grabrik
 • Odluka o izboru članova Savjeta mladih Grada Požege
 • Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja za Grad Požegu u 2015. godini
 • Analizu sustava zaštite i spašavanja za grad Požegu u 2014. godini
 • Odluka o načinu i uvjetima sudjelovanja zainteresirane javnosti na sjednicama Gradskog vijeća Grada Požege

Datum objave: 30. ožujka 2015. godine
AKTI GRADONAČELNIKA

 • Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Grada Požege za 2014. godinu
 • Zaključak o pokroviteljstvu, te dodjeli financijske potpore Agenciji za marketing i izdavaštvo Kruna
 • Zaključak o financijskoj potpori Društvu „Sveti Grgur" iz Požege
 • Zaključak o financijskoj potpori Radio amaterskom klubu „Vallis Aurea" Požega
 • Zaključak o financijskoj potpori Biciklističkom klubu „Luks Racing team"
 • Odluka o imenovanju ovlaštenih predstavnika javnog naručitelja – Grada Požege u otvorenom postupku javne nabave usluge edukacije nezaposlenih osobau sklopu projekta „Menadžeri poslovnog razvoja"
 • Zaključak o financijskoj potpori Centru za hagioterapiju - Požega
 • Zaključak o financijskoj potpori Odredu Izviđača Jozo Koutni Požega
 • Zaključak o pokroviteljstvu, te dodjeli financijske potpore Streljačkom klubu Požega
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za plaćanje troškove isplate sudaca, kotizacija i prijevoz
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za NK Slavonija
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi antifašističkih boraca Požega
 • Zaključak o financijskoj potpori Hrvatskom planinarskom društvu „Sokolovac"
 • Zaključak K o financijskoj potpori Župi Sv. Ivana Krstitelja Vidovci
 • Odluka o imenovanju ovlaštenih predstavnika javnog naručitelja – Grada Požege u otvorenom postupku javne nabave za radove na izgradnji prometnice i pješačke staze u Ulici dr. Matije Kožića u Požegi
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za dodjelu stipendija vrhunskim športašima
 • Zaključak o financijskoj potpori Povijesnoj postrojbi „Trenkovi panduri"
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata, Gradski ogranak Požega
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Rukometnom klubu Požega
 • Zaključak o financijskoj potpori GKUD-u „Požega"
 • Odluka o izdavanju tabularne isprave
 • Zaključak o financijskoj potpori Športskom klubu „Croatia"
 • Zaključak o financijskoj potpori Zajednici tehničke kulture Grada Požege
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za plaćanje troškova isplate sudaca, kotizacija i prijevoz
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi narodnog zdravlja „Andrija Štampar"
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za isplatu naknade prijevoza APP-u
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi ratnih veterana 1. gardijske brigade „Tigrovi"
 • Odluka o izdavanju tabularne isprave
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za plaćanje troškova isplate sudaca, kotizacija i prijevoz
 • Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva u Gradu Požegi u 2015. godini
 • Zaključak o financijskoj potpori Twirling klubu Požega
 • Zaključak o financijskoj potpori Plesnom klubu Boa
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore za Twirling klub Požega
 • Zaključak o financijskoj potpori Društvu multiple skleroze Požege
 • Zaključak o financijskoj potpori Plesnom studiju Marine Mihelčić
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi invalida rada
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za plaćanje troškova isplate sudaca, kotizacija i prijevoz
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu
 • Plan rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja u osnovnim školama na području Grada Požege za 2015. godini
 • Plan rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u osnovnim školama na području Grada Požege za 2015. godinu
 • Odluka o prihvaćanju na dar dijela nekretnine u k.o. Požega
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi Rusa Slavonije
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Atletskom klubu Požega
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Republike Hrvatske, Požeško-slavonske županije
 • Zaključak o financijskoj potpori MK Independent
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za ŠUS Zlatna dolina
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu
 • za Boćarski klub osoba s invaliditetom „NADA"
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi za kreativno djelovanje „Gerger film"
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za plaćanje troškova isplate sudaca, kotizacija i prijevoz
 • Odluka o sufinanciranju unutarnjeg linijskog prijevoza na području Grada Požege

Datum objave: 25. veljače 2015. godine
AKTI GRADONAČELNIKA

 • Odluka o početku postupka bagatelne nabave - nabava usluge – „pilot premium održavanje" mjesečno održavanje za 2015. godinu
 • Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu usluge-„pilot premium održavanje" mjesečno održavanje za 2015. godinu
 • Zaključak o financijskoj potpori Povijesnoj postrojbi „Trenkovi panduri"
 • Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na raspodjelu i isplatu sredstava dodijeljene pomoći za ublažavanje i otklanjanje posljedica elementarne nepogode
 • Zaključak o financijskoj potpori Turističkoj zajednici Grada Požege
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi dragovoljaca narodne zaštite Domovinskog rata Požeško-slavonske županije
 • Zaključak o pokroviteljstvu i financijske potpore Plesnoj radionici Ilijane Lončar
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za dodjelu stipendija vrhunskim športašima
 • Zaključak o financijskoj potpori Ličko zavičajnom društvu Vila Velebita Požega
 • Odluka o utvrđivanju djelatnosti koja se obavlja u poslovnom prostoru i iznosu jamčevine
 • Zaključak – Program povećanja energetske učinkovitosti obiteljskih kuća
 • Zaključak o izmjenama i dopunama Zaključka o parkirnim zonama javnih parkirališta i cijeni parkirne karte
 • Plan o izmjenama i dopunama Plana stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa u upravnim tijelima Grada Požege u 2015. godini
 • Program o izmjenama i dopunama Programa stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Upravnim tijelima Grada Požege u 2015. godini
 • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o utvrđivanju zakupnine i djelatnosti u poslovnom prostoru
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za isplatu naknade prijevoza APP-u
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za isplatu naknade prijevoza APP-u
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za plaćanje troškova isplate sudaca, kotizacija i prijevoz
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Disputu d.o.o. za izdavačku djelatnost
 • Odluka o odabiru ponuditelja za nabavu usluge izrade Studije o novom obračunu komunalne naknade temeljem GIS analiza
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi slijepih Požeško-slavonske županije
 • Zaključak o pokroviteljstvu, te dodjeli financijske potpore Obrtničkoj komori Požeško-slavonske županije
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Obrtničkoj komori Požeško-slavonske županije
 • Zaključak o pokroviteljstvu Požeškom športskom savezu
 • Zaključak o prethodnoj suglasnosti na cijenu godišnjih grobnih naknada na grobljima u prigradskim naseljima Grada Požege
 • Zaključak o predaji na upravljanje mjesno groblje u naselju Vidovci Komunalcu d.o.o

AKTI UPRAVNOG ODJELA ZA SAMOUPRAVU

 • Plan klasifikacijskih oznaka i brojčanih oznaka stvaralaca i primalaca akata upravnih tijela Grada Požege za 2015. godinu
 • Odluka o ustrojavanju registra rizika
 • Odluka o imenovanju osobe zadužene za prikupljanje podataka o utvrđenim rizicima i njihovo evidentiranje u registar rizika

KOLEKTIVNI UGOVORI

 • Dodatak I. Kolektivnom ugovoru za zaposlene u Dječjim vrtićima Grada Požege

Datum objave: 16. veljače 2015. godine
AKTI GRADONAČELNIKA

 • II. Izmjene i dopune plana javne nabave za 2014. godinu
 • Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o načinu plaćanja obveza prema dobavljačima Grada Požege
 • Plan javne nabave za 2015. godinu
 • Odluka o odabiru ponuditelja za nabavu usluge medijskog praćenja i oglašavanja događaja i manifestacija naručitelja Grada Požege - 034 MEDIJI d.o.o.
 • Odluka o odabiru ponuditelja za nabavu usluge medijskog praćenja i oglašavanja događaja i manifestacija naručitelja Grada Požege – Agencija Kruna
 • Odluka o odabiru ponuditelja za nabavu usluge medijskog praćenja i oglašavanja događaja i manifestacija naručitelja Grada Požege – RVA d.o.o.
 • Plan prijma u službu službenika i namještenika u Upravna tijela Grada Požege u 2015. godini
 • Odluka o raspodjeli sredstava na poziciji Program djelatnosti udruga i društava u kulturi
 • Odluka o raspodjeli sredstava na poziciji Program športskih priredbi i manifestacija
 • Odluka o raspodjeli sredstava na poziciji Programi ostalih udruga i društava građana
 • Odluka o raspodjeli sredstava na poziciji Programi udruga proizašlih iz Domovinskog rata i udruga invalida
 • Zaključak o prihvaćanju darovanja nekretnina u k.o. Požega
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi slijepih Požeško-slavonske županije
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi gluhih i nagluhih osoba Grada Požege i Županije Požeško-slavonske
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za plaćanje troškova isplate sudaca, kotizacija i prijevoz
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za otplatu kredita
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za isplatu naknade prijevoza APP-u
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi hrvatskih vojnih invalida Domovinskog rata Požega
 • Zaključak o financijskoj potpori Ličko zavičajnom društvu Vila Velebita Požega
 • Zaključak o financijskoj potpori Zajednici tehničke kulture Grada Požege
 • Odluka o odabiru ponuditelja za nabavu usluge hvatanja, zbrinjavanja pasa lutalica i higijeničarske službe na području grada Požege i prigradskih naselja
 • Odluka o odabiru ponuditelja za nabavu usluge obavljanja poslova zaštite i spašavanja i civilne zaštite na području Grada Požege
 • Zaključak o financijskoj potpori Društvu „Sveti Grgur" iz Požege
 • Zaključak o financijskoj potpori Povijesnoj postrojbi „Trenkovi panduri"
 • Zaključak o financijskoj potpori Aurea festu Požega
 • Zaključak o financijskoj potpori Zajednici udruga hrvatskih vojnih invalida Domovinskog rata Požeško slavonske županije
 • Zaključak o financijskoj potpori Zajednici udruga hrvatskih vojnih invalida Domovinskog rata Požeško slavonske županije
 • Zaključak o parkirnim zonama javnih parkirališta i cijeni parkirne karte
 • Zaključak o prodaji nekretnine
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za plaćanje troškova isplate sudaca, kotizacija i prijevoz
 • Zaključak o uknjižbi prava služnosti
 • Zaključak o provedbi mjere EnU
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore NK „LIPA"
 • Zaključak o financijskoj potpori Ogranku Matice Hrvatske u Požegi
 • Zaključak o financijskoj potpori Požeškoj udruzi mladih aktivista – PUMA
 • Odluka o odabiru ponuditelja za nabavu usluge informativnog praćenja događaja i manifestacija naručitelja Grada Požege
 • Zaključak o novčanom iznosu Nagrade za životno djelo Grada Požege u 2015. godini
 • Odluka o korištenje grba Grada Požege

AKTI UPRAVNOG ODJELA ZA FINANCIJE

 • Rješenje o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za provedbu natječaja za prijam u službu višeg stručnog suradnika za financije u Upravni odjel za financije Grada Požege
 
 
Powered by Phoca Download

Grad Požega, Trg Sv. Trojstva 1, 34000 Požega - Hrvatska
Email: info@pozega.hr - Telefon: 034 / 311 300 Fax: - 034 / 311 344
Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama je od 7:30 do 14:30 sati od ponedjeljak do petka

OIB: 95699596710, MB: 02575957, Žiro račun: HR81 2360000-1835100008