Grad Požega, Trg Sv. Trojstva 1, 34000 Požega

Dokumenti

Službene novine - 2013. godina

Datum objave: 31.12.2013.

 • Kolektivni ugovor za zaposlene u upravnim tijelima Grada Požege
 • Dodatak I. Kolektivnom ugovoru za zaposlene u upravnim tijelima Grada Požege
 • Kolektivni ugovor za zaposlene u ustanovama Grada Požege
 • Dodatak I. Kolektivnom ugovoru za zaposlene u ustanovama Grada Požege
 • Kolektivni ugovor za zaposlene u Dječjim vrtićima Požega

Datum objave: 30.12.2013.

 • Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o itinireru (smjeru kretanja) linijskog prijevoza putnika
 • Odluka o raspisivanju natječaja za prodaju stanova u vlasništvu Grada Požege
 • Zaključak o pokroviteljstvu nad organizacijom proslave trideset godina rada
 • plesnog studija Marine Mihelčić
 • Zaključak o pokroviteljstvu nad organizacijom manifestacije dočeka djeda Božićnjaka
 • Zaključako financijskoj potpori Turističkoj zajednici Općine Velika
 • Zaključak o financijskoj potpori CB Radio klubu SOKOL Požega
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za isplatu naknade sudcima
 • Odluka o izdavanju brisovnog očitovanja za stan u Požegi, ulica Njemačka 3
 • Zaključak o predlaganju člana u Povjerenstvo za dodjelu zakupa na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi roditelja poginulih branitelja Domovinskog rata Grada Požege
 • Zaključak o osnovnom programskom I financijskom okviru u svezi imenovanja ravnatelja Gradskog kazališta Požega za slijedeće četverogodišnje razdoblje 2014.-2017. godine
 • Zaključak o korištenju službene kartice
 • Zaključak o financijskoj potpori Župi Sv. Terezije Avilske
 • Zaključak o financijskoj potpori Turističkoj zajednici Grada Požege
 • Zaključak o suglasnosti na uređenje prostora Udruzi gluhih i nagluhih osoba Grada Požege i Županije Požeško-slavonske
 • Rješenje o imenovanju člana Skupštine Komunalac Požega d.o.o.
 • Zaključak o financijskoj potpori Policijskoj upravi Požeško-slavonskoj
 • Odluka o osnivanju Vijeća za komunalnu prevenciju Grada Požege
 • Odluka o izravnom ugovaranju nabave usluga obavljanja poslova skloništa za životinje i higijeničarske službe na području Grada Požege
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za Brdsko biciklistički klub Požega
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za Ženski rukometni klub Požega
 • Rješenje o razrješenju predsjednika Upravnog vijeća JVP Grada Požege
 • Rješenje o imenovanju predsjednika Upravnog vijeća JVP Grada Požege
 • Zaključak K o financijskoj potpori Požeškom tamburaškom orkestru
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi raseljenih stanovnika Bosanske Posavine
 • Zaključak o financijskoj potpori KUD „Požeška dolina" Požega
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za dodjelu stipendija vrhunskim športašima
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom sportskom savezu

Datum objave: 16.12.2013.

 • Zaključak o usvajanju Izvješća o korištenju proračunske zalihe za mjesec studeni 2013. godine
 • II. izmjene i dopine Proračuna Grada Požege za 2013. godinu
 • Zaključak o usvajanju Programa o izmjenama I dopunama Programa rada upravnih tijela Grada Požege za 2013. godinu
 • Program o izmjeni i dopuni Programa javnih potreba u kulturi u Gradu Požegi za 2013. godinu
 • Program o izmjeni i dopuni Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju u Gradu Požegi za 2013. godinu
 • Program o izmjeni i dopuni Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi u Gradu Požegi u 2013. godini
 • Program o izmjeni i dopuni Programa javnih potreba u sportu u Gradu Požegi za 2013. godinu
 • Program o izmjeni i dopuni Programa javnih potreba u turizmu i ostalih udruga i društava građana u Gradu Požegi za 2013. godinu
 • Odluka o II. izmjeni i dopuni Odluke o mjerilima i načinu rasporeda sredstava komunalne naknade za komunalne djelatnosti za 2013. godinu
 • II. izmjena i dopuna Programa Gradnje objekata u uređaja komunalne infrastrukture za 2013. godinu
 • II. izmjene i dopune Plana gradnje komunalnih vodnih građevina u 2013. godini
 • II. izmjena Programa održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Požegi i prigradskim naseljima za 2013. godinu
 • Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o rasporedu sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2013. godinu
 • Proračun Grada Požege za 2014. godinu
 • Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Požege za 2014. godinu
 • Zaključak o usvajanju Programa rada upravnih tijela Grada Požege za 2014. godinu
 • Program javnih potreba u kulturi u Gradu Požegi za 2014. godinu
 • Program javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju u Gradu Požegi za 2014. godinu
 • Program javnih potreba u sportu u Gradu Požegi za 2014. godinu
 • Program javnih potreba u socijalnoj skrbi u Gradu Požegi za 2014. godinu
 • Program javnih potreba u turizmu i ostalih udruga i društava građana u Gradu Požegi za 2014. godinu
 • Odluka o mjerilima i načinu rasporeda sredstava komunalne naknade za komunalne djelatnosti za 2014. godinu
 • Program održavanja komunalne infrastrukture i Opseg radova na održavanju uređenog građevinskog zemljišta u Gradu Požegi i prigradskim naseljima za 2014. godinu
 • Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. godinu
 • Odluka o rasporedu sredstava naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru u 2014. godini
 • Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja na području Grada Požege u 2013. godini
 • Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Grada Požege u 2014. godini
 • Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada za 2014. godinu
 • Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi Grada Požege
 • Zaključak o predlaganju člana u Povjerenstvo za dodjelu zakupa na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske
 • Zaključak o predlaganju članova u Nadzorni odbor društva Komunalac Požega d.o.o. za obavljanje komunalnih djelatnosti
 • Zaključak o realizaciji programa u 2014. godini

Datum objave: 09.12.2013.

AKTI TURISTIČKE ZAJEDNICE

 • Odluka o prihvaćanju Izvješća Nadzornog odbora Turističke zajednice Grada Požege
 • Rješenje o razrješenju i imenovanju Predsjednika Turističke zajednice Grada Požege
 • Rješenje o razrješenju i imenovanju zamjenika Predsjednika Turističke zajednice Grada Požege
 • Rješenje o imenovanju potpisnika kartona deponiranih potpisa
 • Rješenje o razrješenju i imenovanju predstavnika Turističke zajednice Grada Požege u Skupštini Turističke zajednice Požeško-slavonske županije
 • Rješenje o prihvaćanju prijedloga Plana i programa rada Turističkog vijeća Turističke zajednice Grada Požege za 2014. godinu s financijskim planom za 2014. godinu
 • Rješenje o prihvaćanju Prijedloga ustroja Turističkog ureda Turističke zajednice Grada Požege
 • Odluka o prihvaćanju Zajedničkog plana Turističke zajednice i Grada Požege
 • Pravilnik o unutarnjem ustroju Turističkog ureda Turističke zajednice Grada Požege

Datum objave: 27.11.2013.

AKTI GRADSKOG VIJEĆA

 • Zaključak o primanju na znanje Izvješća o radu Tekije d.o.o.
 • Odluka o II. Izmjeni i dopuni Generalnog urbanističkog plana Požege
 • Odluka o donošenju II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Požege
 • Odluka o izradi Izmjena i dopuna detaljnog plana uređenja zone izdvojene gospodarske namjene „Alaginci - Požega"
 • Odluka o izradi Izmjena i dopuna urbanističkog plana uređenja zone gospodarske namjene „Sjever"
 • Zaključak Gradskog vijeća Grada Požege o usvajanju izvješća o korištenju proračunske zalihe za mjesec rujan 2013. Godine.
 • Zaključak Gradskog vijeća Grada Požege o usvajanju izvješća o korištenju proračunske zalihe za mjesec listopad 2013. Godine.
 • Odluku o kratkoročnom zaduživanju
 • Odluku o izmjenama i dopunama odluke o osnivanju kazališne kuće u Požegi
 • Rješenje o izmjeni rješenja o imenovanju članova Kazališnog vijeća Gradskog kazališta Požega
 • Odluka o ustrojstvu upravnih tijela Grada Požege
 • Odluka o ukidanju svojstva javnog dobra u općoj upotrebi na nekretnini oznake k.č.br. 1227/2, k.o. Požega
 • Odluka o naknadi za rad zamjenika gradonačelnika Grada Požege koji svoju dužnost
 • Statutarnu odluku o izmjenama i dopunama Statuta Grada Požege
 • Poslovnik o izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Požege
 • Odluku o davanju prethodne suglasnosti na Statut Dječjih vrtića Požega
 • Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o davanju na korištenje i upravljanje poslovnog prostora Rukometnom klubu „Požega"
 • Odluka o izmjenama i dopunama odluke o davanju na korištenje i upravljanje
 • Dječjeg odmarališta u Baškoj ŽKK „Požega"
 • Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje usluge prijevoza pokojnika na području Grada Požege i prigradskih naselja
 • Odluka o kupnji dijela nekretnine u k.o. Požega
 • Odluka o sklapanju nagodbe sa Republikom Hrvatskom za jednosoban stan u Požegi, Ulica Pape Ivana Pavla II kbr. 2
 • Odluku o sklapanju nagodbe sa Republikom Hrvatskom za jednosoban stan u Požegi, Ulica Pape Ivana Pavla II kbr. 3
 • Rješenje o imenovanju ravnateljice Gradske knjižnice i čitaonice Požega
 • Odluka o podjeli društva Tekija d.o.o. za obavljanje komunalnih djelatnosti
 • Odluka o radu predsjednika Gradskog vijeća Grada Požege

Datum objave: 25.11.2013.

AKTI GRADONAČELNIKA 

 • Odluku o davanju na korištenje, upravljanje i održavanje športskih objekata u vlasništvu Grada Požege
 • Odluku o dojeli na korištenje poslovnog prostora
 • Pročišćeni tekst plana javne nabave s Izmjenama i dopunama za 2013. godine
 • Odluku o imenovanju Povjerenstva za provedbu postupku javnog natječaja za prodaju osobnog vozila u vlasništvu Grada Požege
 • Zaključak o financijskoj potpori Požeškom tamburaškom orkestru
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za isplatu naknade sudcima
 • Zaključak o financijskoj potpori Vijeću srpske nacionalne manjine
 • Odluku o izravnom ugovaranju nabave usluge – nabava usluge sustavne deratizacije, dezinfekcije i dezinsekcije u gradu Požegi i prigradskim naseljima
 • Odluku o dodjeli na korištenje poslovnog prostora
 • Odluku o korištenju službenog automobila, reg. oznake PŽ -706 CS
 • Odluku o dodjeli na korištenje poslovnog prostora
 • Odluku o izravnom ugovaranju nabave radova na rekonstrukciji postojeće rasvjete u Ulici Vjekoslava Babukića u Požegi
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi roditelja poginulih branitelja Domovinskog rata Grada Požege
 • Odluku o dodjeli na korištenje poslovnog prostora
 • Zaključak o financijskoj potpori Zajednici protjeranih Hrvata iz Srijema, Bačke i Banata, Zavičajni klub Beščana
 • Zaključak o financijskoj potpori Požeškom tamburaškom orkestru
 • Zaključak o financijskoj potpori Požeškom tamburaškom orkestru
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore SNK „Slavonija" Požega
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za NK „Slavoniju"
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore SNK „Slavonija" Požega
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za dodjelu stipendija vrhunskim športašima
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za isplatu naknade sudcima
 • Zaključak o financijskoj potpori Požeškom tamburaškom orkestru
 • Odluku o izravnom ugovaranju nabave radova – ugradnja krovnih grijača na Glazbenoj školi u Požegi
 • Odluku o izravnom ugovaranju nabave usluge izrade izrade Tehničke specifikacije i Troškovnika s cijenama za rekonstrukciju Gradskog muzeja u Požegi
 • Odluku o izravnom ugovaranju nabave radova – radovi na objektu rekreacionog centra u Požegi (pojačano održavanje – radovi niskogradnje)
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore ŽKK „POŽEGA"
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore GD „Sokol"
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi HVIDR-a Požega
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi dragovoljaca i veterana Domovinskog rata RH, Podružnici Požeško-slavonske županije
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi dragovoljaca i veterana Domovinskog rata RH, Podružnici Požeško-slavonske županije
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Kuglačkom klubu „Nove nade"
 • Zaključak o financijskoj potpori Odredu izviđača Jozo Koutni
 • Odluku o izravnom ugovaranju nabave radova – konzervatorsko – restauratorski radovi na spomeniku fra Luki Ibrišimoviću – Sokolu, I-faza
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Plivačkom klubu „Požega"
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za uređenje
 • Športskog rekreacijskog centra u Požegi
 • Zaključak u svezi financijske potpore Udruzi slijepih Požeško-slavonske županije
 • Rješenje o razrješenju zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe Grada Požege
 • Rješenje o imenovanju v.d. zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe Grada Požege
 • Rješenje o imenovanju zamjenika zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe Grada Požege
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za isplatu naknade sudcima
 • Zaključak o financijskoj potpori Župi Sv. Leopolda Mandića
 • Zaključak o financijskoj potpori MK Independent
 • Zaključak o financijskoj potpori Turističkoj zajednici Grada Požege
 • Zaključak u svezi financijske potpore „MI" - udruzi roditelja djece s posebnim potrebama
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi HVIDR-a Požega
 • Zaključak o financijskoj potpori Turističkoj zajednici Grada Požege
 • Zaključak o financijskoj potpori Turističkoj zajednici Grada Požege
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi uzgajivača malih životinja
 • Zaključak o financijskoj potpori Big bandu Požega
 • Zaključak o financijskoj potpori Požeškom tamburaškom orkestru
 • Odluku o prihvaćanju na dar nekretnine u k.o. Požega
 • Zaključak o financijskoj potpori Požeškom tamburaškom orkestru
 • Odluku o prijenosu hipoteke
 • Zaključak o ustanovljenju prava služnosti u k.o. Vrhovci Gradski
 • Zaključak o izdavanju načelne suglasnosti

Datum objave: 16.10.2013.

AKTI GRADONAČELNIKA  

 • Rješenje o razrješenju predsjednika, zamjenika predsjednika i članova Povjerenstva za  procjenu  arhitektonske  uspješnosti idejnog  projekta za područje Grada Požege
 • Rješenje o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za procjenu arhitektonske uspješnosti idejnog projekta za područje Grada Požege    
 • Odluka o imenovanju Stručnog povjerenstva za koncesiju – u postupku  davanja koncesije za pogrebne usluge na području Grada Požege i prigradskih naselja od 2013. do 2015. godine  
 • Odluka o uknjižbi prava vlasništva garaže
 • Rješenje  o imenovanju člana  Savjetodavnog-stručnog tijela Gradonačelnika Grada Požege
 • Zaključak o dodjeli  financijske potpore Požeškom športskom savezu za Boksački klub „Graciano“
 • Zaključak o dodjeli  financijske potpore NK „Slavonija“
 • Zaključak o dodjeli  financijske potpore Požeškom športskom savezu za GŠK „Požega“  
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Moto klubu „Požega Promet“  iz Požege
 • Zaključak o  dodjeli financijske potpore Eriku Hajpek iz Požege
 • Zaključak o  financijskoj potpori Udruzi specijalne policije iz Domovinskog rata „Trenk“ Požega    
 • Zaključak o financijskoj potpori Požeškom tamburaškom orkestru
 • Odluka o izravnom ugovaranju nabave usluge nadzora nad izvođenjem radova na rekonstrukciji i dogradnji Gradske knjižnice i čitaonice u Požegi
 • Zaključak o dodjeli  financijske potpore Požeškom športskom savezu za isplatu kotizacije i naknade sudcima
 • Zaključak o  financijskoj potpori Udruzi energetičara Požega
 • Zaključak o financijskoj potpori Povijesnoj postrojbi „Trenkovi panduri“
 • Rješenje o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za provedbu natječaja za imenovanje pročelnika/ce Upravnog odjela za europske integracije Grada Požege   
 • Zaključak o  financijskoj potpori Udruzi Požeške mažoretkinje
 • Zaključak o financijskoj potpori Antoniu Furiću iz Požege
 • Zaključak o dodjeli  financijske potpore Požeškom športskom savezu za isplatu kotizacije i naknade sudcima
 • Zaključak o dodjeli  financijske potpore Požeškom športskom savezu za dodjelu stipendija vrhunskim športašima  
 • Zaključak o subvenciji Gradskih bazena
 • Odlukao izravnom ugovaranju nabave radova na izradi pristupnih rampi u Ulici Tina Ujevića u Požegi  
 • Zaključak o dodjeli  financijske potpore Požeškom športskom savezu
 • Zaključak o  financijskoj potpori Udruzi branitelja i veterana vojne policije iz Domovinskog rata
 • Zaključak o dodjeli  financijske potpore Požeškom športskom savezu
 • Zaključak o financijskoj potpori Boćarskom klubu osoba s invaliditetom „NADA“ Grada Požege i Županije Požeško-slavonske
 • Zaključak o dodjeli  financijske potpore Požeškom športskom savezu
 • Zaključak o financijskoj potpori Povijesnoj postrojbi „Trenkovi panduri“
 • Odluka o razvrgnuću suvlasničke zajednice u k.o. Požega
 • Zaključak o  dodjeli financijske potpore NK „Dinamo“ Vidovci - Dervišaga
 • Zaključak u svezi financijske potpore Udruzi Hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata Podružnica Požeško-slavonske županije   
 • Plan o izmjenama i dopunama Plana stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa u upravnim tijelima Grada Požege u 2013. godini
 • Program o izmjenama i dopunama Programa stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Upravnim tijelima Grada Požege u 2013. godini
 • Rješenje o utvrđivanju brojčanih oznaka stvaralaca i primalaca akata u uredskom poslovanju  
 • Zaključak o  financijskoj potpori Udruzi udovica Hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata  RH
 • Zaključak o  dodjeli financijske potpore Udruzi Hrvatskih dragovoljaca  DR, Gradski ogranak Požega  
 • Zaključak o  pokroviteljstvu, te dodjeli  financijske potpore Udruzi „Zlatna dolina“ Požega
 • Odluka o izravnom ugovaranju nabave robe – nabava osobnog vozila za službene potrebe Grada Požege
 • Zaključak o financijskoj potpori Društvu Naša djeca Požega
 • Pravilnik o načinu i uvjetima korištenja službene kartice
 • Pravilnik o korištenju službenih automobila

AKTI UPRAVNOG ODJELA ZA SAMOUPRAVU

 • Plan o izmjenama i dopunama Plana klasifikacijskih oznaka i brojčanih oznaka stvaralaca i primalaca akata upravnih tijela Grada Požege za 2013. godinu

Datum objave: 16.09.2013.

AKTI GRADONAČELNIKA  

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu  upravnih tijela Grada Požege

Datum objave: 13.09.2013.

AKTI GRADSKOG VIJEĆA

 • Zaključak Mandatne komisije
 • Rješenje o mirovanju vijećničkog mandata i početku obnašanja dužnosti zamjenika vijećnika u Gradskom vijeću Grada Požege – Slaven Paponja
 • Rješenje o mirovanju vijećničkog mandata i početku obnašanja dužnosti zamjenika vijećnika u Gradskom vijeću Grada Požege – Dražen Đurović
 • Zaključak o korištenju proračunske zalihe za mjesec lipanj 2013. godine
 • Zaključak o korištenju proračunske zalihe za mjesec srpanj2013. godine
 • Zaključak o korištenju proračunske zalihe za mjesec kolovoz 2013. godine
 • Zaključak o usvajanju Izvješća o obavljenoj financijskoj reviziji Grada Požege za 2012. godinu  
 • Zaključak o prihvaćanju Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Požege za 2013. godinu
 • Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Požege za 2013. godinu 11 10. Izmjene i dopune Proračuna Grada Požege za 2013. godinu 65 11. Zaključak o usvajanju Izmjena i dopuna Programa rada upravnih tijela Grada Požege za 2013. godinu
 • Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Požege za 2013. godinu
 • Program o izmjeni i dopuni Programa javnih potreba u kulturi u Gradu Požegi za 2013. godinu
 • Program o izmjeni i dopuni Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju u Gradu Požegi za 2013. godinu
 • Program o izmjeni i dopuni Programa javnih potreba u sportu u Gradu Požegi za 2013. godinu
 • Program o izmjeni i dopuni Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi u Gradu Požegi za 2013. godinu
 • Program o izmjeni i dopuni Programa javnih potreba u turizmu i ostalih udruga i društava građana u Gradu Požegi za 2013. godinu
 • Odluka o I. izmjeni Odluke o mjerilima i načinu rasporeda sredstava komunalne naknade za komunalne djelatnosti za 2013. godinu
 • Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013. godinu
 • Izmjenu Programa održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Požegi i prigradskim naseljima za 2013. godinu
 • Izmjene i dopune Plana gradnje komunalnih vodnih građevina u 2013. godini 134 22. Zaključak u svezi Izvješća o realizaciji programa javnih potreba u kulturi u Gradu Požegi za prvo polugodište 2013. godine
 • Zaključak u svezi Izvješća o realizaciji programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju u Gradu Požegi za prvo polugodište 2013. godine
 • Zaključak u svezi Izvješća o realizaciji programa javnih potreba u sportu u Gradu Požegi za prvo polugodište 2013. godine
 • Zaključak u svezi Izvješća o realizaciji programa javnih potreba u socijalnoj skrbi u Gradu Požegi za prvo polugodište 2013. godine
 • Zaključak u svezi Izvješća o realizaciji programa javnih potreba u turizmu i ostalih udruga i društava građana u Gradu Požegi za prvo polugodište 2013. godine
 • Odluka o rasporedu sredstava naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2013. godinu
 • Odluka o provođenju produženog boravka u osnovnim školama Grada Požege u školskoj godini 2013/2014.
 • Odluka o sufinanciranju Katoličke osnovne škole u Požegi u školskoj godini 2013/2014.  
 • Odluka o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada Požege
 • Odluka o izmjeni Odluke o plaći i drugim materijalnim pravima gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika Grada Požege
 • Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o naknadi za rad zamjenika gradonačelnika Grada Požege koji svoju dužnost obnaša bez zasnivanja radnog odnosa
 • Odluka o izmjeni Odluke o naknadama za rad članova Gradskog vijeća Grada Požege, članova radnih tijela Gradskog vijeća Grada Požege, članova Savjetodavno-stručnog tijela Gradonačelnika Grada Požege i članova radnih tijela Gradonačelnika Grada Požege
 • Odluka o izmjeni Odluke o gradskim porezima Grada Požege
 • Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Požege za razdoblje od 20. lipnja do 31. prosinca 2013. godine
 • Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o uvjetima i načinu provedbe javnog natječaja za članove nadzornih odbora trgovačkih društava u kojima Grad Požega ima dionice ili udjele
 • Odluka o osnivanju Stožera zaštite i spašavanja za područje Grada Požege
 • Odluka o izmjeni i dopuni Plana zaštite i spašavanja i Plana civilne zaštite za područje Grada Požege
 • Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o sigurnosti prometa u gradu Požegi
 • Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu upravnih tijela Grada Požege
 • Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o uvjetima i postupku natječaja o davanju u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Grada Požege
 • Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju kazališne kuće u Požegi
 • Odluka o davanju suglasnosti na Statutarnu odluku o izmjenama i dopunama Statuta Gradskog kazališta Požega
 • Zaključak o predlaganju članova Nadzornog odbora Tekije d.o.o.
 • Rješenje o imenovanju v.d. ravnatelja Gradske knjižnice i čitaonice Požega
 • Rješenje o imenovanju v.d. ravnateljice Gradskog muzeja Požega
 • Rješenje o razrješenju ravnatelja Gradskog kazališta Požega
 • Rješenje o imenovanju v.d. ravnateljice Gradskog kazališta Požega
 • Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Odbora za izbor i imenovanja Gradskog vijeća Grada Požege
 • Rješenje o razrješenju i imenovanju predsjednika i člana Savjeta za zaslužne građane i javna priznanja Gradskog vijeća Grada Požege

Datum objave: 12.09.2013.

AKTI GRADONAČELNIKA

 • Rješenje o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za prodaju građevinskog zemljišta
 • Odluka o izravnom ugovaranju nabave robe – nabava informatičke opreme za EU ured u Požegi
 • Odluka o izravnom ugovaranju nabave radova na uređenju poslovnog prostora na Trgu Sv. Trojstva 11 u Požegi  
 • Odluka o imenovanju ovlaštenih predstavnika javnog naručitelja – Grada Požege u otvorenom postupku javne nabave vozila za službene potrebe Grada Požege putem operativnog leasinga
 • Rješenje o osnivanju i imenovanju Povjerenstva o utvrđivanju stanja poslovnog prostora,  korisnika Judo kluba „Judokan“  
 • Odluka o davanju na korištenje, upravljanje i održavanje športskih objekata u vlasništvu Grada Požege
 • Rješenje o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za utvrđivanju stanja športskih objekata u vlasništvu Grada Požege   
 • Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Dječjih vrtića Požega
 • Rješenje o razrješenju i imenovanju predsjednika i zamjenika predsjednika Upravnog vijeća Javne vatrogasne postrojbe Grada Požege
 • Odluka o izravnom ugovaranju nabave usluge čišćenja uredskih prostorija
 • Odluka o osnivanju Savjetodavno-stručnog tijela Gradonačelnika Grada Požege
 • Rješenje o imenovanju člana  Savjetodavnog-stručnog tijela Gradonačelnika Grada Požege
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi Hrvatski policajac-dragovoljci i veterani  Domovinskog rata   
 • Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora OŠ Julija Kempfa
 • Zaključak o dodjeli  financijske potpore
 • Zaključak o financijskoj potpori HVIDR-a RH, Zajednica udruga HVIDR-a  Požeško-slavonske županije    
 • Zaključak o  financijskoj potpori OLDTIMER CLUBU „TROPHY“
 • Zaključak o dodjeli  financijske potpore Požeškom športskom savezu za dodjelu stipendija vrhunskim športašima
 • Zaključak u svezi financijske potpore Umjetničkoj organizaciji Menorah Film  
 • Zaključak o dodjeli  financijske potpore Požeškom športskom savezu za ŠNK Slavoniju
 • Odluka o izravnom ugovaranju nabave robe – nabava opreme za bežiču komunikaciju HOT SPOT u Požegi
 • Zaključak o financijskoj potpori Lovačkom društvu „JELEN“ iz Požege
 • Zaključak o  financijskoj potpori CB RADIO KLUBU SOKOL POŽEGA
 • Zaključak  o financijskoj potpori Povijesnoj postrojbi „Trenkovi panduri“
 • Zaključak u svezi pokroviteljstva i financijske potpore Udruzi gluhih i nagluhih osoba Grada Požege i Županije Požeško-slavonske
 • Zaključak o pokroviteljstvu i financijskoj potpori Udruzi za promicanje tradicionalnih manifestacija  
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi Hrvatskih dragovoljaca  Domovinskog rata, Gradski ogranak Požega    
 • Zaključak o financijskoj potpori Gradskoj glazbi „Trenkovi panduri“
 • Zaključak  o financijskoj potpori Udruzi dragovoljaca i veterana Domovinskog rata RH, Podružnici Požeško-slavonske županije
 • Zaključak o  financijskoj potpori Centru za prapovijesna istraživanja
 • Zaključak o  dodjeli financijske potpore Kuglačkom klubu „Orljava“
 • Rješenje  o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Javne vatrogasne postrojbe Grada Požege
 • Zaključak o  financijskoj potpori UPDŠ „SLAVONKA“ POŽEGA
 • Zaključak o  financijskoj potpori Obrtničkoj komori Požeško-slavonske županije  
 • Zaključak o  financijskoj potpori Udruzi raseljenih stanovnika Bosanske Posavine
 • Zaključak o financijskoj potpori Povijesnoj postrojbi „Trenkovi panduri“  
 • Zaključak u svezi financijske potpore Pčelici-udruzi roditelja djece oboljele i liječene od malignih bolesti  
 • Zaključak o  dodjeli financijske potpore Ženskom odbojkaškom klubu „Vallis Aurea“
 • Zaključak o dodjeli novčanih nagrada na Glazbenom festivalu Slavonije  Požega 2013.
 • Zaključak  o dodjeli  financijske potpore Požeškom tamburaškom orkestru
 • Zaključak o dodjeli  financijske potpore Požeškom športskom savezu za dodjelu stipendija vrhunskim športašima
 • Zaključak o dodjeli  financijske potpore Požeškom tamburaškom orkestru
 • Zaključak o  financijskoj potpori Borisu Ćiri Gašparcu  
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi dragovoljaca i veterana Domovinskog rata RH, Podružnici Požeško-slavonske županije    
 • Zaključak o  financijskoj potpori Društvu „Sveti Grgur“
 • Zaključak o dodjeli  financijske potpore Požeškom športskom savezu za Gradski šahovski klub „Požega“
 • Zaključak o  financijskoj potpori Radio amaterskom klubu „Vallis Aurea“
 • Zaključak o dodjeli  financijske potpore Gradskom šahovskom klubu „Požega“
 • Zaključak o dodjeli  financijske potpore Kickboxing klub „Bushido“
 • Zaključak o financijskoj potpori Župi Sv. Ivana Krstitelja Vidovci
 • Zaključak o suglasnosti na Sporazum za 2013. godinu
 • Zaključak o dodjeli  financijske potpore Požeškom športskom savezu za Košarkaški klub „Požega“
 • Zaključak o  financijskoj potpori Matici umirovljenika Požeško-slavonske županije
 • Zaključak o  financijskoj potpori Udruzi roditelja poginulih branitelja Domovinskog rata Grada Požege
 • Zaključak o  dodjeli financijske potpore Brdsko biciklističkom klubu Požega

Datum objave: 25.07.2013.

AKTI GRADONAČELNIKA

 • Zaključak o dodjeli  financijske potpore Nogometnom klubu „Požega“
 • Zaključak o financijskoj potpori HVIDR-a RH, Zajednica udruga HVIDR-a Požeško-slavonske županije
 • Zaključak o dodjeli  financijske potpore Požeškom športskom savezu za Gradsku kuglanu
 • Zaključak o  financijskoj potpori  Odbojkaškom klubu „Sokol“ Požega
 • Zaključak o dodjeli  financijske potpore NK Požega
 • Rješenje o razrješenju predsjednika, zamjenika predsjednika i članova Povjerenstva za procjenu  arhitektonske  uspješnosti idejnog  projekta za područje Grada Požege
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi „Prvi hrvatski redarstvenik“
 • Zaključak o  financijskoj potpori UHDDR-a, Gradski ogranak Požega
 • Odluka o davanju na korištenje, upravljanje i održavanje športskih objekata u vlasništvu Grada Požege
 • Zaključak o financijskoj potpori Povijesnoj postrojbi „Trenkovi panduri“
 • Zaključak  u svezi realizacije za  program HOO Aktivan zajednica za nabavu kombi vozila  za potrebe  Požeškog športskog saveza
 • Zaključak o  financijskoj potpori Udruzi „PUMA“ iz Požege
 • Rješenje o osnivanju i imenovanju Povjerenstva o utvrđivanju stanja poslovnog prostora,   korisnika Judo kluba „Judokan“
 • Rješenje o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za utvrđivanju stanja športskih objekata u vlasništvu Grada Požege
 • Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Dječjih vrtića Požega
 • Pravilnik o izmjeni Pravilnika o unutarnjem redu  upravnih tijela Grada Požege
 • Rješenje o razrješenju i imenovanju predsjednika i zamjenika predsjednika Upravnog vijeća  Javne vatrogasne postrojbe Grada Požege
 • Odluka osnivanju Savjetodavno-stručnog tijela Gradonačelnika Grada Požege o osnivanju

Datum objave: 16.07.2013.

AKTI GRADONAČELNIKA

 • Odluku  imenovanju ovlaštenih predstavnika javnog naručitelja – Grada Požege u otvorenom postupku  javne nabave izvođenja građevinsko obrtničkih radova na sanaciji Sportske dvorane Grabrik u Požegi
 • Odluku o imenovanju ovlaštenih predstavnika javnog naručitelja – Grada Požege u otvorenom postupku javne nabave izvođenja građevinsko obrtničkih radova na sanaciji Gradske kuglane Požega
 • Odluku o rasporedu sredstava izborne promidžbe
 • Odluku o kupnji nekretnina u k.o. Požega
 • Rješenje o razrješenju predsjednika i članova Povjerenstva za hortikulturu i uređenje  
 • zelenih površina u Gradu Požegi
 • Rješenje  o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za hortikulturu i uređenje zelenih površina u Gradu Požegi
 • Zaključak  o  financijskoj potpori MK Independent
 • Zaključak  o financijskoj potpori Turističkoj zajednici Grada Požege
 • Zaključak  o  financijskoj potpori Udruzi roditelja poginulih branitelja Domovinskog rata Grada Požege
 • Pravilnik  o izmjeni Pravilnika o unutarnjem redu  upravnih tijela Grada Požege

Datum objave: 05.07.2013.

AKTI GRADONAČELNIKA

 • Zaključak o financijskoj potpori Požeškom tamburaškom orkestru
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za dodjelu stipendija vrhunskim športašima
 • Zaključak u svezi dodjele financijske potpore Tehničkoj školi Požega
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi dragovoljaca i veterana Domovinskog rata RH, Podružnici Požeško-slavonske županije
 • Rješenje o osnivanju i imenovanju Kolegija za utvrđivanje  liste kandidata za najam stanova 6 6.  
 • Rješenje o razrješenju predsjednika i članova Kolegija  za utvrđivanje liste kandidata za  najam stanova
 • Rješenje o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za prodaju građevinskog zemljišta
 • Rješenje o razrješenju predsjednika i članova Povjerenstva za prodaju  građevinskog zemljišta
 • Rješenje o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za prodaju stanova
 • Rješenje o razrješenju predsjednika i članova Povjerenstva za prodaju stanova
 • Rješenje o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za prodaju poslovnih prostora Rješenje o razrješenju predsjednika i članova Povjerenstva za prodaju poslovnih prostora
 • Rješenje o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za dodjelu stipendija Grada Požege
 • Rješenje o razrješenju predsjednika i članova Povjerenstva za dodjelu stipendija Grada Požege
 • Rješenje o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za zakup poslovnih prostora
 • Rješenje o razrješenju predsjednika i članova Povjerenstva za zakup poslovnih prostora
 • Pravilnik o izmjeni Pravilnika o unutarnjem redu  upravnih tijela Grada Požege

Datum objave: 28.06.2013.

AKTI GRADONAČELNIKA

 • Rješenje o razrješenju članova Školskog odbora OŠ Julija Kempfa
 • Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora OŠ Julija Kempfa    
 • Rješenje o razrješenju članova Školskog odbora OŠ Dobriše Cesarića  
 • Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora OŠ Dobriše Cesarića   
 • Rješenje o razrješenju članova Školskog odbora OŠ Antuna Kanižlića     
 • Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora OŠ Antuna Kanižlića     
 • Rješenje o razrješenju članova Upravnog vijeća Javne vatrogasne postrojbe Grada Požege     
 • Rješenje o imenovanju članova Upravnog vijeća Javne vatrogasne postrojbe Grada Požege      
 • Rješenje o razrješenju članova Upravnog vijeća Dječjih vrtića Požega       
 • Rješenje o imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjih vrtića Požega      
 • Zaključak u svezi dodjele financijske potpore Miroslavu Kolobariću

Datum objave: 24.06.2013.

AKTI GRADONAČELNIKA

 • Rješenje o izboru Mandatne komisije
 • Zaključak u svezi izvješća Mandatne komisije Gradskog vijeća Grada Požege
 • Rješenje o mirovanju vijećničkog mandata i početku obnašanja dužnosti zamjenika vijećnika u Gradskom vijeću Grada Požege
 • Rješenje o  mirovanju vijećničkog mandata po sili zakona i početku obavljanja dužnosti zamjenika vijećnika u Gradskom vijeću
 • Rješenje o izboru Odbora za izbor i imenovanje
 • Rješenje o izboru Odbora za statutarno – pravna pitanja
 • Rješenje o izboru predsjednika i potpredsjednika Gradskog vijeća
 • Rješenje o imenovanju Odbora za određivanje imena ulica i trgova  
 • Rješenje o imenovanju Odbora za međugradsku i međunarodnu suradnju
 • Rješenje o imenovanju Savjet za zaslužne građane i javna priznanja  
 • Rješenje o imenovanju Odbora za financije
 • Rješenje o razrješenju Upravnog vijeća Gradskog muzeja  Požega
 • Rješenje o razrješenju Upravnog vijeća Gradske knjižnice i čitaonice  Požega
 • Rješenje o razrješenju Kazališnog vijeća Gradskog kazališta Požega
 • Rješenje o imenovanju Upravnog vijeća Gradskog muzeja Požega
 • Rješenje o imenovanju Upravnog vijeća Gradske knjižnice i čitaonice Požega
 • Rješenje o imenovanju Kazališnog vijeća Gradskog kazališta Požega
 • Rješenje o razrješenju Povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda  
 • Rješenje o imenovanju Povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda
 • Godišnji obračun proračuna za 2012. godinu
 • Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu
 • Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o popisu pravnih soba od posebnog interesa za Grad Požegu
 • Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o plaći i drugim materijalnim pravima gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika Grada Požege
 • Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o naknadi za rad zamjenika gradonačelnika Grada Požege koji svoju dužnost obnaša bez zasnivanja radnog odnosa
 • Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja na održavanju kolnika od kamenog materijala u 2013/2014. godini
 • Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja na održavanju horizontalne signalizacije u 2013/2014. godini
 • Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja na održavanju javne rasvjete u 2013/2014. godini
 • Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine
 • Poslovnik o radu Gradskog vijeća Grada Požege

Datum objave: 21.06.2013.

AKTI GRADONAČELNIKA

 • Zaključak o financijskoj potpori Povijesnoj postrojbi „Trenkovi panduri“
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za Rukometni klub Požega
 • Zaključak o financijskoj potpori  za organizaciju 14. memorijalnog rukometnog turnira  „Željko Turkalj“
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi dragovoljaca i veterana Domovinskog rata RH, Podružnici Požeško-slavonske županije   
 • Zaključak o financijskoj potpori Turističkoj zajednici Grada Požege
 • Zaključak u svezi dodjele financijske potpore Twirling klubu Požega
 • Zaključak u svezi plaćanja kotizacije Središnjem koordinacijskom odboru Akcije GRADOVI I OPĆINE – PRIJATELJI DJECE za 2013. godinu
 • Zaključak o  financijskoj potpori MK Independent
 • Zaključak o  financijskoj potpori Društvu „Sveti Grgur“
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi specijalne policije iz Domovinskog rata „Trenk“ Požega           
 • Zaključak o pokroviteljstvu i financijskoj potpori Biciklističkom klubu „LUKS Racing team“
 • Zaključak o financijskoj potpori GKUD-u „Požega“

Datum objave: 31.05.2013.

AKTI GRADONAČELNIKA

 • Odluka o izdavanju  brisovnog  očitovanja  za stan u Požegi, ulica Mesnička 4
 • Odluka o izdavanju  brisovnog  očitovanja  za stan u Požegi, ulica Eugena Kvaternika 119
 • Zaključak o davanju suglasnosti za adaptaciju poslovnog prostora
 • Zaključak o poslovnoj suradnji na zajedničkom izdanju knjige „Vjekoslav Babukić: Osnova slovnice slavjanske narečja ilirskoga”
 • Zaključak o  financijskoj potpori Konjogojstvenoj udruzi „Vallis Aurea"
 • Zaključak o dodjeli  financijske potpore Požeškom športskom savezu za dodjelu stipendija vrhunskim športašima
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi Hrvatskih dragovoljaca  Domovinskog rata, Gradski ogranak Požega
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi dragovoljaca i veterana Domovinskog rata RH, Podružnici Požeško-slavonske županije
 • Zaključak o dodjeli  financijske potpore Judo klubu „Judokan“
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Odbojkaškom klubu „Sokol“ Požega
 • Odluka o izravnom ugovaranju nabave robe – nabava i dobava presadnica za sadnju u gradu Požegi
 • Zaključak o pokroviteljstvu i dodjeli financijske potpore Institutu za migracije i narodnosti iz Zagreba
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi roditelja poginulih branitelja Domovinskog rata Grada Požege
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi uzgajivača malih životinja Požega
 • Odluka o izravnom ugovaranju nabave radova na održavanju vertikalno podizne platforme
 • Odluka o kupnji nekretnine u k.o. Požega
 • Zaključak o financijskoj potpori Ličko zavičajnom društvu Vila Velebita Požega
 • Zaključak o financijskoj potpori Plesnoj radionici Ilijane Lončar
 • Zaključak o financijskoj potpori Plesnom klubu Boa
 • Zaključak o financijskoj potpori Plesnom studiju Marine Mihelčić
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi KAMP (Kulturna Alternativna Mladež Požege)
 • Zaključak o financijskoj potpori Turističkoj zajednici Grada Požege
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi Hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata Požeško-slavonske županije
 • Zaključak o  financijskoj potpori Gradskom šahovskom klubu Požega
 • Odluka o imenovanju ovlaštenih predstavnika javnog naručitelja – Grada Požege u otvorenom postupku javne nabave izvođenja radova na sanaciji Ulice Snježne Gospe u Požegi
 • Odluka o imenovanju ovlaštenih predstavnika javnog naručitelja – Grada Požege u otvorenom postupku javne nabave izvođenja radova na sanaciji Ulice Vjekoslava Babukića u Požegi
 • Zaključak o financijskoj potpori Povijesnoj postrojbi „Trenkovi panduri“
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Boksačkom klubu „Graciano“ Požega Zaključak o financijskoj potpori GFR FILM VIDEO
 • Zaključak u svezi financijske potpore Klubu liječenih alkoholičara Požega
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu gluhih
 • Zaključak o financijskoj potpori Big bandu Požega
 • Zaključak o davanju prethodne suglasnosti Tekiji d.o.o.
 • Odluka o imenovanju ovlaštenih predstavnika javnog naručitelja-Grada Požege u  pregovaračkom postupku javne nabave bez prethodne objave za izvođenje dodatnih radova na rekonstrukciji i dogradnji Glazbene škole Požega  
 • Zaključak o dodjeli  financijske potpore GD „Sokol“
 • Zaključak u svezi realizacije  projekta „28 Stelle"
 • Zaključak o financijskoj potpori GKUD-u „Požega“
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi Hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata, Gradski ogranak Požega
 • Zaključak u svezi realizacije  projekta „28 Stelle"
 • Zaključak u svezi davanja suglasnosti za sklapanje Aneksa Predugovoru o darovanju KLASA: 940-01/13-01/22 URBROJ: 2177/01-04/07-13-3. od 10. svibnja 2013. godine
 • Zaključak u svezi davanja suglasnosti za sklapanje Aneksa Predugovoru o darovanju KLASA: 940-01/13-01/24 URBROJ: 2177/01-04/07-13-3. od 10. svibnja 2013. godine
 • Zaključak u svezi davanja suglasnosti za sklapanje Aneksa Predugovoru o darovanju KLASA: 940-01/13-01/20 URBROJ: 2177/01-04/07-13-3. od 10. svibnja 2013. godine
 • Zaključak u svezi davanja suglasnosti za sklapanje Aneksa Predugovoru o darovanju KLASA: 940-01/13-01/21 URBROJ: 2177/01-04/07-13-3. od 10. svibnja 2013. godine
 • Odluka o izravnom ugovaranju nabave usluge – izrada 20 geodetskih podloga za legalizaciju objekata u vlasništvu Grada Požege
 • Odluka o izravnom ugovaranju nabave usluge izrade projekta za legalizaciju objekata u vlasništvu Grada Požege
 • Odluka o izravnom ugovaranju nabave radova  na dopuni javne rasvjete u naselju Stara Lipa  49. 48.
 • Odluka o izravnom ugovaranju nabave radova  na rekonstrukciji javne rasvjete u Ulici Pavla radića u Požegi
 • Odluka o izravnom ugovaranju nabave radova  na rekonstrukciji javne rasvjete – most na rijeci Orljavi u Požegi
 • Odluka o izravnom ugovaranju nabave radova na sanaciji kolnika u Ulici Vatroslava Lisinskog u Požegi
 • Rješenje o razrješenju člana Savjetodavno-stručnog tijela Gradonačelnika Grada Požege
 • Odluka o imenovanju ovlaštenih predstavnika javnog naručitelja – Grada Požege u otvorenom postupku javne nabave električne energije
 • Odluka o imenovanju ovlaštenih predstavnika javnog naručitelja – Grada Požege u otvorenom postupku javne nabave usluga – zaštitarske usluge tjelesne zaštite

AKTI TURISTIČKE ZAJEDNICE

 • Odluka u svezi Izvješća Turističkog vijeća Turističke zajednice Grada Požege o poslovanju u 2012. godini
 • Odluka u svezi Izvješća Predsjednika Turističke zajednice Grada Požege o poslovanju Turističkog vijeća Grada Požege u 2012. godini
 • Odluka u svezi Izvješća Nadzornog odbora Turističke zajednice Grada Požege o poslovanju u 2012. godini

Datum objave: 30.04.2013.
AKTI GRADONAČELNIKA

 • Odluka o raspisivanju natječaja za prodaju  stana u vlasništvu Grada Požege
 • Odluku o operativnom Planu rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola Grada Požege u 2013. godini
 • Odluku o izmjeni Odluke o visini zakupnine za zakup javnih površina i neizgrađenog građevinskog zemljišta
 • Zaključak o financijskoj potpori Boćarskom klubu „Smrik“ Golobrdci
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za dodjelu stipendija vrhunskim športašima
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Moto klubu Požega Promet
 • Zaključak o dodjeli  financijske potpore ŽOK „Vallis Aurea“
 • Zaključak o dodjeli  financijske potpore Kickboxing klubu Bushido
 • Zaključak o dodjeli  financijske potpore NK Požega
 • Zaključak o financijskoj potpori Hrvatskom Viteškom Redu Templara O.S.M.T.H. – Veliki priorat u Požegi
 • Odluka o imenovanju ovlaštenih predstavnika javnog naručitelja – Grada Požege u otvorenom postupku  javne nabave izvođenja radova na rekonstrukciji potpornog zida u Ulici Grgin dol u Požegi
 • Zaključak o  financijskoj potpori Konjogojstvenoj udruzi „Vallis Aurea“
 • Zaključak o financijskoj potpori Matici umirovljenika Grada Požege
 • Zaključak o financijskoj potpori Povijesnoj postrojbi „Trenkovi panduri“
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi dragovoljaca i veterana Domovinskog rata RH, Podružnici Požeško-slavonske županije
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi dragovoljaca i veterana Domovinskog rata RH, Podružnici Požeško-slavonske županije
 • Zaključak o  financijskoj potpori Udruzi Dan Motora Požega
 • Zaključak o  pokroviteljstvu i financijskoj potpori Udruzi Dan Motora Požega
 • Odluku o izravnom ugovaranju nabave radova na izradi i ugradnji urbane opreme na Groblje Krista Kralja u Požegi
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu
 • Odluku o izravnom ugovaranju nabave robe - nabava opreme za dječja igrališta
 • Zaključak o dodjeli  financijske potpore Požeškom športskom savezu
 • Zaključak o dodjeli  financijske potpore Požeškom športskom savezu
 • Zaključak o dodjeli  financijske potpore Boksačkom klubu „Graciano“
 • Odluka o imenovanju odgovorne osobe za praćenje pripreme projekta Obnova i izgradnja turističko-sportsko-rekreativno-zdravstvenog kompleksa-Gradski bazeni Požega
 • Odluka o imenovanju odgovorne osobe za praćenje pripreme projekta Rekonstrukcije Gradskog muzeja u Požegi
 • Zaključak o dodjeli  financijske potpore Ženskom rukometnom klubu Požega
 • Zaključak o dodjeli  financijske potpore Judo klubu „Judokan“
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore NK Dinamo Vidovci
 • Plan  o izmjeni i dopuni Plana stručnog osposobljavanja  za rad bez zasnivanja radnog  Odnosa u upravnim tijelima Grada Požege u 2013. godini
 • Zaključak o  financijskoj potpori Autoprijevozu „Rich“, Turistička agencija „Rich Tours“ iz Završja
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi dragovoljaca i veterana Domovinskog rata RH, Podružnici Požeško-slavonske županije
 • Odluka o imenovanju ovlaštenih predstavnika javnog naručitelja - Grada Požege u otvorenom postupku javnog nadmetanja za nabavu informatičke i ostale tehničke opreme za Glazbenu školu Požega
 • Odluka o imenovanju ovlaštenih predstavnika javnog naručitelja - Grada Požege u otvorenom postupku javnog nadmetanja za nabavu glazbenih instrumenata i glazbene opreme za Glazbenu školu Požega
 • Odluka o imenovanju ovlaštenih predstavnika javnog naručitelja - Grada Požege u otvorenom postupku javnog nadmetanja za nabavu namještaja za Glazbenu školu Požega
 • Odluka o imenovanju ovlaštenih predstavnika javnog naručitelja - Grada Požege u otvorenom postupku javnog nadmetanja za nabavu opreme za tonski studio za Glazbenu školu Požega
 • Odluka o imenovanju ovlaštenih predstavnika javnog naručitelja – Grada Požege u otvorenom postupku javne nabave izvođenja radova na sanaciji nogostupa u Ulici Pavla Radića u Požegi
 • Odluka o imenovanju ovlaštenih predstavnika javnog naručitelja – Grada Požege u otvorenom postupku javne nabave izvođenja radova na sanaciji odvojka Ulice Tina Ujevića u Požegi
 • aključak o financijskoj potpori Društvu  energetičara Požega
 • Zaključak o financijskoj potpori Društvu  za edukaciju van okvira
 • Program o izmjeni i dopuni Programa stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi HVIDR-a Požega odnosa u Upravnim tijelima Grada Požege u 2013. godini
 • Zaključak u svezi financijske potpore Udruzi osoba s invaliditetom Grada Požega i Županije Požeško-slavonske
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Športskoj udruzi slijepih Grada Požege i Požeško-slavonske županije „Zlatna dolina“
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi Požeške mažoretkinje
 • Odluka o imenovanju ovlaštenih predstavnika javnog naručitelja-Grada Požege u  pregovaračkom postupku javne nabave bez prethodne objave za radove na izolaciji fasade Sportske dvorane Grabrik
 • Zaključak o pokroviteljstvu nad Dječjim festivalom tambura Požega 2013
 • Zaključak  o financijskoj potpori  Kickboxing klubu Bushido Požega
 • Zaključak o financijskoj potpori Plesnoj radionici Ilijane Lončar
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi vinogradara i voćara „Stjepan Koydl“
 • Zaključak o financijskoj potpori Povijesnoj postrojbi „Trenkovi panduri“
 • Zaključak o dodjeli  financijske potpore ŠNK Slavoniji
 • Odluka o imenovanju ovlaštenih predstavnika javnog naručitelja - Grada Požege u otvorenom postupku javnog nadmetanja za nabavu računalnog sustava i programskih paketa
 • Zaključak o izmjeni Zaključka od  11. travnja 2013. godine
 • Zaključak  o prihvaćanju  pokroviteljstva  nad 2. malonogometnim turnirom UHDDR-a
 • Zaključak  o  financijskoj potpori Udruzi Požeške mažoretkinje
 • Zaključak o  dodjeli financijske potpore Ženskom odbojkaškom klubu „Vallis Aurea“
 • Zaključak o   financijskoj potpori Hrvatskoj Paneuropskoj uniji, Ogranak Požega
 • Odluka o imenovanju ovlaštenih predstavnika javnog naručitelja-Grada Požege u  pregovaračkom postupku javne nabave bez prethodne objave za građevinsko-obrtničke radove na uređenju sanitarnih čvorova i svlačionica u Sportskoj dvorani Grabrik ………………………
 • Zaključak  o dodjeli  financijske potpore GD „Sokol“
 • Zaključak o određivanju  predstavnika Grada Požege u Nadzornom odboru Autoprometnog poduzeća d.d  Požega
 • Zaključak u svezi dodjele financijske potpore Miroslavu Kolobariću
 • Zaključak o financijskoj potpori Oldtimer clubu „Trophy“
 • Zaključak o dodjeli  financijske potpore GD „Sokol“
 • Zaključak  o dodjeli  financijske potpore GD „Sokol"
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi Hrvatskih dragovoljaca  Domovinskog rata, Gradski ogranak Požega
 • Zaključak o   financijskoj potpori  Taekwon-do clubu „Gimnazija“ – Požega
 • Zaključak o  financijskoj potpori Ličko zavičajnom društvu Vila Velebita Požega
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi roditelja poginulih branitelja Domovinskog rata Grada Požege
 • Zaključak u svezi plaćanja kotizacije Središnjem koordinacijskom odboru Akcije GRADOVI I OPĆINE –PRIJATELJI DJECE za 2013. godinu
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Ženskom odbojkaškom klubu „Vallis Aurea“
 • Zaključak u svezi financijske potpore Društvu multipleskleroze Požega …

Datum objave: 26.03.2013.
AKTI GRADONAČELNIKA

 • Sporazum o promjeni granica Grada Požege i Općine Velika
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi Pravo na rad
 • Zaključak o dodjeli  financijske potpore Požeškom športskom savezu
 • Zaključak o dodjeli  financijske potpore Požeškom športskom savezu
 • Zaključak o financijskoj potpori Turističkoj zajednici Grada Požege
 • Odluka o izravnom ugovaranju nabave usluge osiguranja imovine Grada Požege za razdoblje od 01. ožujka 2013. do 01. ožujka 2014. godine
 • Zaključak o  financijskoj potpori Twirling klubu Požega
 • Zaključak u svezi darovanja, korištenja i čuvanja svečanog zastora
 • Zaključak u svezi dodjele financijske potpore Danijelu Parac
 • Zaključak u svezi dodjele financijske potpore Ani Ticl iz Velike
 • Zaključak u svezi  financijske potpore Letačkom klubu „Bumbar“ iz Požege
 • Zaključak o dodjeli  financijske potpore BK Graciano
 • Zaključak o financijskoj potpori Savjetu mladih Grada Požege
 • Zaključak o davanju suglasnosti Tekiji d.o.o. za izvođenje radova na Groblju Krista Kralja
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore ŠD „Lopta“ za rukometni turnir  „Požeški dječaci -
 • Zaključak o financijskoj potpori Auto moto klubu POŽEGA
 • Zaključak o  financijskoj potpori Udruzi Komušana i prijatelja Komušine Brestovac
 • Zaključak u svezi financijske potpore Društvu multiple skleroze Požega
 • Odluka o izravnom ugovaranju nabave limarskih radova na Sportskoj dvorani Grabrik u Požegi  
 • Zaključak o  financijskoj potpori Udruzi Požeške mažoretkinje
 • Zaključak o dodjeli  financijske potpore Košarkaškom klubu Požega
 • Zaključak o predlaganju člana u Počasni odbor za  pripremu i provedbu programa kojima će  se obilježiti 2013. godina „Godina Milke Trnine“
 • Zaključak o financijskoj potpori Plesnoj radionici Ilijane Lončar
 • Zaključak o financijskoj potpori Plesnoj radionici Ilijane Lončar
 • Odluka o izravnom ugovaranju nabave univerzalne poštanske usluge za potrebe Gradske uprave Grada Požege u 2013. godini
 • Zaključak o davanju suglasnosti  na sudjelovanje u partnerstvu u provedbi aktivnosti projekta „Jačanje regionalnih i lokalnih struktura za podršku razvoju civilnog društva“
 • Zaključak o zaključenju ugovora o najmu stana
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi roditelja poginulih branitelja Domovinskog rata Grada Požege
 • Zaključak o pokroviteljstvu, te dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu
 • Zaključak o financijskoj potpori Savjetu mladih Grada Požege …
 • Zaključak o financijskoj potpori Auto moto klubu POŽEGA
 • Zaključak o financijskoj potpori Povijesnoj postrojbi „Trenkovi panduri“
 • Zaključak o pokroviteljstvu i financijskoj potpori Požeškom športskom savezu
 • Odluka o izdavanju  brisovnog  očitovanja  za stan u Požegi, ulica Stjepana Radića 29
 • Odluka o sufinanciranju unutarnjeg linijskog prijevoza na području Grada Požege
 • Pravilnik o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva u Gradu Požegi u 2013. godini
 • Odluka o operativnom Planu rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja osnovnih škola Grada Požege u 2013. godini
 • Zaključak u svezi dodjele financijske potpore Mateju Skuzin
 • Odluka o primanju na dar nekretnine u k.o. Šeovci
 • Odluka o kriterijima za financiranje Javne vatrogasne postrojbe Grada Požege za 2013. godinu
 • Zaključak o sklapanju ugovora o uspostavi etažnog vlasništva
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Moto klubu „Požega Promet“
 • Zaključak o dodjeli  financijske potpore Twirling klubu Požega
 • Zaključak o financijskoj potpori Turističkoj zajednici Grada Požege
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi Rusa Slavoniji
 • Zaključak o dodjeli  financijske potpore MNK Bonita
 • Zaključak o dodjeli  financijske potpore ŠNK „Slavonija“
 • Zaključak o dodjeli  financijske potpore ŠNK „Slavonija“
 • Odluka o zaključenju prijenosne isprave – Sesar Ljilja
 • Plan o izmjeni Plana stručnog osposobljavanja  za rad bez zasnivanja radnog odnosa  u upravnim tijelima Grada Požege u 2013. godini
 • Program o izmjeni Programa stručnog osposobljavanja  za rad bez zasnivanja radnog odnosa  u  Upravnim tijelima Grada Požege u 2013. godini
 • Zaključak u svezi dodjele financijske potpore Danijelu Parac
 • Zaključak o  financijskoj potpori MK Independent
 • Zaključak o dodjeli  financijske potpore Judo klubu „Judokan“
 • Zaključak o dodjeli  financijske potpore Nogometnom klubu „Požega“
 • Zaključak o dodjeli  financijske potpore Ženskom odbojkaškom klubu „Vallis Aurea“
 • Zaključak o  financijskoj potpori  Udruzi gluhih i nagluhih Nova Gradiška
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi specijalne policije iz Domovinskog rata „Trenk“ Požega
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi specijalne policije iz Domovinskog rata „Trenk“ Požega
 • Zaključak o financijskoj potpori Boćarskom klubu „Smrik“ Golobrdci

Ispravak

 • Ispravak Izmjena i dopuna Proračuna Grada Požege za 2012. godinu sa Projekcijama za 2013. - 2014. godinu i Planom razvojnih programa Grada Požege za 2012. – 2014. godinu….

Datum objave: 25.02.2013.
AKTI GRADONAČELNIKA

 • Odluka o izravnom ugovaranju nabave staklarskih radova na sanaciji fasade na SD Grabrik u Požegi
 • Zaključak o pokroviteljstvu, te dodjeli financijske potpore Športskoj udruzi slijepih Grada Požege i Požeško-slavonske županije „Zlatna dolina“
 • Zaključak u svezi financijske potpore Letačkom klubu „Bumbar“ iz Požege
 • Zaključak u svezi financijske potpore Klubu liječenih alkoholičara Požega
 • Odluka o imenovanju ovlaštenih predstavnika javnog naručitelja – Grada Požege u otvorenom postupku  javne nabave izvođenja radova na izradi, dopremi i ugradnji centralnog križa na Groblju Krista Kralja u Požegi
 • Zaključak o financijskoj potpori Radio amaterskom klubu „Vallis Aurea“
 • Zaključak u svezi financijske potpore Invalidskoj udruzi „ILCO“ Požega
 • Zaključak u svezi dodjele financijske potpore Danijelu Parac
 • Zaključak u svezi provedbe Ugovora o zamjeni nekretnina od 27. svibnja 2003. godine sklopljenim između Grada Požege i Milana Skorupa
 • Plan  stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa u upravnim tijelima Grada Požege u 2013. godini  
 • Program stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Upravnim tijelima Grada Požege u 2013. godini
 • Plan prijma u službu vježbenika u Upravna tijela Grada Požege u 2013. godini
 • Odluka o itinireru (smjeru kretanja) linijskog prijevoza putnika
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Nogometnom klubu Požega
 • Odluka o davanju na korištenje poslovnog prostora
 • Zaključak o pokroviteljstvu, te dodjeli financijske potpore Obrtničkoj komori Požeško-slavonske županije
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi dragovoljaca i veterana Domovinskog rata RH, Podružnici Požeško-slavonske županije
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi antifašističkih boraca i antifašista Požega
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za dodjelu stipendija vrhunskim športašima
 • Zaključak o financijskoj potpori Povijesnoj postrojbi „Trenkovi panduri“
 • Zaključak o financijskoj potpori Povijesnoj postrojbi „Trenkovi panduri“
 • Zaključak o financijskoj potpori Povijesnoj postrojbi „Trenkovi panduri“
 • Pravilnik o stručnom osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa
 
 
Powered by Phoca Download

Grad Požega, Trg Sv. Trojstva 1, 34000 Požega - Hrvatska
Email: info@pozega.hr - Telefon: 034 / 311 300 Fax: - 034 / 311 344
Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama je od 7:30 do 14:30 sati od ponedjeljak do petka

OIB: 95699596710, MB: 02575957, Žiro račun: HR81 2360000-1835100008