Grad Požega, Trg Sv. Trojstva 1, 34000 Požega

Dokumenti

Službeni dokumenti

Na temelju članka 8. i članka 35. stavka 1. točke 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, broj: 33/01, 60/01. - vjerodostojno tumačenje, 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11. i 144/12.), Gradsko vijeće Grada Požege, na 22. sjednici, održanoj dana, 08. veljače 2013. godine, donijelo je  STATUT GRADA POŽEGE koji je objavljen u Službenim novinama br. 03/2014 od 15. veljače 2013. god.

IZMJENE I DOPUNE STATUTA:

Objavljeno u Službenim novinama br. 05/2014 od 17. veljače 2014. god.

Objavljeno u Službenim novinama br. 19/2013 od 27. studenog 2013. god.

 

Na temelju članka 33. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, broj: 19/13. - pročišćeni tekst), te članka 36. stavka 1. alineje 1. Statuta Grada Požege (Službene novine Grada Požege, broj: 03/13.), Gradsko vijeće Grada Požege na 1. sjednici, održanoj dana, 20. lipnja 2013. godine, donijelo je Poslovnik o radu Gradskog vijeća Grada Požege koji je objavljen u Službenim novinama br. 9/2013 od 24. lipnja 2013. god.

IZMJENE I DOPUNE POSLOVNIKA:

Objavljeno u Službenim novinama br. 19/2013 od 27. studenog 2013. god

Objavljeno u Službenim novinama br. 05/2014 od 17. veljače 2014. god

 

 
 
Powered by Phoca Download

Grad Požega, Trg Sv. Trojstva 1, 34000 Požega - Hrvatska
Email: info@pozega.hr - Telefon: 034 / 311 300 Fax: - 034 / 311 344
Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama je od 7:30 do 14:30 sati od ponedjeljak do petka

OIB: 95699596710, MB: 02575957, Žiro račun: HR81 2360000-1835100008