Grad Požega, Trg Sv. Trojstva 1, 34000 Požega

Dokumenti

Isteklo

Rang lista učenika...


JAVNI NATJEČAJ

za dodjelu stipendija darovitim učenicima srednjih škola za školsku godinu 2019./2020.

Grad Požega dodijelit će tri (3) stipendije u iznosu od 500,00 kuna, mjesečno za školsku godinu 2019./2020. darovitim učenicima srednjih škola koji imaju prebivalište na području Grada Požege (u nastavku teksta: učenici).
Pravo sudjelovanja na javnom natječaju imaju učenici koji:
- su redoviti učenici 2. - 4. razreda srednje škole
- imaju prebivalište na području grada Požege najmanje 5 godina
- imaju prosjek ocjena najmanje 4,50
- su državljani Republike Hrvatske.

Odluka o stipendiranju učenika...

Ispravak Odluke o stipendiranju učenika...

Izmjene i dopune Odluke o stipendiranju učenika...

Obrazac za prijavu...

Rok za podnošenje prijava je do 4. studenoga 2019. godine.

 

JAVNI POZIV
za pohađanje u edukacijama

Pozivaju se mladi do 29 godina nezaposleni više od 6 mjeseci i osobe starije od 30 godina nezaposlene više od 12 mjeseci, s minimalno četverogodišnjom srednjom školom, s područja Požeško-slavonske županije da dostave prijave za pohađanje edukacija:

• VERIFICIRANE PROGRAME OBRAZOVANJA
o Program obrazovanja za voditelja seoskog (ruralnog, agro) turizma
- 15 sudionika
(obrazovanjem sudionici će steći određena poduzetničko-marketinška znanja i vještine za vođenje poslovanja seoskog (ruralnog, agro) turizma, kako osnovati i registrirati OPG, kako voditi komercijalno poslovanje, kako izraditi poslovni plan planirati proizvodnju, pratiti uspješnost proizvodnih procesa, kontrolirati troškove OPG-a, plasirati vlastite proizvode i usluge na tržištu).
- trajanje 20 dana.
o Program obrazovanja za turističkog animatora
- 15 sudionika
(obrazovanjem sudionici će moći samostalno osmisliti i izvoditi programe provođenja slobodnog vremena gostiju, komunikacija i interakcija sa gostima, osmisliti dnevne i večernje sportske, zabavne i kulturne sadržaje, za djecu i odrasle).
- trajanje 22 dana.

• Po završetku svih traženih smjerova osposobljavanja polaznicima se uručuju uvjerenja/certifikati o završenom osposobljavanju koje potvrđuju stečene kompetencije stečene obrazovanjem, a koje je moguće upisati u e-radnu knjižicu
• Sudionicima je osiguran objed tijekom trajanja obrazovanja
• Sudionicima će se izvršiti refundacija mjesečne autobusne karte tijekom trajanja obrazovanja
• Nakon uspješno završenih obrazovanja organizirati će se studijsko putovanje u Sloveniju
• Mjesto održavanja osposobljavanja: Požega
• Trajanje osposobljavanja: do listopada 2020. godine

Pozivaju se građani, poduzeća i druge pravne osobe, vijećnici Gradskog vijeća Grada Požege, Gradonačelnik Grada Požege i mjesni odbori da u pismenom obliku s obrazloženjem dostave svoje prijedloge za dodjelu javnih priznanja Grada Požege u 2021. god.

Poziv vrijedi do 15. siječnja 2021. godine.

Proćišćeni tekst sa izmjenama i dopunama Odluke o javnim priznanjima Grada Požege...

 J A V N I   N A T J E Č A J
ZA PRODAJU GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA GOSPODARSKE NAMJENE U PODUZEZNIČKOJ ZONI

I. GRAD POŽEGA PRODAJE GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE UPODUZETNIČKOJ ZONI u Industrijskoj ulici u Požegi:

Lokacija
 
 k.č.br.   Površina  (m2) Oznaka nekretnine Opremljenost
(komunalna  infrastruktura) 

Podaci iz prostorno-planske dokumentacije

/ cijena po m2 u kunama

Početna cijena

(kn/m2)

Ukupna početna cijena ( kn)
Obrtnička ulica 4274/15 2573 Oranica Arslanovci

Dostupna je sva komunalna infrastruktura,

priključaka na parceli nema

G - gospodarska namjena 7,00 18.011,00
Industrijska ulica 4482/2 1702

Oranica Gradsko područje

Dostupna je sva komunalna infrastruktura,

priključaka na parceli nema

G - gospodarska namjena 7,00 11.914,00

 

 II. NATJEČAJ SE PROVODI prikupljanjem zatvorenih pisanih ponuda.

III. UVJETI JAVNOG NATJEČAJA
Pravo sudjelovanja u natječaju imaju sve fizičke i pravne osobe, uz uvjet da su podmirile obveze prema proračunu Grada Požege i državnom proračunu.
Za sudjelovanje na javnom natječaju obvezno je izvršiti uplatu jamčevine u visini od 20% ukupne početne cijene zemljišta, na IBAN Grada Požege, broj: HR8123600001835100008, s pozivom na broj: HR68 7706-OIB.

Rok za dostavu prijava je 8. travnja 2021. godine do 14,00 sati.

JAVNI POZIV
za predlaganje kandidata za članove Partnerskog vijeća urbanog područja grada Požege zbog sudjelovanja u donošenju Strategije razvoja urbanog područja grada Požege za financijsko razdoblje od 2021. do 2027. godine

     Grad Požega, prema odredbama Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (Narodne novine, broj: 147/14., 123/17. i 118/18.) kao nositelj izrade Strategije razvoja urbanog područja osniva Partnersko vijeće za urbano područje grada Požege, sukladno Uredbi o osnivanju, sastavu, djelokrugu i načinu rada partnerskih vijeća (Narodne novine, broj: 103/15.) .

     Uz Grad Požegu kao središta urbanog područja, u sastav urbanog područja grada Požege prema konačnom prijedlogu ulaze Grad Pleternica, Općina Jakšić, Općina Brestovac, Općina Velika i Općina Kaptol. Nakon ustrojavanja urbanog područja, Zakon je propisao obvezu izrade Strategije razvoja urbanog područja koja predstavlja temeljni strateški dokument kojim se određuju ciljevi i prioriteti razvoja za urbano područje.
Nositelj izrade Strategije razvoja urbanog područja, sukladno Zakonu, za urbano područje grada Požege je Grad Požega kao grad koji je središte urbanog područja.

     Partnersko vijeće za urbano područje grada Požege osniva se kao savjetodavno tijelo, s ciljem utvrđivanja zajedničkih prioriteta na razini urbanog područja, predlaganja strateških projekata za razvoj urbanog područja te njihove provedbe i praćenja te obavljanja drugih poslova u skladu sa Uredbom. Članovi Partnerskog vijeća za urbano područje doprinose strateškom planiranju razvoja urbanog područja, sudjelujući u partnerskim konzultacijama tijekom izrade i provedbe razvojne Strategije.
Članovi Partnerskog vijeća za urbano područje imenuju se za razdoblje trajanja Strategije razvoja urbanog područja.

Rok za podnošenje prijava je do: 10. siječnja 2022. godine

Pomoć u kući - Poziv na iskaz interesa starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju

 

     U sklopu projekta „PUK31“ Grad Požega objavljuje poziv za korištenje besplatne pomoći u kući u trajanju od šest mjeseci (1.10.2022. – 28.3.2023.).
Na poziv na iskaz interesa za pomoć u kući mogu se prijaviti starije osobe i osobe u nepovoljnom položaju s područja grada Požege i prigradskih naselja.
Ukoliko u kućanstvu žive supružnici koji oboje trebaju pomoć, molimo ispunite dva obrasca (za svaku osobu posebno).

     Pomoć u kući u sklopu projekta „PUK31“ obuhvaća sljedeće aktivnosti:
       - pomoć u dostavi namirnica
       - pomoć u pripremi obroka u kućanstvu
       - pomoć u održavanju čistoće stambenog prostora/domova krajnjih korisnika
       - pomoć pri oblačenju i svlačenju
       - briga o higijeni
       - pomoć u socijalnoj integraciji
       - pomoć u posredovanju u ostvarivanju raznih prava (dostava lijekova, plaćanje računa, dostava pomagala i sl.)
       - pružanje podrške korisnicima kroz razgovore i druženje te uključivanje u društvo
       - pratnja i pomoć u raznim društvenim aktivnostima.

Zahtjev...

Izjava...

Rok za prijave je do: 22. rujna 2022. godine

Lista reda prvenstva studenti...


JAVNI NATJEČAJ

za dodjelu stipendija studentima s područja Grada Požege za akademsku godinu 2019./2020.

Grad Požega dodijelit će dvadeset (20) stipendija u iznosu od 1.000,00 kuna mjesečno za akademsku godinu 2019./2020., studentima koji imaju prebivalište na području Grada Požege.
Pravo sudjelovanja na javnom natječaju imaju studenti koji:
- imaju prebivalište na području grada Požege
- studiraju izvan mjesta prebivališta (izvan grada Požege)
- imaju status redovnog studenta
- imaju prosjek ocjena na studiju najmanje 3,00 odnosno da u srednjoškolskom obrazovanju imaju prosjek ocjena najmanje 3,5
- imaju hrvatsko državljanstvo
- nisu korisnici druge stipendije ili studentskog kredita.

Pravilnik o stipendiranju...

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o stipendiranju...

Obrazac za prijavu...

 

Rok za prijave je do 4. studenog 2019. godine

J A V N I  P O Z I V
za prodaju posječene drvne mase

Prodaja posječene drvne mase (bagremik) u vlasništvu Grada Požege, koja se nalazi na adresi Vilima Justa bb u Požegi, na nekretninama katastarskih oznaka k.č br. 3510/2, 3510/4, 3510/48, 3510/49, 3510/50, 3510/51 u k.o. Požega, po sortimentima i količinama kako je to naznačeno u nastavku ovoga Javnog poziva. Sva drvna masa je bagremovo sječeno stablo, ukupne količine 350,00 m³, rezano na duljinu od 1m', a složeno na hrpe od 2 do 3 prostorna metra.

Rok za dostavu ponuda je 23.travanj 2020. do 12.00 h.

Prodaja će se vršiti u količini od min 2,00m³ do max. 10,00 m³.
Cijena je fiksna i iznosi 150,00 kn/m³ sa PDV-om.

LISTA REDA PRVENSTVA
ZA IZBOR KORISNIKA STIPENDIJE U AKADEMSKOJ GODINI 2020./2021.

Povjerenstvo za dodjelu stipendija Grada Požege utvrdilo je Listu reda prvenstva za izbor korisnika stipendije u akademskoj godini 2020./2021.

Lista...

Izmjena liste...


JAVNI NATJEČAJ

za dodjelu stipendija studentima s područja Grada Požege za akademsku godinu 2020./2021.

Grad Požega dodijelit će dvadeset (20) stipendija u iznosu od 1.000,00 kuna mjesečno za akademsku godinu 2020./2021., studentima koji imaju prebivalište na području Grada Požege.
Pravo sudjelovanja na javnom natječaju imaju studenti koji:
- imaju prebivalište na području grada Požege
- studiraju izvan mjesta prebivališta (izvan grada Požege)
- imaju status redovnog studenta
- imaju prosjek ocjena na studiju najmanje 3,00 odnosno da u srednjoškolskom obrazovanju imaju prosjek ocjena najmanje 3,5
- imaju hrvatsko državljanstvo
- nisu korisnici druge stipendije ili studentskog kredita.

Pravilnik o stipendiranju...

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o stipendiranju...

Obrazac za prijavu...

 

Rok za prijave je do 6. studenog 2020. godine

Pozivaju se građani, poduzeća i druge pravne osobe, vijećnici Gradskog vijeća Grada Požege, Gradonačelnik Grada Požege i mjesni odbori da u pismenom obliku s obrazloženjem dostave svoje prijedloge za dodjelu javnih priznanja Grada Požege u 2022. god.

Poziv vrijedi do 15. siječnja 2022. godine.

Proćišćeni tekst sa izmjenama i dopunama Odluke o javnim priznanjima Grada Požege...

Poziv za dostavu informativne ponude - izrada dokumentacije o nabavi za postupak javne nabave opreme i usluga za implementaciju projekta “Smart City Požega” - uvođenje digitaliziranih i pametnih javnih usluga na području Grada Požege

Pozivamo vas da nam dostavite informativnu ponudu za izradu dokumentacije o nabavi za postupak javne nabave opreme i usluga za implementaciju projekta “Smart City Požega” - uvođenje digitaliziranih i pametnih javnih usluga na području Grada Požege sukladno projektnom zadatku i troškovniku koji su sastavni dio ovog poziva.

Projektni zadatak...

Troškovnik...

Poziv vrijedi do: 23. veljače 2022. godine

JAVNI POZIV
za iskazivanjem interesa udruga s područja Požege za upravljanje požeškim Odmaralištem u mjestu Baška

     Predmet ovog javnoga poziva je iskazivanje interesa udruga s područja Požege (u nastavku teksta: udruge) za upravljanjem požeškim odmaralištem Baškom na otoku Krku (u nastavku teksta: Odmaralište).
Cilj javnoga poziva je ispitivanje zanimanja zainteresiranih udruga za upravljanjem Odmaralištem što dokazuju raspoloživim vlastitim resursima potrebnim za funkcioniranje Odmarališta.

     Odmaralište je u naravi zgrada u Ulici Emila Geistlicha 44, u mjestu Baška, na otoku Krku, u Primorsko-goranskoj županiji koja je izgrađena na nekretnini označenoj kao k.č.br. 3302, k.o. Baška-nova, zemljišno-knjižnog opisa stambena zgrada i dvorište ukupne površine od 701 m². Predmetna zgrada sastoji se od prizemlja, prvog i drugog kata, ukupne površine od 576,17 m².

Rok za podnošenje prijava je do: 17. ožujka 2022.

JAVNI POZIV
za zakup javne površine


     Grad Požega daje u zakup putem javnog poziva javnu površinu, nekretninu k.č.br. 542/1, k.o. Požega, ukupne površine 4.555,00 m2 za postavljanje pokretnih naprava za cirkuse i zabavne radnje, promet robom i sl. Površina koja se daje u zakup može biti manja od navedene ukupne površine nekretnine, ovisno o potrebama podnositelja zahtjeva.

UVJETI JAVNOG POZIVA

     Zahtjevi, odnosno prijave za zakup javne površine zaprimaju se u Gradu Požegi od dana objave ovog javnog poziva, pa sve do 31.12.2022. godine.
     Zahtjevi će se odobravati prvenstvenim redom kako su u Grad Požegu zaprimljeni, a podnositelju zahtjeva Grad Požega će izdati Rješenje o zakupu javne površine u kojem će biti definirani uvjeti Zakupa javne površine.
     Podnositeljima Zahtjeva koji imaju nepodmirenih novčanih obveza prema Proračunu Grada Požege ne može se odobriti zakup javne površine, što se utvrđuje po službenoj dužnosti.
Cijena zakupa javne površine određuje se sukladno Odluci o visini zakupnine za zakup javnih površina i neizgrađenog građevinskog zemljišta, KLASA: 363-03/22-02/1, URBROJ: 2177-1-01/01-22-1, od 27. srpnja 2022. godine.

 

Odluka o stipendiranju učenika...


JAVNI NATJEČAJ
za dodjelu stipendija darovitim učenicima srednjih škola za školsku godinu 2022./2023.

Grad Požega dodijelit će sedam (7) stipendije u iznosu od 527,42 kune / 70,00 eura, mjesečno za školsku godinu 2022./2023. darovitim učenicima srednjih škola koji imaju prebivalište na području Grada Požege (u nastavku teksta: učenici).
Pravo sudjelovanja na javnom natječaju imaju učenici koji:
- su redoviti učenici 2. - 4. razreda srednje škole
- imaju prebivalište na području grada Požege najmanje 5 godina
- imaju prosjek ocjena najmanje 4,50
- su državljani Republike Hrvatske.

Odluka o stipendiranju učenika...

Odluka o izmjeni odluke...

Ispravak Odluke o stipendiranju učenika...

Izmjene i dopune Odluke o stipendiranju učenika...

Izmjene i dopune Odluke o stipendiranju učenika...

Obrazac za prijavu...

Rok za podnošenje prijava je do 16. prosinca 2022. godine.

JAVNI POZIV
za pohađanje u edukacijama

Pozivaju se mladi do 29 godina nezaposleni više od 6 mjeseci i osobe starije od 30 godina nezaposlene više od 12 mjeseci, s minimalno četverogodišnjom srednjom školom, s područja Požeško-slavonske županije da dostave prijave za pohađanje edukacija:

• EDUKACIJE ZA RAZVOJ MEKIH/TRANSVERZALNIH VJEŠTINA
o Razvoj personalnih vještina
o Efikasno upravljanje stresom
o Kvalitetno upravljanje vremenom
o Lobiranje i pregovaranje

• VERIFICIRANE PROGRAME OBRAZOVANJA
o Program obrazovanja upravljanje projektnim ciklusom
o Program obrazovanja digitalni marketing
o Program obrazovanja za voditelja seoskog (ruralnog, agro) turizma
o Program obrazovanja za knjigovođu za OPG-a
o Program obrazovanja za turističkog animatora

Rok za prijave je do: 9. listopada 2019. godine

 

Pozivaju se građani, poduzeća i druge pravne osobe, vijećnici Gradskog vijeća Grada Požege, Gradonačelnik Grada Požege i mjesni odbori da u pismenom obliku s obrazloženjem dostave svoje prijedloge za dodjelu javnih priznanja Grada Požege u 2020. god.

Poziv vrijedi do 15. siječnja 2020. godine.

Proćišćeni tekst sa izmjenama i dopunama Odluke o javnim priznanjima Grada Požege...

 

JAVNI POZIV
za pohađanje u edukacijama

Pozivaju se mladi do 29 godina nezaposleni više od 6 mjeseci i osobe starije od 30 godina nezaposlene više od 12 mjeseci, s minimalno četverogodišnjom srednjom školom, s područja Požeško-slavonske županije da dostave prijave za pohađanje edukacija:

• VERIFICIRANE PROGRAME OBRAZOVANJA
o Program obrazovanja za voditelja seoskog (ruralnog, agro) turizma
- 15 sudionika
(obrazovanjem sudionici će steći određena poduzetničko-marketinška znanja i vještine za vođenje poslovanja seoskog (ruralnog, agro) turizma, kako osnovati i registrirati OPG, kako voditi komercijalno poslovanje, kako izraditi poslovni plan planirati proizvodnju, pratiti uspješnost proizvodnih procesa, kontrolirati troškove OPG-a, plasirati vlastite proizvode i usluge na tržištu).
- trajanje 20 dana.
o Program obrazovanja za turističkog animatora
- 15 sudionika
(obrazovanjem sudionici će moći samostalno osmisliti i izvoditi programe provođenja slobodnog vremena gostiju, komunikacija i interakcija sa gostima, osmisliti dnevne i večernje sportske, zabavne i kulturne sadržaje, za djecu i odrasle).
- trajanje 22 dana.

• Po završetku svih traženih smjerova osposobljavanja polaznicima se uručuju uvjerenja/certifikati o završenom osposobljavanju koje potvrđuju stečene kompetencije stečene obrazovanjem, a koje je moguće upisati u e-radnu knjižicu

 

Prijave se primaju do popunjena slobodnih mjesta, a najkasnije do 15. rujna 2020. g. i to putem pošte ili osobno na adresu: Grad Požega, Trg Sv. Trojstva 1, 34000 Požega, s naznakom. „Sudjelovanje na edukacijama Export-expert“.

Odluka...

Odluka o izmjeni odluke...

Lista...


LISTA ZA IZBOR KORISNIKA
ZA DODJELU STIPENDIJA DAROVITIM UČENICIMA SREDNJIH ŠKOLA ZA ŠKOLSKU GODINU GODINI 2020./2021.

Povjerenstvo za stipendiranje darovitih učenika Grada Požege utvrdilo je listu za izbor korisnike stipendije za školsku godnu 2020./2021.

Lista...


JAVNI NATJEČAJ

za dodjelu stipendija darovitim učenicima srednjih škola za školsku godinu 2020./2021.

Grad Požega dodijelit će tri (3) stipendije u iznosu od 500,00 kuna, mjesečno za školsku godinu 2020./2021. darovitim učenicima srednjih škola koji imaju prebivalište na području Grada Požege (u nastavku teksta: učenici).
Pravo sudjelovanja na javnom natječaju imaju učenici koji:
- su redoviti učenici 2. - 4. razreda srednje škole
- imaju prebivalište na području grada Požege najmanje 5 godina
- imaju prosjek ocjena najmanje 4,50
- su državljani Republike Hrvatske.

Odluka o stipendiranju učenika...

Ispravak Odluke o stipendiranju učenika...

Izmjene i dopune Odluke o stipendiranju učenika...

Obrazac za prijavu...

Rok za podnošenje prijava je do 6. studenoga 2020. godine.

Odluka...

Lista reda prvenstva...


JAVNI NATJEČAJ

za dodjelu stipendija studentima s područja Grada Požege za akademsku godinu 2021./2022.

Grad Požega dodijelit će petnaest (15) stipendija u iznosu od 1.000,00 kuna mjesečno za akademsku godinu 2021./2022., studentima koji imaju prebivalište na području Grada Požege.
Pravo sudjelovanja na javnom natječaju imaju studenti koji:
- imaju prebivalište na području grada Požege
- studiraju izvan mjesta prebivališta (izvan grada Požege)
- imaju status redovnog studenta
- imaju prosjek ocjena na studiju najmanje 3,00 odnosno da u srednjoškolskom obrazovanju imaju prosjek ocjena najmanje 3,5
- imaju hrvatsko državljanstvo
- nisu korisnici druge stipendije ili studentskog kredita.

Pravilnik o stipendiranju...

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o stipendiranju...

Obrazac za prijavu...

Rok za prijave je do 2. prosinca 2021. godine

 

Poziv za dostavu informativne ponude - izrada dokumentacije o nabavi za postupak javne nabave radova za projekt „Izgradnja osnovne škole u naselju Babin vir u Požegi“

 

Pozivamo vas da nam dostavite informativnu ponudu za izradu dokumentacije o nabavi za postupak javne nabave radova za projekt „Izgradnja osnovne škole u naselju Babin vir u Požegi“ sukladno projektnom zadatku i troškovniku.

Projektni zadatak...

Troškovnik...

Poziv vrijedi do: 16. veljače 2022. godine

 
 
Powered by Phoca Download

Grad Požega, Trg Sv. Trojstva 1, 34000 Požega - Hrvatska
Email: info@pozega.hr - Telefon: 034 / 311 300 Fax: - 034 / 311 344
Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama je od 7:30 do 14:30 sati od ponedjeljak do petka

OIB: 95699596710, MB: 02575957, Žiro račun: HR81 2360000-1835100008