Grad Požega, Trg Sv. Trojstva 1, 34000 Požega

Dokumenti

Istekli natječaji

JAVNI NATJEČAJ
za davanje u zakup na određeno vrijeme dijela Sportskog objekta u Požegi, u Ulici Pavla Radića kbr. 2a

   Predmet ovog javnog natječaja je davanje zakup teniskih igrališta 1. i 2. i dvije ( 2) svlačionice u prizemlju zgrade (u nastavku teksta: tenisko igralište) koji se nalaze u sklopu Sportskog objekta na lokaciji u Požegi, u Ulici Pavla Radića na kbr. 2 a, na određeno vrijeme od pet (5) godina radi postavljenja balona za vrijeme zimske sezone tenisa, kako slijedi:
          - od 1. studenog 2019. godine do 15. travnja 2020. godine
          - od 15. listopada 2020. godine do 15. travnja 2021. godine
          - od 15. listopada 2021. godine do 15. travnja 2022. godine
          - od 15. listopada 2022. godine do 15. travnja 2023. godine
          - od 15. listopada 2023. godine do 15. travnja 2024. godine.
Početna cijena zakupa za postavljanje balona na teniskom igralištu je 2.500,00 kn, mjesečno.

    Pravo sudjelovanja na javnom natječaju imaju fizičke osobe državljani Republike Hrvatske ili pravne osobe registrirane u Republici Hrvatskoj, uz uvjet da su podmirile obveze prema Proračunu Grada Požege i Proračunu Republike Hrvatske.
Za sudjelovanje u javnom natječaju obvezno je izvršiti uplatu jamčevine u iznosu mjesečnog zakupa igrališta od 2.500,00 kn, na IBAN broj: HR812360000183510008, s pozivom na broj: HR 68 7706- OIB.

 

Konačna lista...

Prijedlog liste prvenstva...


JAVNI NATJEČAJ
za dodjelu poslovnih prostora u vlasništvu Grada Požege na korištenje udrugama, organizacijama civilnog društva i manjinskih prava, te ustanovama čija djelatnost predstavlja javnu potrebu od interesa za Grad Požegu

Grad Požega se određuje za raspisivanje javnog natječaja za dodjelu na korištenje poslovnoog prostora udrugama, organizacijama civilnog društva i manjinskih prava, te ustanovama čija djelatnost predstavlja javnu potrebu od interesa za Grad Požegu, na rok od pet (5) godina na adresi Antuna Kanižlića 3 (prostorija: ID6) površine 86,48 m2.

Pregled prostorija je 14. travnja 2020. do 10.00 do 11.00 sati.

Obrazac prijave...

Obrazac o nepostojanju duga...

Obrazac o partnerskom odnosu...

Rok za podnošenje prijava je do: 11. svibnja 2020. godine

 J A V N I   N A T J E Č A J
ZA PRODAJU GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA

I. GRAD POŽEGA PRODAJE GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE u Zelenoj ulici u Požegi:

Lokacija
 
 k.č.br.   Površina  (m2) Oznaka nekretnine Opremljenost
(komunalna infrastruktura) 

Podaci iz prostorno-planske dokumentacije

/ cijena po m2 u kunama

Početna cijena

(kn/m2)

Ukupna početna cijena ( kn)
Zelena ulica 731/50 481 Gradsko područje livada Mogućnost priključka na komunalnu infrastrukturu S - stambena namjena 469,53 225.843,93

 

 II. NATJEČAJ SE PROVODI prikupljanjem zatvorenih pisanih ponuda.

III. UVJETI JAVNOG NATJEČAJA
Pravo sudjelovanja u natječaju imaju sve fizičke i pravne osobe, uz uvjet da su podmirile obveze prema proračunu Grada Požege i državnom proračunu.
Za sudjelovanje na javnom natječaju obvezno je izvršiti uplatu jamčevine u visini od 20% ukupne početne cijene zemljišta, na IBAN Grada Požege, broj: HR8123600001835100008, s pozivom na broj: HR68 7706-OIB.

Rok za dostavu prijava je 14. svibnja 2021. godine do 15:00 sati.

JAVNI NATJEČAJ
za davanje u zakup javne površine za postavljanje kioska

Grad Požega daje u zakup putem javnog natječaja (u nastavku teksta: natječaj) dio javne površine radi postavljanje kioska za prodaju cvijeća, na određeno vrijeme od pet (5) godina:
U ulici Stjepana Radića (javna površina između kućnih brojeva 34 i 30), katastarska čestica označena kao k.č.br. 1513/1, ukupne površine od 2183 m2 , zemljišno-knjižnog opisa „parkiralište“, k.o. Požega, zk.ul.br. 7505, upisano vlasništvo Grada Požege

Zona  Površina zakupa
(m²)
Početna cijena
(kn/m2)
Ukupna cijena zakupa
(mjesečna/kn) 
I 47,00 35,00 1.645,00

 

UVJETI JAVNOG NATJEČAJA
Natječaj se provodi usmenim javnim nadmetanjem - licitacijom.
Licitaciju provodi Povjerenstvo za provođenje licitacije za davanje u zakup javnih površina i neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvu Grada Požege (u nastavku teksta: Povjerenstvo).
Pravo sudjelovanja u natječaju imaju sve fizičke i pravne osobe, uz uvjet da su podmirile obveze prema Proračunu Grada Požege.
Pisana prijava za sudjelovanje na natječaju mora sadržavati:
- ime i prezime natjecatelja te njegovo prebivalište (za fizičku osobu), odnosno tvrtka i sjedište (za pravnu osobu), te osobni identifikacijski broj (OIB)
- dokaz o uplaćenoj jamčevini
- potvrda Grada Požege o nepostojanju duga prema Proračunu Grada Požege
- presliku osobne iskaznice ukoliko je ponuditelj fizička osoba
- presliku rješenja o upisu u sudski registar za pravne osobe odnosno obrtni registar za fizičke osobe obrtnike
- broj tekućeg računa za fizičke osobe, odnosno broj žiro-računa za pravne osobe i fizičke osobe koje obavljaju samostalnu djelatnost, u slučaju povrata jamčevine.

Za sudjelovanje na natječaju obvezno je izvršiti uplatu jamčevine u iznosu mjesečne zakupnine za zakup javne površine po početnoj cijeni, u korist Grada Požege, na IBAN broj: HR8123600001835100008 model: HR68, s pozivom na broj 5738 - OIB.

Licitacija će se održati 30. kolovoza u u 12,00 sati u Gradskoj vijećnici Grada Požege, Trg Sv. Trojstva 1, 34000 Požega.

Rok za prijave je do: 27. kolovoza 2021. godine

JAVNI NATJEČAJ
za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Grada Požege

      Grad Požega daje u zakup poslovni prostor na vrijeme od pet (5) godina javnim natječajem koji se provodi usmenim javnim nadmetanjem - licitacijom.
     Licitaciju provodi Povjerenstvo za zakup poslovnih prostora, pravo sudjelovanja na natječaju imaju fizičke osobe državljani Republike Hrvatske ili pravne osobe registrirane u Republici Hrvatskoj, uz uvjet da su podmirile obveze prema proračunu Grada Požege i proračunu Republike Hrvatske.

Izvod iz katastarskog plana...
ZK izvadak...
Pročelja objekta...
Tlocrt prizemlja...
Tlocrt 1. kata...
Tlocrt 2. kata...
Presjek A-A objekta...

Galerija slika objekta...

JAVNI NATJEČAJ
za davanje u zakup poslovnih prostora i garaža u vlasništvu Grada Požege na određeno vrijeme

Grad Požega se određuje za davanje u zakup poslovnih prostora na rok od pet (5) godina prema prostorima u dokumentaciji.

Natječaj se provodi usmenim javnim nadmetanjem - licitacijom koju provodi Povjerenstvo za zakup poslovnih prostora, a koja će se održati 17. kolovoza 2022. godine u 12:00 sati u Gradskoj vijećnici Grada Požege, Trg Svetog Trojstva 1, Požega.

Pravo sudjelovanja na natječaju imaju fizičke osobe državljani Republike Hrvatske ili pravne osobe registrirane u Republici Hrvatskoj, uz uvjet da su podmirile obveze prema Proračunu Grada Požege, te Proračunu Republike Hrvatske.

Obrazac za podnošenje prijave...

Rok za podnošenje prijava je do: 12. kolovoza 2022. godine

 

JAVNI NATJEČAJ
za prodaju stana, Siget 14 F, 10020 Zagreb

Grad Požega, Trg Sv. Trojstva 1, 34000 Požega, prodaje nekretninu:

 Nekretnina oznake k.č.br.  Opis nekretnine  k.o./
zk.ul.br
 Površina
(m2)
 Adresa  Početna cijena
(euro/kuna)
 661  stan koji se nalazi u visokom prizemlju, površine 48,31 m2, u zgradi na k.č.br. 661, etažno vlasništvo (E-100), upisan pod rednim brojem 101.  Klara/
22973
 48,31 m2  Siget 14F,
10020 Zagreb

 103.641,00 eura (u protuvrijednosti 780.883,11 kuna prema fiksnom tečaju konverzije 7,53450)

 

JAVNI NATJEČAJ SE PROVODI USMENIM JAVNIM NADMETANJEM - LICITACIJOM
Javni natječaj provodi Povjerenstvo za prodaju stanova (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo).

UVJETI JAVNOG NATJEČAJA
Pravo sudjelovanja u javnom natječaju imaju sve fizičke i pravne osobe uz uvjet da su podmirile obveze prema proračunu Grada Požege i državnom proračunu.
Za sudjelovanje na javnom natječaju obvezno je izvršiti uplatu jamčevine u visini od 10% ukupne početne kupoprodajne cijene, a što iznosi 10.364,10 eura (u protuvrijednosti 78.088,31 kuna prema fiksnom tečaju konverzije 7,53450) na IBAN Grada Požege, broj: HR8123600001835100008, s pozivom na broj: HR68 7706-OIB.
Pisana prijava za sudjelovanje na javnom natječaju mora sadržavati:
  - ime i prezime natjecatelja i prebivalište (za fizičku osobu), odnosno naziv i sjedište pravne osobe te osobni identifikacijski broj (OIB)
  - dokaz o uplaćenoj jamčevini
  - potvrdu o nepostojanju duga prema državnom proračunu
  - presliku osobne iskaznice ukoliko je ponuditelj fizička osoba
  - presliku rješenja o upisu u sudski registar za pravne osobe odnosno obrtni registar za fizičke osobe obrtnike
  - broj tekućeg računa za fizičke osobe odnosno žiro-račun za pravne i fizičke osobe koje obavljaju samostalnu djelatnost, u slučaju povrata jamčevine.

Rok za dostavu prijava je 3. travnja 2023. godine, na adresu: Grad Požega, Trg Sv. Trojstva 1, 34000 Požega, s naznakom „ZA JAVNI NATJEČAJ – STAN U ZAGREBU, SIGET 14F“.

JAVNI NATJEČAJ
za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Požege

Predmet ovog Javnog natječaja je davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Požege, na području katastarskih općina (k.o.) Laze Ćosine, Novo Selo, Seoci, - Stara Lipa, Šeovci i Vidovci koje je Programom raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Požegu predviđeno za zakup.
Površine zemljišta koje su Programom raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Požegu predviđene za zakup, daju se u zakup na rok od dvadeset (25) godina s mogućnošću produljenja za isto razdoblje.
Poljoprivredno zemljište koje je predmet ovog javnog natječaja s popisom katastarskih čestica, sa kulturama, površinama i početnim zakupninama nalaze se u Prilogu 1. ovog javnog natječaja.

Obrazac 1...
Obrazac 2...
Obrazac 3...
Obrazac 4...
Zahtjev za izdavavanje potvrde o podmirenju obveza...

Rok za podnošenje prijava je do: 11. studenog 2019. godine

Obavijest o javnom otvaranju ponuda...

JAVNI NATJEČAJ
za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Požege (u k.o. Šeovci i k.o. Toranj)

    Predmet ovog Javnog natječaja je davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Požege, na području katastarskih općina (k.o.) Šeovci i Toranj koje je Programom raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Požegu predviđeno za zakup (u nastavku teksta: javni natječaj).
Površine zemljišta koje su Programom raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Požegu predviđene za zakup, daju se u zakup na rok od dvadeset (25) godina s mogućnošću produljenja za isto razdoblje.
Poljoprivredno zemljište koje je predmet ovog javnog natječaja s popisom katastarskih čestica, sa kulturama, površinama i početnim zakupninama nalaze se u Prilogu 1. ovog javnog natječaja.

     Sudionici ovog javnog natječaja mogu biti fizičke ili pravne osobe koje su do isteka roka za podnošenje ponuda podmirile sve obveze s osnova korištenja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske, odnosno sve obveze s osnove naknade za gospodarsko korištenje voda i svih javnih davanja, te protiv kojih se ne vodi postupak zbog predaje u posjed poljoprivrednog zemljišta.
Sudionik javnog natječaja ne može biti fizička ili pravna osoba koja je poljoprivredno zemljište u vlasništvu Republike Hrvatske dodijeljeno u zakup dala u podzakup ili je njime na drugi način neovlašteno raspolagala.
Zajednička ponuda ponuditelja na javnom natječaju smatra se nevažećom.
Ako ponuđena zakupnina na javnom natječaju od strane ponuditelja koji ispunjava natječajne uvjete prelazi dvostruki iznos početne zakupnine, takva ponuda se smatra nevažećom.

Rok za prijave je do: 10. travnja 2020. godine

Obavijest o javnom otvaranju ponuda...

N A T J E Č A J
za odabir korisnika Poduzetničkog inkubatora Požega

Predmet ovoga Natječaja je odabir korisnika Poduzetničkog inkubatora Požega (u daljnjem tekstu: PIP) ili najam prostora po komercijalnim uvjetima. Pravo na korištenje usluga u PIP-u imaju sve pravne i fizičke osobe - poduzetnici uključujući i znanstvene institucije sukladno Pravilniku o radu poduzetničkog inkubatora, definiranju načina pružanja inkubacijskih usluga te utvrđivanju kriterija za odabir korisnika Poduzetničkog inkubatora Požega (u daljnjem tekstu: Pravilnik) koje žele obavljati ili obavljaju djelatnost unutar PIP-a te razvijaju ili žele razvijati projekt.
Predmet ovoga Natječaja je proizvodna hala veličine 143,5 m² (s dodanim uredom veličine 6,7 m² te sanitarnim čvorom i garderobom veličine 3,7 m²).

Zahtjeve za korištenjem usluga PIP-a mogu podnijeti:
1. Poduzetnici početnici
2. Razvojni timovi koji razvijaju novi poslovni poduhvat
3. Poduzetnici bez subvencija


Prijava za zahtjev inkubacije...

Zahtjev za izdavanje potvrde o nepostojanu duga...

Cjenik usluga ...

Pravilnik o radu Poduzetničkog inkubatora...

I. Izmjene i dopune Pravilnika o radu...

II. Izmjene i dopune Pravilnika o radu...

III. Izmjene i dopune Pravilnika o radu...

IV. Izmjene i dopune Pravilnika o radu...

N A T J E Č A J
za odabir korisnika Poduzetničkog inkubatora Požega

Predmet ovoga Natječaja je odabir korisnika Poduzetničkog inkubatora Požega (u daljnjem tekstu: PIP) ili najam prostora po komercijalnim uvjetima. Pravo na korištenje usluga u PIP-u imaju sve pravne i fizičke osobe - poduzetnici uključujući i znanstvene institucije sukladno Pravilniku o radu poduzetničkog inkubatora, definiranju načina pružanja inkubacijskih usluga te utvrđivanju kriterija za odabir korisnika Poduzetničkog inkubatora Požega i njegovim izmjenama (u daljnjem tekstu: Pravilnik) koje žele obavljati ili obavljaju djelatnost unutar PIP-a te razvijaju ili žele razvijati projekt.
Predmet ovoga Natječaja je:
- proizvodna hala veličine 143,5 m² (s dodanim uredom veličine 6,7 m² te sanitarnim čvorom i garderobom veličine 3,7 m²) i
- uredski prostor veličine 17,70 m²
- uredski prostor veličine 18,20 m²
- konferencijska dvorana 76 m² i sala za sastanke 55 m².

Zahtjeve za korištenjem usluga PIP-a – proizvodne hale i uredske prostore mogu podnijeti:
1. Poduzetnici početnici
2. Razvojni timovi koji razvijaju novi poslovni poduhvat
3. Poduzetnici bez subvencija.

Prijava za inkubaciju...
Prijava za PPI...
Zahtjev za nepostojanje duga...
Cjenik usluga...
Pravilnik o radu Poduzetničkog inkubatora...
I. izmjene pravilnika...
II. izmjene pravilnika...
III. izmjene pravilnika...
IV. izmjene pravilnika...
V. izmjene pravilnika...


Odluka o odabiru korisnika...

 

JAVNI NATJEČAJ
za davanje u zakup javne površine za postavljanje kioska

 

     Grad Požega daje u zakup putem javnog natječaja (u nastavku teksta: natječaj) dio javne površine radi postavljanje kioska za obavljanje pekarske djelatnosti od 22. studenog 2021., na određeno vrijeme od pet (5) godina.

Požega, Vukovarska ulica na križanju sa ulicom Franje Cirakija, katastarska čestica označena kao k.č.br. 1519, ukupne površine od 9883 m2 , zemljišno-knjižnog opisa „put gradsko područje“, k.o. Požega, zk.ul.br. 7825, upisano vlasništvo Grada Požege.

 Zona
 

 Površina zakupa
 (m²)

 Početna cijena
(kn/m2)
 Ukupna cijena zakupa
(mjesečna/kn)
I 12.00 35,00 420,00

UVJETI JAVNOG NATJEČAJA
Natječaj se provodi usmenim javnim nadmetanjem - licitacijom koju provodi Povjerenstvo za provođenje licitacije za davanje u zakup javnih površina i neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvu Grada Požege.

Pravo sudjelovanja u natječaju imaju sve fizičke i pravne osobe, uz uvjet da su podmirile obveze prema Proračunu Grada Požege.
Pisana prijava za sudjelovanje na natječaju mora sadržavati:
- ime i prezime natjecatelja te njegovo prebivalište (za fizičku osobu), odnosno tvrtka i sjedište (za pravnu osobu), te osobni identifikacijski broj (OIB)
- dokaz o uplaćenoj jamčevini
- potvrda Grada Požege o nepostojanju duga prema Proračunu Grada Požege
- presliku osobne iskaznice ukoliko je ponuditelj fizička osoba
- presliku rješenja o upisu u sudski registar za pravne osobe odnosno obrtni registar za fizičke osobe obrtnike
- broj tekućeg računa za fizičke osobe, odnosno broj žiro-računa za pravne osobe i fizičke osobe koje obavljaju samostalnu djelatnost, u slučaju povrata jamčevine.

Rok za dostavu ponuda je do: 19. studenog 2021.

Grad Požega daje u zakup putem javnog natječaja dio javne površine radi postavljanja automata za prodaju svijeća od 01. veljače 2022. godine, na određeno vrijeme od (1) jedne godine.

Lokacija k.č.br.

površina

cijena /
mjesec

Ivana Filipovića, ispred ulaza
u groblje sv. Ilije

5733/2 1 84,00

Janka Jurkovića, ispred ulaza
u groblje sv. Elizabete

2500 1 84,00

Ivana Meštrovića, ispred ulaza
u groblje Krista Kralja

3854 1 84,00

 

     Natječaj se provodi usmenim javnim nadmetanjem - licitacijom.
     Pravo sudjelovanja u natječaju imaju sve fizičke i pravne osobe, uz uvjet da su podmirile obveze prema Proračunu Grada Požege.
     Pisana prijava za sudjelovanje na natječaju mora sadržavati:
- ime i prezime natjecatelja te njegovo prebivalište (za fizičku osobu), odnosno tvrtka i sjedište (za pravnu osobu), te osobni identifikacijski broj (OIB)
- dokaz o uplaćenoj jamčevini
- potvrda Grada Požege o nepostojanju duga prema Proračunu Grada Požege
- presliku osobne iskaznice ukoliko je ponuditelj fizička osoba
- presliku rješenja o upisu u sudski registar za pravne osobe odnosno obrtni registar za fizičke osobe obrtnike
- broj tekućeg računa za fizičke osobe, odnosno broj žiro-računa za pravne osobe i fizičke osobe koje obavljaju samostalnu djelatnost, u slučaju povrata jamčevine.
     Za sudjelovanje na natječaju obvezno je izvršiti uplatu jamčevine u iznosu mjesečne zakupnine za zakup javne površine po početnoj cijeni, u korist Grada Požege, na IBAN broj: HR8123600001835100008 model: HR68, s pozivom na broj 5738 - OIB.

    LICITACIJA će se održati na dan, 25. siječnja 2022. godine, u 9,00 sati u Gradskoj vijećnici Grada Požege, Trg Sv. Trojstva 1, 34000 Požega.

JAVNI NATJEČAJ
za dodjelu poslovnih prostora u vlasništvu Grada Požege na korištenje udrugama

Grad Požega raspisuje javni natječaj za dodjelu na korištenje poslovnih prostora udrugama na rok od pet godina, bez obračunavanja zakupnine prema dokumentaciji.

Pravo sudjelovanja na ovom natječaju imaju udruge, organizacije civilnog društva i manjinskih prava, te ustanove čija djelatnost predstavlja javnu potrebu od interesa za Grad Požegu.
Prijava se podnosi isključivo na propisanom obrascu koji je sastavni dio natječajne dokumentacije.

Prijava na natječaj - Obrazac PR...

Izjava o nepostojanju duga - Obeazac IZ 1...

Izjava o partnerskom odnosu - Obrazac IZ 2...

Rok za prijave je do: 29. kolovoza 2022. godine

JAVNI NATJEČAJ
za davanje u zakup javne površine za postavljanje automata za prodaju svijeća

   Grad Požega daje u zakup putem javnog natječaja (u nastavku teksta: natječaj) dio javne površine radi postavljanje automata za prodaju svijeća od 01. ožujak 2023. godine, na određeno vrijeme od (1) jedne godine,

 

 Lokacija / opis  Površina (m2) koja se daje u zakup  Početna cijena u kn/m2  Ukupna cijena zakupa /mjesečno
 Požega ,javna površina u ulici Ivana Filipovića, ispred ulaza u groblje Svetog Ilije, k.č.br. 5733/2  1,00  11,15 €  11,15 €
 Požega, javna površina u ulici Janka Jurkovića, ispred ulaza u groblje Sv. Elizabete, k.č.br.2500   1,00  11,15 €  11,15 €
 Požega, javna površina u ulici Ivana Meštrovića ispred ulaza u groblje Krista Kralja, k.č.br. 3854  1,00  11,15 €  11,15 €

 

Pisanu ponudu za natječaj treba dostaviti u zatvorenoj omotnici, na adresu: „Grad Požega, Trg Sv. Trojstva 1, 34000 Požega“, naznakom: „Za natječaj za zakup javne površine od 30. siječnja 2023. godine, ne otvarati“.
Krajnji rok za dostavu ponuda je 17. veljače 2023. godine, bez obzira na način dostave.

Licitacija će se održati na dan, 20. veljače 2023. godine, u 13,00 sati u Gradskoj vijećnici Grada Požege, Trg Sv. Trojstva 1, 34000 Požega.

Odluka o odabiru kandidata...


Natječaj za odabir korisnika Poduzetničkog inkubatora Požega

Predmet ovoga Natječaja je davanje u zakup/ili najam poslovnog prostora po komercijalnim uvjetima u Poduzetničkom inkubatoru Požega, u Industrijskoj ulici 39, Požega:
- uredski prostori veličine do 17,7 do 18,2 m² i
- proizvodne hale veličine 143,5 m² (s dodanim uredom veličine 6,7 m² te sanitarnim čvorom i garderobom veličine 3,7 m²).
Pravo na korištenje usluga u PIP-u imaju sve pravne i fizičke osobe - poduzetnici uključujući i znanstvene institucije koje žele obavljati ili obavljaju djelatnost unutar PIP-a te razvijaju ili žele razvijati projekt.

 Zahtjeve za korištenjem usluga PIP-a mogu podnijeti:
- Poduzetnici početnici
- Razvojni timovi koji razvijaju novi poslovni poduhvat
- Poduzetnici bez subvencija.

Prijava za usluge inkubacije u Poduzetničkom centru...

Zahtjev za izdavanje potvrde o nepostojanju duga prema Gradu Požega...

Pravilnik o radu Poduzetničkog inkubatora...

I. pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu Poduzetničkog inkubatora...

II. pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu Poduzetničkog inkubatora...

III. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu Poduzetničkog inkubatora...

Odluka o radnom vremenu coworking prostora...

Cjenik usluga...

 
 

JAVNI NATJEČAJ
za prodaju građevinskog zemljišta u vlasništvu Grada Požege

Grad Požega, Trg Sv. Trojstva 1, 34000 Požega, prodaje građevinsko zemljište, kako slijedi:

 Nekretnina oznake k.č.br.  k.o./z.k.ul.br.  Površina (m2)  Lokacija  Opremljenost  Podaci iz prostorno-planske dokumentacije  Početna cijena (kn/m2)  Ukupna početna cijena (kn)
 1172 Požega / 5401  1337 Slavonska bb  Nema izravni pristup na javnu prometnicu  S-stambena namjena  279,92  374.253,04
 731/52 Požega / 7588  1147  Zelena bb  Mogućnost priključka na komunalnu infrastrukturu  M-mješovita namjena  240,82  276.220,54
 731/53 Požega /  7588  1064  Zelena bb   Mogućnost priključka na komunalnu infrastrukturu  M-mješovita namjena  240,82  256.232,48
 731/54 Požega /  7588  965  Zelena bb   Mogućnost priključka na komunalnu infrastrukturu  M-mješovita namjena  240,82  232.391,30
 223 Vidovci /  667  664 Industrijska bb Mogućnost priključka na komunalnu infrastrukturu  K-gospodarska namjena - poslovna   251,80  167.195,20

 

PROVOĐENJE JAVNOG NATJEČAJA
Javni natječaj se provodi prikupljanjem zatvorenih pisanih ponuda.
Javni natječaj provodi Povjerenstvo za provođenje natječaja i druge oblike raspolaganja građevinskim zemljištem u vlasništvu Grada Požege.

UVJETI JAVNOG NATJEČAJA
Pravo sudjelovanja u javnom natječaju imaju sve fizičke i pravne osobe, uz uvjet da su podmirile obveze prema proračunu Grada Požege i državnom proračunu.
Za sudjelovanje na javnom natječaju obvezno je izvršiti uplatu jamčevine u visini od 20% ukupne početne cijene zemljišta, na IBAN Grada Požege, broj: HR8123600001835100008, s pozivom na broj: HR68 7706-OIB.
Pisana prijava odnosno ponuda za sudjelovanje na javnom natječaju mora sadržavati:
- ime i prezime natjecatelja i njegovo prebivalište (za fizičku osobu), odnosno naziv tvrtke i sjedište (za pravnu osobu), te osobni identifikacijski broj (OIB),
- dokaz o uplaćenoj jamčevini
- potvrda Grada Požege o nepostojanju duga prema gradskom proračunu
- potvrdu o nepostojanju duga prema državnom proračunu
- presliku osobne iskaznice ukoliko je ponuditelj fizička osoba
- presliku rješenja o upisu u sudski registar za pravne osobe odnosno obrtni registar za fizičke osobe obrtnike
- visinu ponuđene cijene po metru kvadratnom zemljišta
- broj tekućeg računa za fizičke osobe odnosno žiro-račun za pravne i fizičke osobe koje obavljaju samostalnu djelatnost, u slučaju povrata jamčevine.

Rok za dostavu prijava je 29. listopada 2020. godine, do 14:00 sati.

 J A V N I   N A T J E Č A J
ZA PRODAJU GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA GOSPODARSKE NAMJENE U PODUZEZNIČKOJ ZONI

I. GRAD POŽEGA PRODAJE GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE UPODUZETNIČKOJ ZONI u Industrijskoj ulici u Požegi:

Lokacija
 
 k.č.br.   Površina  (m2) Oznaka nekretnine Opremljenost
(komunalna  infrastruktura) 

Podaci iz prostorno-planske dokumentacije

/ cijena po m2 u kunama

Početna cijena

(kn/m2)

Ukupna početna cijena ( kn)
Industrijska ulica 4482/22 1540 Industrijska cesta

Dostupna je sva komunalna infrastruktura,

priključaka na parceli nema.

K - gospodarska namjena -poslovna 7,00 10.780,00
Industrijska ulica 6660/3 466

Oranica Gradsko područje

Dostupna je sva komunalna infrastruktura,

priključaka na parceli nema.

K - gospodarska namjena -poslovna 7,00 3.262,00

 

 II. NATJEČAJ SE PROVODI prikupljanjem zatvorenih pisanih ponuda.

III. UVJETI JAVNOG NATJEČAJA
Pravo sudjelovanja u natječaju imaju sve fizičke i pravne osobe, uz uvjet da su podmirile obveze prema proračunu Grada Požege i državnom proračunu.
Za sudjelovanje na javnom natječaju obvezno je izvršiti uplatu jamčevine u visini od 20% ukupne početne cijene zemljišta, na IBAN Grada Požege, broj: HR8123600001835100008, s pozivom na broj: HR68 7706-OIB.

Rok za dostavu prijava je 26. ožujka 2021. godine do 14,00 sati.

Odluke o ponovnoj dodjeli prostora...

Lista prvenstva dodjele prostora...

Prijedlog odluke...


JAVNI NATJEČAJ
za dodjelu poslovnih prostora u vlasništvu Grada Požege na korištenje udrugama

Grad Požega raspisuje javni natječaj za dodjelu na korištenje poslovnih prostora udrugama na rok od pet godina, bez obračunavanja zakupnine.

ADRESA

POVRŠINA

NAMJENA VRIJEME PREGLEDA NAPOMENA
 Trg Sv. Trojstva 13  60,74

 Aktivnosti od interesa za opće dobrou području socijalnog i humanitarnog značenja za unapređenje kvalitete života osoba s invaliditetom 

 10. svibnja 2021., u 9:00 sati   
 S. Radića 3 (prostorija ID133) 14,46  Aktivnosti od interesa za opće dobro u području sporta  10. svibnja 2021., u 9:30 sati  
 Vučjak 2 150,25  Aktivnosti od interesa za opće dobro u području glazbe  10. svibnja 2021., u 10:00 sati  Zajedničko korištenje s Gradskom glazbom „Trenkovi panduri“ Požega

 

Pravo sudjelovanja na ovom natječaju imaju udruge, organizacije civilnog društva i manjinskih prava, te ustanove čija djelatnost predstavlja javnu potrebu od interesa za Grad Požegu (u nastavku teksta: udruga).

Rok za podnošenje pisanih prijava je 4. lipnja 2021. godine.

Obrazac prijave...

Obrazac o nepostojanju duga..

Obrazac o postojanju partnerskog odnosa...

 

JAVNI NATJEČAJ
za davanje u zakup javne površine za postavljanje kioska

 

     Grad Požega daje u zakup putem javnog natječaja (u nastavku teksta: natječaj) dio javne površine radi postavljanje kioska za prodaju duhanskih proizvoda od 24. siječnja 2022., na određeno vrijeme od pet (5) godina.

Lokacija / opis  Zona
 

 Površina zakupa
 (m²)

 Početna cijena
(kn/m2)
 Ukupna cijena zakupa
(mjesečna/kn)
Ulica dr. Franje Tuđmana, kod obrtničkog doma, k.č.br. 2663, k. o. Požega I 16.50 50.00 825.00
Trg Sv. Trojstva između crkve Svetog Duha i tržnice, k.č.br. 2674, k. o. Požega I 17.50 50.00 875.00

UVJETI JAVNOG NATJEČAJA
Natječaj se provodi usmenim javnim nadmetanjem - licitacijom koju provodi Povjerenstvo za provođenje licitacije za davanje u zakup javnih površina i neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvu Grada Požege.

Pravo sudjelovanja u natječaju imaju sve fizičke i pravne osobe, uz uvjet da su podmirile obveze prema Proračunu Grada Požege.
Pisana prijava za sudjelovanje na natječaju mora sadržavati:
- ime i prezime natjecatelja te njegovo prebivalište (za fizičku osobu), odnosno tvrtka i sjedište (za pravnu osobu), te osobni identifikacijski broj (OIB)
- dokaz o uplaćenoj jamčevini
- potvrda Grada Požege o nepostojanju duga prema Proračunu Grada Požege
- presliku osobne iskaznice ukoliko je ponuditelj fizička osoba
- presliku rješenja o upisu u sudski registar za pravne osobe odnosno obrtni registar za fizičke osobe obrtnike
- broj tekućeg računa za fizičke osobe, odnosno broj žiro-računa za pravne osobe i fizičke osobe koje obavljaju samostalnu djelatnost, u slučaju povrata jamčevine.

Rok za dostavu ponuda je do: 31. prosinca 2021.

 
 
Powered by Phoca Download

Grad Požega, Trg Sv. Trojstva 1, 34000 Požega - Hrvatska
Email: info@pozega.hr - Telefon: 034 / 311 300 Fax: - 034 / 311 344
Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama je od 7:30 do 14:30 sati od ponedjeljak do petka

OIB: 95699596710, MB: 02575957, Žiro račun: HR81 2360000-1835100008