Grad Požega, Trg Sv. Trojstva 1, 34000 Požega

Generalni urbanistički plan (GUP)

IZMJENE I DOPUNE GENERALNOG URBANISTIČKOG PLANA V.

 

Odluka o donošenju Generalnog urbanističkog plana...

Generalni urbanistički plan (GUP) I. - TEKSTUALNI DIO...

Generalni urbanistički plan (GUP) I. - PROČIŠĆENI TEKST...

 Pregledna karta...


 1.1 namjena i korištenje prostora...

1.2 promet...

1.3 pošta i javne elektroničke komunikacije...

2. mreža gospodarskih i društvenih djelatnosti...

3.1 infrastrukturni sustavi mreže - plinifikacija...

3.2 infrastrukturni sustavi mreže - elektroopskrba...

3.3. infrastrukturni sustavi mreže - vodoopskrba...

3.4 infrastrukturni sustavi mreže - odvodnja...

4.1 uvjeti korištenja...

4.2 oblici korištenja...

4.3 mjere zaštite...

4.4 način gradnje...

 

Mišljenje Zavoda za prostorno uređenje...


Generalni urbanistički plan (GUP) V. 2021. god. TEKSTUALNI DIO PROČIŠĆENI TEKST...

 Pregledna karta...

1.1 namjena...
1.2 promet...
1.3 komunikacije...
2. gospodarstvo i društvene djelatnosti...
3.1 plin...
3.2 elektroopskrba...
3.3. vodoopskrba...
3.4 odvodnja...
4.1 uvjeti korištenja...
4.2 oblici korištenja...
4.3 mjere zaštite...
4.4 način gradnje...


Generalni urbanistički plan (GUP) V. izmjene i dopune 2021. god. TEKSTUALNI DIO... 2021. - JAVNA RASPRAVA PRIJEDLOGA V. IZMJENA I DOPUNA GENERALNOG URBANISTIČKOG PLANA GRADA POŽEGE

Upućivanje na javnu raspravu prijedloga V. izmjena i dopuna generalnog urbanističkog plana Grada Požege...

Pregledna karta...
1.1 namjena...
1.2 promet...
1.3 komunikacije...
2. gospodarstvo i društvene djelatnosti...
3.1 plin...
3.2 elektroopskrba...
3.3. vodoopskrba...
3.4 odvodnja...
4.1 uvjeti korištenja...
4.2 oblici korištenja...
4.3 mjere zaštite...
4.4 način gradnje...
Generalni urbanistički plan (GUP) V. izmjene i dopune 2021. god. TEKSTUALNI DIO...


 


Generalni urbanistički plan (GUP) IV 2018.


Generalni urbanistički plan (GUP) III 2016.


Generalni urbanistički plan (GUP) II 20xx.


Generalni urbanistički plan (GUP) I 2006.


Grad Požega, Trg Sv. Trojstva 1, 34000 Požega - Hrvatska
Email: info@pozega.hr - Telefon: 034 / 311 300 Fax: - 034 / 311 344
Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama je od 7:30 do 14:30 sati od ponedjeljak do petka

OIB: 95699596710, MB: 02575957, Žiro račun: HR81 2360000-1835100008