Grad Požega, Trg Sv. Trojstva 1, 34000 Požega

Upravni odjel za imovinsko-pravne poslove

U Upravnom odjelu za imovinsko-pravne poslove obavljaju se poslovi u svezi upravljanjem, stjecanjem, otuđivanjem, davanjem na upravljanje zemljišta, zgrada, poslovnih prostora, stanova i drugih nekretnina u vlasništvu Grada Požege (osim poslova u svezi raspolaganja javnim površinama i javno-prometnim površinama u vlasništvu Grada Požege), poslovi evidencije nekretnina i uknjižba prava vlasništva na nekretninama Grada Požege, poslovi uređenja zemljišta, imovinsko-pravni poslovi vezani uz provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje, poslovi vezani uz zahtjeve fizičkih i pravnih osoba radi priznavanja prava vlasništva na nekretninama Grada Požege, poslovi po zahtjevima stranaka nakon provedene legalizacije bespravno izgrađenih objekata, provođenje postupaka radi sufinanciranja kulturnih dobara na području grada, postupanje po zahtjevima vezanim za pravo prvokupa na kulturnim dobrima, stručni poslovi osnivanja stvarnih i osobnih služnosti pravnim poslom na nekretninama Grada.

  • obavljaju se poslovi rješavanja upravnih stvari u postupcima izvlaštenja, sudjelovanje u postupcima vezanim uz naknadu imovine oduzete za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine, u postupcima povezivanja zemljišne knjige i knjige položenih ugovora.
  • obavljaju se poslovi predlaganja mjera za upravljanje i raspolaganje (građevinskim) zemljištem i utvrđuju se godišnji programi uređenja građevinskog zemljišta za izgradnju, obavljaju poslovi u svrhu raspolaganja građevinskim zemljištem (stjecanje, prodaja, osnivanje prava građenja, zakup, najam, služnosti i dr.), uknjižbe, provedba urbane komasacije i drugi poslovi vezani uz zemljište.
  • predlažu se akti vezani za upravljanje zemljištem i drugim nekretninama u vlasništvu Grada, opći uvjeti za raspisivanje natječaja za prodaju i davanje u zakup i obavljanje drugih poslova u svezi s građevinskim zemljištem i vođenje evidencije o građevinskom zemljištu u vlasništvu Grada.
  • upravljanje stambenim i poslovnim prostorima u vlasništvu Grada uključuje predlaganje odluka o davanju u zakup, odnosno najam poslovnih prostora i stanova, ugovaranje zakupa, odnosno najma za poslovne prostore i stanove, ugovaranje i provedba suvlasničkih odnosa u mješovitom vlasništvu, izrada kriterija i mjerila za korištenje i namjenu poslovnih prostora, priprema i obavljanje svih poslova vezanih za provođenje javnih poziva za prodaju ili davanje u zakup nekretnina u vlasništvu Grada Požege. Poslove održavanja stanova i poslovnih prostora obavlja upravno tijelo nadležno za poslove gradnje.
  • Upravni odjel za imovinsko pravne poslove obavlja poslove evidencije i ažuriranja podataka o prometu nekretnina, poslove stručne i administrativne potpore procjeniteljskom povjerenstvu te drugi poslovi s tim u svezi, poslovi zastupanja Grada Požege pred pravosudnim i drugim tijelima, te drugi poslovi iz samoupravnog djelokruga, sukladno zakonu, dugim propisima i aktima Grada Požege.

 

Pročelnica:

Klara Miličević, dipl.iur.

e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Telefon: 034 / 311 324

Fax: 034 / 311 344

 
 

 

 

Grad Požega, Trg Sv. Trojstva 1, 34000 Požega - Hrvatska
Email: info@pozega.hr - Telefon: 034 / 311 300 Fax: - 034 / 311 344
Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama je od 7:30 do 14:30 sati od ponedjeljak do petka

OIB: 95699596710, MB: 02575957, Žiro račun: HR81 2360000-1835100008