Grad Požega, Trg Sv. Trojstva 1, 34000 Požega

Služba za unutarnju reviziju

Služba za unutarnju reviziju je tijelo koje obavlja poslove procjene sustava unutarnjih kontrola, davanja neovisnog i objektivnog stručnog mišljenja i savjeta za unaprjeđenje poslovanja, a sve u svrhu ostvarenja poslovnih ciljeva primjenom sustavnog pristupa vrjednovanju i poboljšanju djelotvornosti procesa upravljanja rizicima, kontrola i gospodarenja. Unutarnja revizija obavlja se kroz reviziju sustava, reviziju usklađenosti, reviziju uspješnosti poslovanja, financijsku reviziju i reviziju IT sustava.

U okviru svog djelokruga Služba za unutarnju reviziju obavlja sljedeće poslove:
- izradu strateškog i godišnjeg plana unutarnje revizije temeljenih na objektivnoj procjeni rizika, te radnog plana pojedinačne unutarnje revizije
- provedbu unutarnje revizije u upravnim tijelima Grada Požege, procjenom prikladnosti i djelotvornosti sustava unutarnjih kontrola u odnosu na utvrđivanje, procjenu i upravljanje rizicima, usuglašenost sa zakonima i drugim propisima, pouzdanost i sveobuhvatnost financijskih i drugih informacija, učinkovitost, djelotvornost i ekonomičnost poslovanja, zaštitu imovine i informacija, te obavljanje zadaća i ostvarivanja ciljeva
- davanje preporuka za poboljšanje poslovanja
- provedbu unutarnje revizije namjenskog trošenja proračunskih sredstava kod proračunskih i izvanproračunskih korisnika čiji je osnivač/suosnivač Grad Požega
- upozoravanje na nepravilnosti i neusklađenosti sa zakonima i drugim propisima, te predlaganje mjera za njihovo otklanjanje
- izradu izvješća o obavljenim unutarnjim revizijama, te godišnjeg izvješća, praćenje provedbe danih preporuka navedenih u izvješću o obavljenoj unutarnjoj reviziji
- suradnju s Upravom za harmonizaciju unutarnje revizije i financijske kontrole u Ministarstvu financija i Državnim uredom za reviziju
- obavljanje ostalih poslova sukladno zakonu, drugim propisima i po nalogu gradonačelnika.

Interni pravilnik o unutarnjoj reviziji ...

--

Godišnji plan unutarnje revizije za 2022. godinu ... 

--

Godišnji plan unutarnje revizije za 2021. godinu ... 

Strateški plan unutarnje revizije za razdoblje od 2021. do 2023. godine ... 

--

Godišnji plan unutarnje revizije za 2020. godinu ...

Strateški plan unutarnje revizije za razdoblje od 2020. do 2022. godine ...

--

Godišnji plan unutarnje revizije za 2019. godinu ...

Strateški plan unutarnje revizije za razdoblje od 2019. do 2021. godine ...

--

Godišnji plan unutarnje revizije za 2018. godinu ...

Strateški plan unutarnje revizije za razdoblje od 2018. do 2020. godine ...

--

Godišnji plan unutarnje revizije za 2017. godinu ...

Strateški plan unutarnje revizije za razdoblje od 2017. do 2019. godine ...

 --

Godišnji plan unutarnje revizije za 2016. godinu ...

Strateški plan unutarnje revizije za razdoblje od 2016. do 2018. godine ...

 

Grad Požega, Trg Sv. Trojstva 1, 34000 Požega - Hrvatska
Email: info@pozega.hr - Telefon: 034 / 311 300 Fax: - 034 / 311 344
Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama je od 7:30 do 14:30 sati od ponedjeljak do petka

OIB: 95699596710, MB: 02575957, Žiro račun: HR81 2360000-1835100008