Grad Požega, Trg Sv. Trojstva 1, 34000 Požega

Upravni odjel za financije i proračun

Upravni odjel za financije i proračun, obavlja poslove koji se odnose na:

  • proračunsko planiranje prihoda i primitaka, rashoda i izdataka, te likvidnost proračuna, pripremu prijedloga proračuna i odluke o izvršavanju proračuna,
  • izvršavanje proračuna i praćenje izvršavanja proračuna, poslove riznice, izradu polugodišnjih i godišnjih izvještaja o izvršavanju proračuna,
  • izradu izvješća o korištenju proračunske zalihe, praćenje naplate proračunskih prihoda i primitaka, financijsko izvještavanje o stanju i strukturi te promjenama u vrijednosti i obujmu imovine, obveza i vlastitih izvora, konsolidaciju proračunskih korisnika, analitičke poslove proračunske potrošnje, opseg zaduživanja i jamstva Grada Požege, rejting Grada Požege, koordinaciju razvoja sustava unutarnjih kontrola, računovodstveno-financijske poslove, te na druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost,
  • knjigovodstvene poslove za sve proračunske korisnike Grada Požege, te druge poslove iz samoupravnog djelokruga, sukladno zakonu, dugim propisima i aktima Grada Požege.

Pročelnica Upravnog odjela za financije i proračun:

Slavica Kruljac, mag.oec.

e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

telefon: 034 / 311 312

fax: 034 / 311 344

Grad Požega, Trg Sv. Trojstva 1, 34000 Požega - Hrvatska
Email: info@pozega.hr - Telefon: 034 / 311 300 Fax: - 034 / 311 344
Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama je od 7:30 do 14:30 sati od ponedjeljak do petka

OIB: 95699596710, MB: 02575957, Žiro račun: HR81 2360000-1835100008