Grad Požega, Trg Sv. Trojstva 1, 34000 Požega

Upravni odjel za komunalne djelatnosti i gospodarenje

U Upravnom odjelu zakomunalne djelatnosti i gospodarenje obavljaju se poslovi uređenja područja Grada Požege, uređenja građevinskog zemljišta, obavljanje komunalnih djelatnosti, utvrđivanje obveza i naplate komunalnih i sličnih obveza, poslove koji se odnose na gospodarstvo, geodetske poslove, označavanje prostornih jedinica, zaštitu i spašavanje, komunalni red, prometno redarstvo, mjesnu samoupravu (osim izbora za mjesnu samoupravu):

  • uređenje područja Grada Požege obuhvaća poslove izgradnje i održavanje objekata u vlasništvu Grada Požege, prometnica i drugih javnih površina
  • uređenje građevinskog zemljišta obuhvaća izgradnju komunalne i druge odgovarajuće infrastrukture
  • obavljanje komunalnih djelatnosti obuhvaća poslove obavljanja komunalnih djelatnosti, ustroj subjekata komunalnog gospodarstva u vlasništvu Grada Požege, te cijene komunalnih usluga
  • utvrđivanje i naplatu komunalnih i sličnih obveza koji obuhvaća upravne i druge poslove utvrđivanja tih obveza, te njihovu naplatu, uključujući i prisilnu naplatu
  • poslovi gospodarstva obuhvaćaju poticanje razvoja gospodarstva posebno obrta, malog i srednjeg poduzetništva, uređenje uvjeta poslovanja gospodarskih subjekata (radno vrijeme i drugo),
  • geodetski poslovi obuhvaćaju poslove osnivanja i vođenja katastra vodova,
  • označavanje prostornih jedinica koje obuhvaća poslove evidencije, imenovanja i označavanja naselja, ulica i trgova
  • zaštita i spašavanje obuhvaćaju stručno-tehničke poslove zaštite koji spadaju u djelokrug Grada Požege
  • komunalni red obuhvaća uređivanje i nadzor komunalnog reda, te nadzor provođenja odluka o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređenje i održavanje poljoprivrednih rudina uključujući i rad komunalnog redarstva Grada Požege
  • prometno redarstvo obavlja poslove nadzora i premještanja zaustavljenih i parkiranih vozila sukladno odredbama Zakona o sigurnosti prometa na cestama, poslove upravljanja prometom, poslove nadzora u zonama smirenog prometa, prometa u pješačkim zonama

Prostorno planiranje obuhvaća praćenje i analizu provođenja dokumenta prostornog uređenja, ocjenu provedenih mjera i njihove učinkovitosti na svrhovito gospodarenje prostorom i zaštitu vrijednosti prostora i okoliša, izradu izvješća o stanju u prostoru, te pripreme i provedbe mjera za unapređenje stanja u prostoru, poslove u svezi s izradom prostornih planova, akata o položajnim zonama i sličnih akata, poslove u svezi izdavanja građevinskih i lokacijskih dozvola, drugih akata vezanih uz gradnju, te provedbu dokumenta prostornog uređenja iz djelokruga Grada.

Prometno redarstvo obuhvaća: - praćenje, analizu i normativno uređivanje, odgovarajuće označavanje, te nadzor cestovnog prometa, u smislu propisa o sigurnosti prometa na cestama - poslove u svezi raspolaganja javnim površinama i javno-prometnim površinama u vlasništvu Grada Požege

Zaštita okoliša obuhvaća praćenje stanja zaštite okoliša, te izradu studija, planova i drugih akata u svezi unapređenjem zaštite okoliša.

Mjesna samouprava obuhvaća poslove u svezi s radom mjesnih odbora (osim poslova izbora i konstituiranja tih tijela). Upravni odjel iz stavka 1. ovoga članka obavlja i druge poslove iz samoupravnog djelokruga, sukladno zakonu, dugim propisima i aktima Grada Požege.

Upravni odjel obavlja i stručne poslove upravljanja projektima kroz strukturne i kohezijske fondove Europske unije:
     - priprema, izrađuje i vodi projekte financirane iz fondova EU te projekte međuregionalne i međunarodne suradnje
     - izrađuje gospodarske projekte razvojnih, investicijskih i drugih ekonomskih programa i studija
     - priprema stručne strategijske odluke i prijedloge razvojnih programa i projekata razvitka Grada Požege, kao i praćenje njihovog ostvarivanja te predlaganja mjera za njihovo provođenje
     - pruža tehničku pomoć u svezi programa međunarodne i međuregionalne suradnje usmjerene na tehnološki razvoj i razvoj inovativnog poduzetništva.

 

Pročelnica:

Andreja Menđel, mag.ing.aedif.

e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

telefon: 034 / 311 333

fax: 034 / 311 344

Grad Požega, Trg Sv. Trojstva 1, 34000 Požega - Hrvatska
Email: info@pozega.hr - Telefon: 034 / 311 300 Fax: - 034 / 311 344
Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama je od 7:30 do 14:30 sati od ponedjeljak do petka

OIB: 95699596710, MB: 02575957, Žiro račun: HR81 2360000-1835100008