Grad Požega, Trg Sv. Trojstva 1, 34000 Požega

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda.
 
GP EU fondovi
 
 
Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta na području
Grada Požega, na lokaciji Industrijska ulica
KK. 06.3.1.03.0022

 

RDP logo

 

  • Nositelj projekta: Grad Požega
  • Ukupna vrijednost projekta 5.003.569,54 kuna
  • Ukupni prihvatljivi troškovi: 4.909.194,54 kuna
  • EU sufinanciranje projekta: 4.172.815,36 kuna (85%)
  • Razdoblje provedbe projekta: 12. rujna 2017. – 25. listopada 2018.

Ciljevi projekta:

1. Izgraditi i opremiti reciklažno dvorište na području grada Požege na lokaciji Industrijska ulica
2. Informirati stanovništvo grada Požege o ulozi reciklažnog dvorišta i pravilnom odvajanju otpada u kućanstvima
3. Provesti informativno-obrazovne aktivnosti na području grada Požege o korištenju reciklažnog dvorišta i pravilnom odvajanju otpada


 Svrha projekta: izgradnjom i opremanjem funkcionalnog reciklažnog dvorišta Grad Požega doprinosi povećanju stope odvojeno prikupljenog komunalnog otpada i smanjenju količine otpada koji se odlaže na odlagalište, prije svega problematičnog (opasnog) otpada, otpadnog papira, metala, stakla, plastike, tekstila te krupnog (glomaznog) komunalnog otpada.

Ciljnim skupinama smatra se cjelokupno stanovništvo koje gravitira prema gradu Požegi, koje će imati direktnu korist od izgradnje i opremanja reciklažnog dvorišta jer je isto osnovni preduvjet za poboljšanje sustava odvojenog prikupljanja otpada „vrata do vrata“, što će u konačnici dovesti do toga da kućanstva imaju manje mjesečne račune za odvoz otpada.

Izgradnja reciklažnog dvorišta na području grada Požege doprinosi povećanju stope odvojeno sakupljenog komunalnog otpada i smanjenju količine otpada koji se odlaže na odlagalište, te doprinosi smanjenju količina CO2 i čuvanju prirodnih resursa zbog mogućnosti recikliranja. Kroz edukaciju stanovništva osigurava se prevencija nastanka otpada, pravilno odvajanje otpada koje se može reciklirati, ponovna uporaba korisnih sirovina iz otpada, a sve s ciljem smanjenja cijene odvoza otpada za kućanstva i sprečavanja odlaganja problematičnog otpada u prirodu.


Odvajanje     
Papir  
Zasto  
Staklo  

Plastika

 

Reciklažno dvorište je nadzirani ograđeni prostor koji je namijenjen odvojenom sakupljanju te privremenom skladištenju manjih količina posebnih vrsta otpada. Opremljeno je odgovarajućom opremom za prihvat različitih otpadnih materijala, ovisno o njihovom agregatnom stanju, veličini i gustoći. Svaka posuda, spremnik, kontejner, ormar i sl. za odlaganje određene vrste otpada, označeni su odgovarajućim natpisom s ključnim brojem i nazivom vrste otpada kako bi korisnicima reciklažnog dvorišta bilo olakšano pravilno odlaganje otpada.

Postupak postupanja s otpadom na reciklažnom dvorištu provodit će se na način da će se na ulazu otpad prijavljivati i kontrolirati od strane nadležnih zaposlenika. Nakon vaganja i evidentiranja donositelj se upućuje na mjesto gdje treba odložiti pojedine vrste otpada. Nakon istovara i skladištenja određene vrste otpada donositelj se pridržava pravila kretanja i ponašanja u reciklažnom dvorištu koja su izvješena na ulazu u građevinu. Nakon istovara donositelj otpada upućuje se prema izlazu te se obavlja vaganje praznog vozila. Kada se prihvatni spremnici napune odgovarajućom vrstom otpada, voditelj reciklažnog dvorišta organizira prijevoz otpada do mjesta obrade povezivanjem ovlaštenog sakupljača.

 

Vrste otpada koje se mogu odložiti u reciklažnom dvorištu Požega:

Papir Tetrapak
Plastika-folije, pet ambalaža Glomazni otpad i sitni EE otpad
Oprema s K-CL-F plinom Tekstilni otpad i obuća
Akumulatori Baterije
Otpadne fluo cijevi Otpadne štedne žarulje
Opasni otpad iz domaćinstava-nezapaljivi
(boje, lakovi, otapala i dr.)
 Otrovni otpad iz domaćinstva
(kiseline, pesticidi, citotoksici i dr.)
Otrovni otpad iz domaćinstva-zapaljivi
(boje, fotokemikalije, otapala i dr.)
Motorna ulja
Zauljena ambalaža Zauljene krpe
Jestiva ulja Stari lijekovi
Plastika ostala-tvrda (PE kašete i dr.) Karton
Glomazni otpad-drveni Glomazni otpad-ostali
Otpadne gume Građevinski otpad (šuta i sl.)
Građevinski otpad (sanitarna keramika) Ravno staklo
Ambalažno staklo Stiropor
Drvo Zeleni otpad
Željezo

Obojeni metali i limenke

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost Grada Požege.

Grad Požega, Trg Sv. Trojstva 1, 34000 Požega - Hrvatska
Email: info@pozega.hr - Telefon: 034 / 311 300 Fax: - 034 / 311 344
Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama je od 7:30 do 14:30 sati od ponedjeljak do petka

OIB: 95699596710, MB: 02575957, Žiro račun: HR81 2360000-1835100008