Grad Požega, Trg Sv. Trojstva 1, 34000 Požega

Savjetovanje s javnošću

Plan savjetovanja s javnošću za 2019. godinu...Jedno od temeljnih obilježja suvremenih demokracija jest razvijeno civilno društvo koje se, između ostalog, ostvaruje u otvorenom dijalogu, suradnji, pa i partnerstvu građana, organizacija civilnoga društva, odnosno općenito zainteresirane javnosti s javnim i državnim institucijama. Prihvaćanje takve aktivne uloge građana, otvorenosti i javnosti kao temeljnih vrijednosti znači i spremnost tijela javne vlasti na poduzimanje djelotvornih mjera savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata.

Zakonom o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, broj: 25/13. i 85/15.) uređuje se ustavno pravo na pristup informacijama i pravo na ponovnu uporabu informacija koje posjeduju tijela javne vlasti. U skladu s time Grad Požega u obvezi je radi informiranja javnosti, na svojim mrežnim stranicama objaviti uz godišnji plan normativnih aktivnosti i plan savjetovanja o nacrtima općih akata.

Savjetovanje i uključivanje javnosti u postupak donošenja propisa provodi se u svrhu prikupljanja informacija o interesima, stavovima i prijedlozima javnosti vezanim uz određenu javnu politiku s ciljem podizanja razine razumijevanja i prihvaćanja ciljeva politike, ali i uočavanja slabosti i negativnih učinaka javne politike koje treba na vrijeme otkloniti.

Savjetovanje s javnošću provodi se o nacrtima onih općih akata kojima Grad Požega uređuje pitanja iz svog djelokruga, a čijim se donošenjem ili izmjenama neposredno ostvaruju potrebe građana ili uređuju druga pitanja od interesa za opću dobrobit građana i pravnih osoba na području Grada Požege.

Radi pravodobnog, potpunog i točnog informiranja javnosti o svom radu, Grad Požega na svojim mrežnim stranicama objavljuje popis akata koje u tijeku godine namjerava donositi ili mijenjati. To je Plan normativnih aktivnosti, a koji sadrži i popis akata za koje se planira provođenje savjetovanja sa zainteresiranom javnosti.

Vlada Republike Hrvatske prihvatila je Kodeks savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata (Narodne novine, broj: 140/09.- u nastavku teksta: Kodeks).
Na temelju Kodeksa, Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske izradio je Smjernice za primjenu Kodeksa.
Usvajanjem Kodeksa Republika Hrvatska pridružuje se skupini razvijenih europskih demokracija koje su uspostavile jasne standarde i mjere savjetovanja državnih tijela s javnošću u postupcima kreiranja novih zakona, drugih propisa i akata.
Kodeksom se utvrđuju opća načela, standardi i mjere za savjetovanje s javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata državnih tijela, kojima se uređuju pitanja i zauzimaju stavovi od interesa za opću dobrobit (zaštita i promicanje ljudskih prava, javne službe, pravosuđe, zaštita okoliša i drugo).
Krajnji je cilj Kodeksa olakšati interakciju s građanima i predstavnicima javnosti u demokratskom procesu te potaknuti aktivnije sudjelovanje građana u javnom životu.

Uz svaki nacrt dokumenta o kojem se provodi savjetovanje s javnošću objavljuju se i razlozi njegova donošenja ili izmjena kao i ciljevi koji se savjetovanjem žele postići.
Nakon provedenog savjetovanja objavit će se izvješće iz kojeg će biti vidljivo koji su prijedlozi građana usvojeni, a koji ne sa obrazloženjem.

Svoje prijedloge, mišljenja i primjedbe na konkretne nacrte za koje je internetsko savjetovanje otvoreno može se uputiti putem obrasca objavljenog uz pojedini nacrt općeg akta. Ispunjeni obrasci šalju se na e-poštom na adresu upisanu na Obrascu.

 

Plan savjetovanja s javnošću za 2023. godinu...


Plan savjetovanja s javnošću za 2022. godinu...


Plan o izmjenama plana savjetovanja s javnošću za 2021. godinu - 2...
Plan o izmjenama plana savjetovanja s javnošću za 2021. godinu - 1...

Plan savjetovanja s javnošću za 2021. godinu... 


Plan savjetovanja s javnošću za 2020. godinu...
Izmjena plana savjetovanja s javnošću za 2020...

 

Obrazac sudjelovanja u postupku savjetovanju s javnošću...
Obrazac Izvješća o savjetovanju s javnošću...


Plan savjetovanja s javnošću za 2019. godinu...

Zaključak o Planu normativnih aktivnosti za 2019. godinu...


Plan savjetovanja s javnošću za 2018. godinu...

Zaključak o Planu normativnih aktivnosti za 2018. godinu...

Plan normativnih aktivnosti...

Zaključak o izmjenama i dopunama Zaključka o donošenju Plana normativnih aktivnosti u 2018.godini...

SAVJETOVANJA U TIJEKU...

OKONČANA SAVJETOVANJA...

Grad Požega, Trg Sv. Trojstva 1, 34000 Požega - Hrvatska
Email: info@pozega.hr - Telefon: 034 / 311 300 Fax: - 034 / 311 344
Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama je od 7:30 do 14:30 sati od ponedjeljak do petka

OIB: 95699596710, MB: 02575957, Žiro račun: HR81 2360000-1835100008